13.03.1972
Sameinað þing: 47. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2507 í B-deild Alþingistíðinda. (2744)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 11. marz 1972.

Björn Jónsson, 6. þm. Norðurl. e., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna sjúkrahúsdvalar mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður SF í Norðurlandskjördæmi eystra, Benóný Arnórsson bóndi, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Eggert G. Þorsteinsson,

forseti Ed.

Það liggur fyrir að taka fyrir kjörbréf Benónýs Arnórssonar, og mun ég biðja kjörbréfanefnd að skoða kjörbréfið.

Þá hefur borizt hér annað bréf:

„Reykjavík, 13. marz 1972.

Vilhjálmur Hjálmarsson, 5. þm. Austf., hefur ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég af persónulegum ástæðum get ekki sinnt þingstörfum um skeið, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 2. varamaður Framsfl. í Austurlandskjördæmi, Kristján Ingólfsson kennari, Hallormsstað, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Gunnar Gíslason,

forseti Nd.

Samkv. þessu ber að skoða bæði kjörbréfin í hv. kjörbréfanefnd, og vil ég gefa til þess 8 mínútna fundarhlé. - [Fundarhlé.]