17.05.1972
Sameinað þing: 72. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2515 í B-deild Alþingistíðinda. (2776)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 13. maí 1972.

Björn Pálsson, 3. þm. Norðurl. v., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég af ýmsum ástæðum mun ekki geta sótt þingfundi á næstunni, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. l. um kosningar til Alþ. að óska þess, að 2. varamaður Framsfl. í Norðurlandskjördæmi vestra, Stefán Guðmundsson byggingarmeistari, taki sæti á Alþingi í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Gils Guðmundsson, forseti Nd.

Þá er þess að geta, að hér fylgir með símskeyti frá Stefáni Guðmundssyni, svo hljóðandi:

„Sakir anna sé ég mér ekki fært að taka sæti á Alþ. í stað Björns Pálssonar að þessu sinni.“

Fylgir enn fremur ósk um það frá forseta Nd., að Sigurður J. Lindal bóndi, Lækjamóti, taki sætið samkv. þessu. Það ber að láta fara fram rannsókn á kjörbréfi Sigurðar J. Líndal, og vil ég biðja hv. kjörbréfanefnd að annast það og veiti til þess frest í 5 mín. — [Fundarhlé.]