21.10.1971
Sameinað þing: 5. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 483 í B-deild Alþingistíðinda. (449)

1. mál, fjárlög 1972

Forseti (EystJ):

Þessi útvarpsumr. fer þannig fram, að fyrst flytur hæstv. fjmrh., Halldór E. Sigurðsson, framsöguræðu, og er ræðutími hans ekki takmarkaður. Því næst verða fluttar hálfrar stundar ræður af hálfu annarra þingflokka en þingflokks ráðherrans og í þessari röð: Sjálfstfl., ræðumaður Magnús Jónsson, 2. þm. Norðurl. e„ Samtök frjálslyndra og vinstri manna, ræðumaður Karvel Pálmason, 7. landsk. þm., Alþfl., ræðumaður Jón Árm. Héðinsson, 5. þm. Reykn., og Alþb., ræðumaður Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v. Að lokum talar fjmrh. aftur og hefur stundarfjórðung til andsvara.

Hefst nú umræðan og tekur til máls hæstv. fjmrh., Halldór E. Sigurðsson.