Ferill 100. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1989. – 1059 ár frá stofnun Alþingis.
112. löggjafarþing. – 100 . mál.


Sþ.

476. Fjáraukalögfyrir árið 1989.

(Afgreidd frá Sþ. 21. des.)1. gr.

    Áætlað er að eftirtaldar breytingar verði á greiðsluyfirliti A-hluta ríkissjóðs 1989, sbr 1. gr. fjárlaga fyrir árið 1989:

                     Þús. kr.    Þús. kr.
Rekstrarreikningur     
    Tekjur...........................................              3.033.000
    Beinir skattar...................................         200.000
    Óbeinir skattar..................................         1.352.000
    Fjármagnstekjur, vextir..........................         1.365.000
    Aðrar tekjur.....................................         116.000

Gjöld.................................................              8.493.422
    Rekstrarliðir....................................         2.525.538
    Neysla og rekstrartilfærslur.....................         4.521.207
    Fjármagnsgjöld, vextir...........................         820.000
    Fjárfesting......................................         626.677

Gjöld umfram tekjur....................................              5.460.422

Lánahreyfingar

Afborganir, nettó......................................             160.000

Veitt lán..............................................             765.000

Hluta- og stofnfjárframlög.............................             - 135.000

Lánsfjárþörf...........................................              6.250.422

Lántökur...............................................             6.233.786
    Ríkisvíxlar.......................................         800.000
    Önnur innlend lán.................................         2.258.786
    Erlend lántaka....................................         175.000

Greiðslujöfnuður, sjóðsbreyting........................             - 16.636

2. gr.


    Til viðbótar því, sem kveðið er á um í 2. gr. fjárlaga fyrir árið 1989, sbr. sundurliðun í 3. gr. þessara laga og ákvæði 4. gr., bætist:

00 Æðsta stjórn ríkisins...............................         160.000
01 Forsætisráðuneyti...................................         166.251
02 Menntamálaráðuneyti.................................         541.637
03 Utanríkisráðuneyti..................................         69.535
04 Landbúnaðarráðuneyti................................         924.140
05 Sjávarútvegsráðuneyti...............................         115.500
06 Dómsmálaráðuneyti...................................         198.237
07 Félagsmálaráðuneyti.................................         - 155.711
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti..............         1.870.918
09 Fjármálaráðuneyti...................................         2.164.341
10 Samgönguráðuneyti...................................         620.966
11 Iðnaðarráðuneyti....................................         187.000
12 Viðskiptaráðuneyti..................................         807.500
13 Hagstofa Íslands....................................         1.723
15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun .......................         821.385
                      ———    8.493.422

3. gr.


    Sundurliðun gjalda skv. 2. gr. á viðfangsefni er þessi:

00 Æðsta stjórn ríkisins                     Þús. kr.    Þús. kr.
00-101 Embætti forseta Íslands
Viðhaldsverkefni:
5 01 Viðhald fasteigna.................................             50.000

00-201 Alþingi
Almennur rekstur:
1 02 Starfskostnaður...................................         13.000
1 04 Skrifstofu- og alþingiskostnaður..................         43.000
1 06 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda...................         4.000
1 20 Rekstrarkostnaður fasteigna.......................         9.000
                      ———    69.000
Stofnkostnaður:
6 90 Ýmis stofnkostnaður...............................             4.000

00-202 Ríkisendurskoðun
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             9.000

00-301 Ríkisstjórn
Almennur rekstur
1 01 Ríkisstjórn.......................................             30.000


01 Forsætisráðuneyti01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................         12.307
1 40 Gjöf Jóns Sigurðssonar............................         424
                      ———    12.731

Stofnkostnaður:
6 01 Eignakaup.........................................             3.520

01-171 Byggðastofnun, framlag
Stofnkostnaður:
6 10 Byggðastofnun, Hlutafjársjóður....................             150.000


02 Menntamálaráðuneyti02-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             11.400

Stofnkostnaður:
6 01 Tölvukaup.........................................             3.600

02-201 Háskóli Íslands
Almennur rekstur:
1 02 Sameiginleg útgjöld...............................         37.350
1 03 Rekstur fasteigna.................................         8.900
1 11 Læknadeild........................................         6.400
1 19 Íþróttakennsla....................................         800
                      ———    53.450

02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
Viðhaldsverkefni:
5 01 Viðhald húseigna..................................             4.900

Stofnkostnaður:
6 90 Tæki og búnaður...................................             1.658

02-203 Raunvísindastofnun Háskólans
Almennur rekstur:
1 20 Eðlisfræðistofa...................................         3.300
1 40 Jarðfræðistofa....................................         813
                      ———    4.113

Stofnkostnaður:
6 90 Tækjakaup deilda..................................             626

02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
Stofnkostnaður:
6 01 Tækjabúnaður......................................             543

02-210 Háskóli á Akureyri
Almennur rekstur:
1 01 Háskóli á Akureyri................................             3.000

Stofnkostnaður:
6 01 Eignakaup.........................................             1.837

02-231 Náttúrufræðistofnun Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Innréttingar......................................             5.119

02-232 Rannsóknaráð ríkisins
Stofnkostnaður:
6 01 Endurbætur á húsnæði..............................             1.000

02-276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna
Stofnkostnaður:
6 01 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna...         25.000

02-308 Menntaskólinn í Kópavogi, fjölbraut
Stofnkostnaður:
6 01 Endurbætur.........................................             2.158

02-319 Framhaldsskólar, almennt
Almennur rekstur:
1 01 Framhaldsskólar, almennt..........................             82.000

02-321 Kennaraháskóli Íslands
Almennur rekstur:
1 01 Kennaraháskóli Íslands............................             1.800

02-331 Íþróttakennaraskóli Íslands
Stofnkostnaður:
6 50 Nýbygging og tækjakaup............................             1.899

02-359 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Stofnkostnaður:
6 01 Íþróttahús........................................             9.700

02-355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Stofnkostnaður:
6 10 Verknámshús.......................................             1.000

02-501 Tækniskóli Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Kennslutæki.......................................             416

02-507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík
Stofnkostnaður:
6 01 Kennslutæki.......................................             37.500

02-515 Iðnnám, almennt
Stofnkostnaður:
6 90 Iðnskólar, almennt................................             700

02-517 Hótel- og veitingaskóli Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Innréttingar......................................             1.110

02-562 Leiklistarskóli Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Kennslutæki.......................................             1.000

02-580 Samvinnuskólinn
Almennur rekstur:
1 01 Kennsla...........................................             4.280

02-720 Grunnskólar, almennt
Almennur rekstur:
1 80 Sérkennsla í grunnskólum, óskipt..................             3.500

02-871 Unglingaheimili ríkisins
Almennur rekstur:
1 01 Unglingaheimili ríkisins..........................             4.710

02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
Almennur rekstur:
1 01 Lánasjóður íslenskra námsmanna....................         180.000

02-901 Landsbókasafn Íslands
Almennur rekstur:
1 01 Landsbókasafn Íslands.............................             300

Stofnkostnaður:
6 01 Bókakaup o.fl.....................................             921

02-903 Þjóðskjalasafn Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Innréttingar......................................             4.900

02-904 Safnahúsið við Hverfisgötu
Viðhald:
5 01 Viðhald fasteignar................................             600

02-909 Blindrabókasafn Íslands
Almennur rekstur:
1 01 Blindrabókasafn Íslands...........................             1.680

02-931 Náttúruverndarráð
Almennur rekstur:
1 34 Friðlýst svæði, merkingar og eftirlit ............             1.300

02-973 Þjóðleikhús
Almennur rekstur:
1 01 Þjóðleikhús.......................................             85.000

02-977 Þjóðarbókhlaða
    601 Stofnkostnaður .........................................         30.000

02-982 Listir, framlög
Almennur rekstur:
1 21 Leikfélag Akureyrar...............................         605
1 28 Kynning á íslenskri list erlendis.................         1.025
1 37 Tónlistarstarfsemi, styrkir.......................         500
1 80 Listahátíð........................................         3.000
                      ———    5.130

02-989 Ýmis íþróttamál
Almennur rekstur:
1 23 Skákmót, styrkir..................................         1.000
1 30 Bridgesamband Íslands.............................         1.500
1 40 Ýmis framlög til íþróttamála......................         5.000
                      ———    7.500

Stofnkostnaður:
6 13 Íþróttasamband fatlaðra vegna endurhæfingar.......         6.000

02-991 Húsafriðun
Stofnkostnaður:
6 20 Nesstofa..........................................             742

02-999 Ýmislegt
Almennur rekstur:
1 20 Fundur íþróttaráðherra Evrópu á Íslandi...........         5.500
1 31 Geysir í Haukadal.................................         2.600
1 40 Dimmuborgir.......................................         300
1 81 Málræktarátak.....................................         6.000
1 90 Söfn, styrkir.....................................         2.000
1 92 Ýmis framlög......................................         2.855
                      ———    19.255

Stofnkostnaður
6 43 Skriðuklaustur....................................             1.500


03 Utanríkisráðuneyti03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................         5.100
1 31 Kvikmyndir og myndbönd, landkynning...............         2.887
1 50 Viðskiptaskrifstofa...............................         9.500
                      ———    17.487

03-201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................         2.000
1 10 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli...................         14.687
1 20 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli...............         18.313
                      ———    35.000

03-390 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Almennur rekstur:
1 21 Framlag til Póllands, matarsendingar..............         10.000

03-401 Alþjóðastofnanir
Almennur rekstur:
1 58 Alþjóðastofnanir, friðargæsla Sameinuðu þjóðanna
    í Namibíu.......................................         6.432
1 59 Alþjóðastofnanir, friðargæsla Sameinuðu þjóðanna
    í Angóla........................................         142
1 60 Alþjóðastofnanir, flóttamannaaðstoð í Namibíu.....         158
1 61 Alþjóðastofnanir, samræmingarstarf Sameinuðu
    þjóðanna í Afganistan o.fl. ....................         158
1 62 Alþjóðastofnanir, Alþjóðaráð Rauða krossins,
    Afghanistan.....................................         158
                      ———    7.048


04 Landbúnaðarráðuneyti04-201 Búnaðarfélag Íslands
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             8.500

04-205 Veiðistjóri
Almennur rekstur:
1 90 Veiðistjóri.......................................             10.700

04-231 Skógrækt ríkisins
    101 Almennur rekstur........................................         887

04-243 Sauðfjárveikivarnir
Almennur rekstur:
1 01 Sauðfjárveikivarnir...............................             67.620

04-246 Veiðimálastofnunin
Almennur rekstur:
1 40 Laxeldisstöðin í Kollafirði.......................             8.000

Stofnkostnaður:
6 01 Fasteignir........................................             3.000

04-288 Jarðræktarlög, framlög
Stofnkostnaður:
6 20 Jarðræktarframlög o.fl............................             73.400

04-289 Endurgreiðsla gjalda í landbúnaði
Almennur rekstur:
1 10 Endurgreiðsla kjarnfóðurgjalds....................         70.000
1 20 Endurgreiðsla söluskatts í fiskeldi og loðdýrarækt         73.000
1 30 Niðurgreiðslur á fóðri í loðdýrarækt..............         55.000
                      ———    198.000

04-290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir
Almennur rekstur:
1 01 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir...........         520.000

04-299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi
Almennur rekstur:
1 22 Ýmis verkefni.....................................         28.930
1 24 Gunnarshús, Skriðuklaustri........................         390
                      ———    29.320

04-503 Garðyrkjuskóli ríkisins
Stofnkostnaður:
6 01 Fasteignir, óskipt................................             600


05 Sjávarútvegsráðuneyti05-202 Hafrannsóknastofnun
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             11.400

05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Almennur rekstur:
1 90 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins...................         2.600

Stofnkostnaður:
6 10 Tæki og búnaður...................................             1.500

05-280 Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla
Almennur rekstur:
1 01 Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla.........         100.000


06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti06-201 Hæstiréttur
Stofnkostnaður:
6 01 Tæki og búnaður...................................             618

06-203 Borgardómarinn í Reykjavík
Almennur rekstur:
1 01 Borgardómarinn í Reykjavík........................             5.000

06-204 Borgarfógetinn í Reykjavík
Almennur rekstur:
1 01 Borgarfógetinn í Reykjavík........................             5.000

06-206 Lögreglustjórinn í Reykjavík
Almennur rekstur:
1 20 Almenn löggæsla...................................             20.000

06-211 Sýslumenn og bæjarfógetar
Viðhaldsverkefni:
5 50 Fasteignir........................................             2.267

06-212 Bæjarfógeti Akranesi
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             2.400

06-213 Sýslumaður Borgarnesi
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             4.300

Stofnkostnaður:
6 01 Frágangur lóðar...................................             338

06-214 Sýslumaður og bæjarfógeti Stykkishólmi
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla Stykkishólmi.............................         1.300
1 21 Löggæsla Grundarfirði.............................         800
1 24 Löggæsla Ólafsvík og Hellissandi..................         1.300
                      ———    3.400

06-215 Sýslumaður Búðardal
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             1.300

06-216 Sýslumaður Patreksfirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             1.100

Stofnkostnaður:
6 10 Viðbygging........................................             7.022

06-217 Bæjarfógeti Bolungarvík
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             900

06-218 Sýslumaður og bæjarfógeti Ísafirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             1.500

06-219 Sýslumaður Hólmavík
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             2.300

06-221 Sýslumaður Blönduósi
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             4.300

06-222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             400

06-223 Bæjarfógeti Siglufirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             2.800

Stofnkostnaður:
6 10 Nýbygging.........................................             2.300

06-224 Bæjarfógeti Ólafsfirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             900

06-225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla Akureyri.................................         10.900
1 21 Löggæsla Dalvík...................................         1.000
              ———    11.900

06-227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla Seyðisfirði..............................         3.200
1 21 Löggæsla Vopnafirði...............................         1.600
              ———    4.800

06-228 Bæjarfógeti Neskaupstað
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             1.800

06-229 Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla Eskifirði og Reyðarfirði.................         900
1 21 Löggæsla Egilsstöðum..............................         800
1 22 Löggæsla Fáskrúðsfirði............................         400
1 23 Löggæsla Suðurfjörðum.............................         100
                      ———    2.200

Stofnkostnaður:
6 21 Lögreglustöð Egilsstöðum..........................             2.972


06-230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             3.400

06-231 Sýslumaður Vík í Mýrdal
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             3.600

06-233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             8.500

Stofnkostnaður:
6 10 Stjórnsýsluhús....................................         321
6 20 Innréttingar......................................         3.000
              ———    3.321

06-234 Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             700

Stofnkostnaður:
6 20 Lögreglustöð......................................             2.154

06-235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla Keflavík og Njarðvík.....................         6.400
1 21 Löggæsla Grindavík................................         1.200
                      ———    7 600

Stofnkostnaður:
6 01 Skrifstofuhúsnæði.................................             5.946

06-236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla Hafnarfirði..............................             7.900

Stofnkostnaður:
6 01 Fasteign..........................................             1.268

06-237 Bæjarfógeti Kópavogi
Almennur rekstur:
1 20 Löggæsla..........................................             9.000

06-244 Fangelsið, Síðumúla 28
Viðhaldsverkefni:
5 01 Loftræsting, eldvarnir............................             1.500

06-251 Landhelgisgæsla Íslands
Stofnkostnaður:
6 90 Tæki og búnaður...................................             2.564

06-252 Bifreiðaeftirlit ríkisins
Almennur rekstur:
1 01 Bifreiðaeftirlit..................................             13.000

06-281 Dómsmál, ýmis starfsemi
Stofnkostnaður:
6 90 Dómsmál, ýmis kostnaður...........................             3.839

06-283 Fangamál, ýmis kostnaður
Almennur rekstur:
1 13 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga...         6.750

06-301 Biskup Íslands
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             5.900

Viðhaldsverkefni:
5 02 Viðhald bústaðar..................................             2.460

06-302 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             1.000

Stofnkostnaður:
6 01 Búnaður...........................................             1.399

06-303 Prestaköll og prófastsdæmi
Almennur rekstur:
1 90 Prestar og prófastar..............................             10.000

Stofnkostnaður:
6 20 Byggingar á prestssetrum..........................             14.619


07 Félagsmálaráðuneyti07-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             700

07-700 Málefni fatlaðra
Almennur rekstur:
1 04 Kostnaður skv. 10. gr. laga um málefni fatlaðra...         33.800

07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík
Almennur rekstur:
1 01 Svæðisstjórn......................................         500
1 22 Sambýli, leiguhúsnæði.............................         500
1 29 Sambýli Sóleyjargötu..............................         500
1 31 Tæknivinnustofa Öryrkjabandalagsins...............         1.000
1 33 Blindrafélagið, körfugerð og blindravinnustofa....         3.500
1 62 Dagvistun Lyngási.................................         500
1 63 Skammtímavistun Víðihlíð 9........................         500
1 74 Meðferðarheimili fyrir þroskahefta................         500
                      ———    7.500

07-706 Málefni fatlaðra, Norðurlandi eystra
Almennur rekstur:
1 01 Svæðisstjórn......................................         1.000
1 20 Sambýli Byggðavegi 91.............................         2.000
1 21 Sambýli Borgarhlíð 3..............................         1.000
1 22 Sambýli Vanabyggð 4c..............................         2.000
1 70 Vistheimilið Sólborg..............................         7.000
1 90 Ýmis verkefni.....................................         10.000
                      ———    23.000

07-708 Málefni fatlaðra, Suðurlandi
Almennur rekstur:
1 71 Sólheimar.........................................             3.500

07-750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             4.000

07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra
Stofnkostnaður:
6 01 Framkvæmdasjóður fatlaðra.........................             9.039

07-981 Vinnumál
Almennur rekstur:
1 90 Ýmislegt..........................................             65.000

07-982 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota
Almennur rekstur:
1 01 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota.............         165.000
1 10 Orlofsgreiðslur vegna greiðsluerfiðleika fyrirtækja         20.000
                       ———    185.000

07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
Almennur rekstur:
1 31 Félagasamtök, styrkir.............................         1.600
1 32 Starfsmenntun í atvinnulífinu.....................         4.000
1 40 Kvennaathvarf í Reykjavík.........................         2.000
1 90 Ýmis framlög......................................         6.150
                      ———    12.750


08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti08-271 Tryggingastofnun ríkisins
Almennur rekstur:
1 10 Lífeyristryggingar................................         48.000
1 20 Sjúkratryggingar..................................         1.562.000
1 30 Slysatryggingar...................................         32.000
                      ———    1.642.000
    
08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
Almennur rekstur:
1 01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands..................             3.100

08-325 Hollustuvernd ríkisins
Almennur rekstur:
1 01 Hollustuvernd ríkisins............................             1.000

08-327 Geislavarnir ríkisins
Almennur rekstur:
1 01 Geislavarnir......................................             1.330

08-340 Málefni fatlaðra
Almennur rekstur:
1 90 Önnur starfsemi...................................             500

08-356 Sjúkrahúsið Sauðárkróki
Almennur rekstur:
1 01 Sjúkrahúsið Sauðárkróki...........................             2.000

08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
Stofnkostnaður:
6 01 Ýmis eignakaup....................................             3.100

08-359 Sjúkrahúsið Húsavík
Almennur rekstur:
1 01 Sjúkrahúsið Húsavík...............................             7.000

08-361 Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað
Almennur rekstur:
1 01 Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað..................         4.000

08-367 Sjúkrahúsið Keflavík
Almennur rekstur:
1 01 Sjúkrahúsið Keflavík..............................             18.500

08-371 Ríkisspítalar
Almennur rekstur:
1 10 Legudeildir, svæfingar- og gjörgæsludeild..........         50.000

08-373 St. Jósefsspítali, Landakoti
Almennur rekstur:
1 01 St. Jósefsspítali, Landakoti......................             87.000

08-378 Læknishéraðasjóður
Almennur rekstur:
1 01 Læknishéraðasjóður................................             1.017

08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
Stofnkostnaður:
6 60 Tækjakaup, óskipt.................................         1 499
6 8921 Ólafsvík, hjúkrunarheimili aldraðra.............         200
6 8971 Höfn í Hornafirði, hjúkrunarheimili aldraðra....         6.097
6 8972 Vopnafjörður, dvalarheimili.....................         2.500
6 9023 Hafnarfjörður, H2 og Sólvangur..................         6.000
6 9031 Akranes, sjúkrahús..............................         500
6 9037 Grundarfjörður, H1..............................         515
6 9041 Ísafjörður, sjúkrahús...........................         10.000
6 9063 Húsavík, sjúkrahús H2...........................         1.000
6 9068 Raufarhöfn, H1..................................         200
6 9072 Vopnafjörður, H1................................         100
6 9077 Hólmavík........................................         400
6 9078 Höfn í Hornafirði, H1, H í Öræfum...............         757
6 90801 Laugarás, H2...................................         200
6 9080 Eyrarbakki H....................................         1.000
6 9085 Hveragerði, H2..................................         150
6 9089 Hvolsvöllur, læknisbústaður.....................         1.400
6 9093 Flateyri, læknabústaður.........................         294
6 93 Hraunbúð..........................................         1.000
                      ———    33.812

08-391 Heilsugæslustöðvar
Almennur rekstur:
1 01 Heilsugæslustöðvar................................             50.000

08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
Almennur rekstur:
1 90 Ýmis framlög......................................             469

08-471 Gæsluvistarsjóður, framlag
Stofnkostnaður:
6 10 Gæsluvistarsjóður.................................             890

08-481 Bindindisstarfsemi
Almennur rekstur:
1 40 Átak í áfengisvörnum..............................             2.000

08-501 Skólar heilbrigðisstétta
Almennur rekstur:
1 30 Lyfjatækniskóli Íslands...........................             700


09 Fjármálaráðuneyti09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             9.000

09-102 Launaskrifstofa ríkisins
Almennur rekstur:
1 01 Launaskrifstofa ríkisins..........................             10.000

09-103 Ríkisbókhald
Almennur rekstur:
1 01 Ríkisbókhald......................................             17.000

09-104 Ríkisfjárhirsla
Almennur rekstur:
1 01 Ríkisfjárhirsla...................................             4.000

09-202 Skattstofan í Reykjavík
Almennur rekstur:
1 01 Skattstofan í Reykjavík...........................             12.000

09-212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld
Almennur rekstur:
1 01 Skattstofur, sameiginleg útgjöld..................         80.000
1 20 Virðisaukaskattur.................................         45.100
                      ———    125.100

Stofnkostnaður:
6 02 Tölvubúnaður o.fl.................................         9.000

09-261 Ríkistollstjóri
Almennur rekstur:
1 01 Ríkistollstjóri...................................             17.000

09-481 Útgjöld samkvæmt sérstökum lögum og heimildarlögum
Stofnkostnaður:
6 01 Útgjöld samkvæmt sérstökum lögum og heimildarlögum         59.000

09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
Stofnkostnaður:
6 10 Laugavegur 166....................................         27.600
6 20 Stjórnsýsluhús á Ísafirði.........................         5.900
6 60 Sölvhólsgata 4....................................         1.190
6 80 Skuggasund 3......................................         10.500
                      ———    45.190

09-989 Launa- og verðlagsmál
Almennur rekstur:
1 01 Launa- og verðlagsmál.............................         1.315.000
1 30 Endurgreiðsla söluskatts til iðnaðar, sjávarútvegs
    og fiskeldis....................................             390.000

09-999 Ýmislegt
Almennur rekstur:
1 10 Símakostnaður og burðargjöld fyrir Stjórnarráðið...         10.000
1 11 Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna..........         20.000
1 12 Skýrsluvélakostnaður vegna tekjubókhalds...........         40.000
1 13 Kjarasamningar.....................................         12.000
1 19 Ýmsar endurgreiðslur...............................         23.051
1 90 Óviss útgjöld......................................         25.000
                      ———    130.051

Stofnkostnaður:
6 10 Símstöð...........................................             25.000


10 Samgönguráðuneyti10-211 Vegagerð ríkisins
Viðhaldsverkefni:
5 10 Viðhald vega......................................             100.000

Stofnkostnaður:
6 10 Nýframkvæmdir.....................................             405.000

10-321 Strandferðir, framlög
Almennur rekstur:
1 10 Skipaútgerð ríkisins..............................         650
1 2008 Hríseyjarferja..................................         2.707
                      ———    3.357

10-331 Vita- og hafnamálaskrifstofan
Almennur rekstur:
1 01 Vita- og hafnamálaskrifstofan.....................             1.124

Stofnkostnaður:
6 20 Þjónustumiðustöð..................................             20.000

10-332 Vitastofnun Íslands
Almennur rekstur:
1 10 Rekstur vita......................................             2.100

10-333 Hafnamál
Stofnkostnaður:
6 31 Landshafnir, óskipt...............................         50.000
6 40 Sjóvarnargarðar, Flateyri.........................         6.000
                      ———    56.000

10-341 Siglingamálastofnun ríkisins
Almennur rekstur:
1 01 Siglingamálastofnun ríkisins......................             1.500

10-471 Flugmálastjórn
Almennur rekstur:
1 30 Reyjavíkurflugvöllur..............................         8.890
1 40 Flugvalladeild....................................         9.110
                      ———    18.000

10-485 Ýmis framlög
Almennur rekstur:
1 20 Tilkynningarskylda íslenskra skipa................         3.085
1 33 Öryggismálaskóli sjómanna.........................         7.500
                      ———    10.585

10-651 Ferðamálaráð
Stofnkostnaður:
6 20 Hótel, framlög....................................             2.800

10-652 Veðurstofa Íslands
Stofnkostnaður:
6 90 Veðurratsjá o.fl..................................             7.500


11 Iðnaðarráðuneyti11-240 Iðnaðarrannsóknir
Almennur rekstur:
1 01 Iðnaðarrannsóknir.................................             5.000

11-299 Iðja og iðnaður, framlög
Almennur rekstur:
1 40 Framlag til ullariðnaðar..........................         6.000
1 45 Framlag til lagmetisiðnaðar.......................         17.000
                      ———    23.000

11-399 Ýmis orkumál
Almennur rekstur:
1 16 Niðurgreiðsla orkuverðs til fiskiðnaðar...........         100.000
1 19 Önnur orkumál.....................................         71.000
                      ———    171.000


    

12 Viðskiptaráðuneyti12-201 Niðurgreiðslur á vöruverði
Almennur rekstur:
1 01 Niðurgreiðslur á vöruverði........................             800.000

12-902 Verðlagsstofnun
Almennur rekstur:
1 01 Verðlagsstofnun...................................             7.500


    

13 Hagstofa Íslands13-101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa
Almennur rekstur:
1 01 Yfirstjórn........................................             1.723


15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun15-181 Ríkisbifreiðar, framlag
Stofnkostnaður:
6 90 Ríkisbifreiðar, framlag...........................             1.385

15-991 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir
Almennur rekstur:
1 01 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir.......................             820.000


4. gr.


    Lækkun gjalda samkvæmt 2. og 4. gr. fjárlaga fyrir árið 1989 er eftirfarandi:

00-201 Alþingi
Stofnkostnaður:
6 90 Ýmis stofnkostnaður...............................             2.000

02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
Viðhaldsverkefni:
5 01 Viðhald húseigna..................................             3.000

Stofnkostnaður:
6 01 Tæki og búnaður...................................             3.000

02-321 Kennaraháskóli Íslands
Viðhaldsverkefni:
5 01 Fasteign..........................................             1.500

02-322 Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraháskóla Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Lóð og tækjakaup..................................             1.000

02-331 Íþróttakennaraskóli Íslands
Viðhaldsverkefni:
5 01 Viðhald íþróttavalla o.fl.........................             500

Stofnkostnaður:
6 01 Kennslutæki.......................................             1.000

02-352 Flensborgarskóli, fjölbraut
Viðhaldverkefni:
5 01 Endurbætur........................................             1.000

02-506 Vélskóli Íslands
Stofnkostnaður:
6 90 Tækjakaup.........................................             1.000

02-517 Hótel- og veitingaskóli Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Innréttingar......................................             1.500

02-518 Fiskvinnsluskólinn
Stofnkostnaður:
6 01 Tæki og búnaður...................................             1.000

02-730 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra o.fl.
Stofnkostnaður:
Vatnsleysuströnd, sundlaug og baðklefar................         1.000
Eyrarsveit, íþróttahús.................................         500
Patreksfjörður, viðbygging.............................         1.000
Flateyri, íþróttahús...................................         3.000
Suðureyri, sundlaug....................................         900
Súðavík, viðbygging....................................         1.000
Hólahreppur, kennarabústaður...........................         800
Skagaströnd, skólastjórabústaður.......................         500
Breiðdalshreppur.......................................         1.700
Orkusparandi aðgerðir..................................         1.000
Ófyrirséður kostnaður..................................         - 1.400
                      ———    10.000

02-799 Heyrnleysingjaskólinn
Viðhaldsverkefni:
5 01 Endurbætur........................................             2.000

02-803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður
Stofnkostnaður:
Borgarnes..............................................         500
Ísafjörður.............................................         1.000
Hvammstangi............................................         2.000
Skagaströnd............................................         1.700
Siglufjörður...........................................         800
Breiðdalsvík...........................................         1.000
Höfn í Hornafirði......................................         1.500
Grindavík..............................................         800
Ófyrirséður kostnaður..................................         - 3.300
                      ———    6.000

02-902 Þjóðminjasafn Íslands
Viðhaldsverkefni:
5 01 Húseign við Suðurgötu.............................             2.500

02-903 Þjóðskjalasafn Íslands
Stofnkostnaður:
6 01 Innréttingar......................................             5.000

04-172 Jarðasjóður
Stofnkostnaður:
6 01 Jarðasjóður.......................................             1.000

04-235 Landgræðsla ríkisins
Stofnkostnaður:
6 20 Fræverkunarstöð...................................             2.000

06-206 Lögreglustjórinn í Reykjavík
Viðhaldsverkefni:
5 60 Aðallögreglustöð, viðhald.........................             3.000

06-211 Sýslumenn og bæjarfógetar
Viðhaldsverkefni:
5 50 Fasteignir........................................             1.000

Stofnkostnaður:
6 10 Tæki og búnaður...................................             1.000

06-236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði
Stofnkostnaður:
6 01 Fasteign..........................................             1.500

06-251 Landhelgisgæsla Íslands
Stofnkostnaður:
6 90 Tæki og búnaður...................................             1.500

06-303 Prestaköll og prófastsdæmi
Stofnkostnaður:
6 20 Byggingar á prestssetrum..........................             2.000

07-271 Byggingarsjóður ríkisins
Stofnkostnaður:
6 01 Byggingarsjóður ríkisins..........................             500.000

08-350 Sjúkrahúsið Akranesi
Almennur rekstur:
1 01 Sjúkrahúsið Akranesi..............................             5.500

08-371 Ríkisspítalar
Stofnkostnaður:
6 60 Stjórnarnefnd, stofnkostnaður.....................         10.000
6 70 Yfirstjórn mannvirkjagerðar á landspítalalóð......         15.000
              ———    25.000

08-385 Framkvæmdasjóður aldraðra
Stofnkostnaður:
6 01 Framkvæmdasjóður aldraðra.........................             7.000

09-481 Útgjöld samkvæmt sérstökum lögum og heimildarlögum
Stofnkostnaður:
6 01 Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum....         3.000

10-333 Hafnamál
Stofnkostnaður:
6 20 Ferjubryggjur.....................................         2.000
6 30 Hafnarmannvirki og lendingarbætur, óskipt
    fjárveiting til slysavarna......................         5.000
                      ———    7.000

11-371 Orkusjóður
Stofnkostnaður:
6 14 Lánagreiðslur, framlög............................             12.000

5. gr.


    Liðurinn 4.17 á 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1989 orðist svo:
    Að afhenda hlutaðeigandi sveitarfélagi eða sveitarfélögum eignir landshafnanna í Rifi, Þorlákshöfn og í Keflavík og Njarðvík og greiða í því sambandi allt að 50 milljónir króna til sveitarfélaganna vegna kostnaðar við yfirtökuna á árinu 1989.

6. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.


Samþykkt á Alþingi 21. desember 1989.