Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 494, 113. löggjafarþing 214. mál: lánsfjárlög 1990 (lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.).
Lög nr. 125 28. desember 1990.

Lög um breyting á lánsfjárlögum fyrir árið 1990, nr. 116/1989.


1. gr.

     Eftirfarandi breyting verði á 1. gr. laganna:
  1. Í stað „6.625.000“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: 12.650.000.
  2. Við bætist ný málsgrein svohljóðandi:
  3.      Fjármálaráðherra er heimilt að endurlána Alþjóðaflugþjónustunni allt að 180.000 þús. kr. af þeirri fjárhæð, sem um getur í 1. málsl. 2. mgr. þessarar greinar, og Lánasjóði íslenskra námsmanna allt að 450.000 þús. kr. umfram það sem kveðið er á um í fjárlögum fyrir árið 1990.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 21. desember 1990.