Ferill 48. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 48 . mál.


435. Fjáraukalögfyrir árið 1996.

(Afgreidd frá Alþingi 19. desember.)1. gr.

    Eftirtaldar breytingar verða á greiðsluyfirliti A-hluta ríkissjóðs 1996 frá 1. gr. fjárlaga fyrir árið 1996:

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs


Þús. kr.

Þús. kr.


Rekstrarreikningur

Tekjur
6 325 000
    Tekjuskattar
3 570 000
    Tryggingagjöld, launaskattar
652 000
    Eignarskattar
101 000
    Skattar á vörur og þjónustu
1 562 000
    Vaxtatekjur
405 000
    Aðrar tekjur
35 000

Gjöld
16 355 000
    Samneysla
1 384 500
         Rekstrargjöld
1 280 000
         Viðhald
104 500
    Neyslu- og rekstrartilfærslur
2 048 500
    Vaxtagjöld
10 850 000
    Fjárfesting
2 072 000

Gjöld umfram tekjur
10 030 000

Lánahreyfingar

    Veitt lán, nettó
2 270 000

Hrein lánsfjárþörf A-hluta ríkissjóðs
12 300 000

    Afborganir af teknum lánum
7 590 000

Heildarlánsfjárþörf A-hluta ríkissjóðs
19 890 000
    Lántökur
19 900 000

Greiðslujöfnuður, sjóðsbreyting
10 000

2. gr.    Útgjöld ríkissjóðs breytast frá ákvæðum 2. gr. fjárlaga fyrir árið 1996 sem hér segir, sbr. sundurliðun í 3. gr.:

Þús.kr.

Þús.kr.00 Æðsta stjórn ríkisins     
171 700

01 Forsætisráðuneyti     
174 000

02 Menntamálaráðuneyti     
288 400

03 Utanríkisráðuneyti     
94 000

04 Landbúnaðarráðuneyti     
105 000

05 Sjávarútvegsráðuneyti     
46 800

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti     
109 300

07 Félagsmálaráðuneyti     
181 200

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti     
1 524 200

09 Fjármálaráðuneyti     
13 066 200

10 Samgönguráðuneyti     
553 800

11 Iðnaðarráðuneyti     
19 200

14 Umhverfisráðuneyti     
21 200


Samtals     
16 355 000

3. gr.    Sundurliðun gjalda skv. 2. gr. á stofnanir og viðfangsefni er þessi:


00 Æðsta stjórn ríkisinsÞús. kr.
Þús. kr.
00-101 Embætti forseta Íslands
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
8 000
1 0l          Yfirstjórn     
8 000


Stofnkostnaður:
74 000
6 21     Sóleyjargata 1
74 000

                   Gjöld samtals
82 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld
82 000
5          Gjöld samtals
82 000


00-201 Alþingi
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
9 000
1 02     Aðalskrifstofa
2 000
1 03     Þingmálaskrifstofa
2 000
1 04     Rekstrarskrifstofa
2 000
1 05     Alþjóðasamstarf þingmanna
3 000

Viðhaldsverkefni:     
63 000
5 20     Fasteignir
63 000

Stofnkostnaður:     
8 700
6 0l          Tæki og búnaður
8 700

                   Gjöld samtals
80 700

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld
78 700
59               Tilfærslur:
              5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila
2 000
5               Gjöld samtals
80 700
Þús. kr.
Þús. kr.

00-510 Bessastaðir
Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
9 000
6 0l          Mannvirkjagerð     
9 000


         Gjöld samtals
9 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld
9 000
5     Gjöld samtals
9 000

                              Samtals 171 700

01 Forsætisráðuneyti
Þús. kr.
Þús. kr.
01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
Viðfangsefni:
Viðhaldsverkefni:     
25 000
5 20     Stjórnarráðshús     
25 000


         Gjöld samtals     
25 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld
25 000
5     Gjöld samtals
25 000


01-190 Ýmis verkefni
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
9 000
1 15     Útboðs- og einkavæðingarverkefni
9 000

         Gjöld samtals
9 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld
9 000
5     Gjöld samtals
9 000


01-221 Byggðastofnun
Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
140 000
6 01     Byggðastofnun
140 000

         Gjöld samtals
140 000

Tegundasundurliðun:
59     Tilfærslur:
         5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða
140 000
5     Gjöld samtals
140 000

                                  
Samtals
174 000


02 MenntamálaráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.

02-203 Raunvísindastofnun Háskólans
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
4 600
1 03     Rannsóknastofur     
4 600


         Gjöld samtals     
4 600

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
4 600

5     Gjöld samtals     
4 600


02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
6 000
1 0l     Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi     
6 000


         Gjöld samtals     
6 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
6 000

5     Gjöld samtals     
6 000


02-221 Kennaraháskóli Íslands
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
10 000
1 10     Íslenska menntanetið     
10 000


         Gjöld samtals     
10 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
10 000

5     Gjöld samtals     
10 000

Þús. kr.
Þús. kr.
02-318 Framhaldsskólar, viðhald og stofnkostnaður
Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
21 000
6 50     Tölvubúnaður     
21 000


         Gjöld samtals     
21 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
21 000

5     Gjöld samtals     
21 000


02-720 Grunnskólar, almennt
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
239 000
1 41     Einkaskólar, rekstrarstyrkir     
5 000

1 90     Grunnskólar, óskipt     
234 000


         Gjöld samtals     
239 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
219 000

59          Tilfærslur:
         5912 Til sveitarfélaga     
15 000

         5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega     
5 000

5          Gjöld samtals     
239 00002-972 Íslenski dansflokkurinn
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
8 000
1 01     Íslenski dansflokkurinn     
8 000


         Gjöld samtals     
8 000

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
8 000

5               Gjöld samtals     
8 000

02-982 Listir, framlög
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
18 500
1 31     Leikfélag Reykjavíkur     
15 000

1 80     Listahátíð í Reykjavík     
3 500


                   Gjöld samtals     
18 500


Þús. kr.
Þús. kr.
Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila     
18 500

5               Gjöld samtals     
18 500


02-985 Alþjóðleg samskipti
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
-18 700
1 91     Aðildargjöld ESB     
-18 700


         Gjöld samtals     
-18 700

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5918 Til erlendra aðila     
-18 700

5          Gjöld samtals     
-18 700

                                  
Samtals
288 400

03 UtanríkisráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.
03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
21 500
1 01     Yfirstjórn     
21 500


              Gjöld samtals     
21 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
21 500

5          Gjöld samtals     
21 500

03-190 Ýmis verkefni
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
12 000
1 90     Ýmis verkefni     
12 000


         Gjöld samtals     
12 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
12 000

5          Gjöld samtals     
12 000


03-320 Sendiráð, almennt
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
14 500
1 90     Rekstur, óskipt     
14 500


                   Gjöld samtals     
14 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
14 500

5                    Gjöld samtals     
14 500

Þús. kr.
Þús. kr.
03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
42 800
1 22          Aðstoð Íslands við endurreisnarstarf
         í Bosníu-Herzegóvínu     
42 800


                   Gjöld samtals     
42 800

Tegundasundurliðun:
59               Tilfærslur:
              5918 Til erlendra aðila     
42 800

5                    Gjöld samtals     
42 800

03-401 Alþjóðastofnanir
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
3 200
1 63          Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna í
         Angóla, UNAVEMÞII     
2 100

1 66          Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna í
         Mósambik, ONUMOZ     
1 100


              Gjöld samtals     
3 200

Tegundasundurliðun:
59               Tilfærslur:
              5918 Til erlendra aðila     
3 200

5               Gjöld samtals     
3 200

                                  
Samtals
94 000

04 LandbúnaðarráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.
04-190 Ýmis verkefni
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
6 500
1 16     Nefnd skv. 75. gr. laga nr. 99/1993     
4 000

1 51     Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin, NASCO     
1 000

1 90     Ýmis verkefni     
1 500


              Gjöld samtals     
6 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
5 500

59          Tilfærslur:
         5918 Til erlendra aðila     
1 000

5          Gjöld samtals     
6 500


04-233 Yfirdýralæknir
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
7 000
1 27     Rannsóknir á riðu     
7 000


         Gjöld samtals     
7 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
7 000

5          Gjöld samtals . . . . .     
7 000


04-261 Bændaskólinn á Hvanneyri
Viðfangsefni:
Viðhaldsverkefni:     
6 500
5 01     Viðhaldsfé     
6 500


              Gjöld samtals     
6 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
6 500

5          Gjöld samtals     
6 500

Þús. kr.
Þús. kr.
04-801 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
90 000
1 01     Beinar greiðslur til bænda     
90 000


         Gjöld samtals     
90 000

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega     
90 000

5               Gjöld samtals     
90 000


04-841 Fiskeldisrannsóknir
Viðfangsefni:     
Almennur rekstur:     
2 000
1 01     Fiskeldisrannsóknir     
2 000


         Gjöld samtals     
2 000

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða     
2 000

5          Gjöld samtals     
2 000


04-851 Greiðslur vegna smitsjúkdóma
                   og salmonellumengunar
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:          
-7 000
1 90     Greiðslur vegna smitsjúkdóma
    og salmonellumengunar     
-7 000


         Gjöld samtals     
-7 000

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega     
-7 000

5          Gjöld samtals     
-7 000

                   
Samtals 105 000

05 SjávarútvegsráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.

05-201 Fiskifélag Íslands
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
2 300
1 0l          Fiskifélag Íslands     
2 300


              Gjöld samtals     
2 300


Tegundasundurliðun:
51          Laun          
2 300

5          Gjöld samtals     
2 300


05-204 Fiskistofa
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
44 500
1 11     Eftirlit með úthafsveiðum     
44 500


                   Gjöld samtals . . . . .     
44 500

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
44 500

5          Gjöld samtals     
44 500

                   
Samtals 46 800

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.

06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
4 000
1 01          Yfirstjórn     
4 000


         Gjöld samtals     
4 000

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
4 000

5          Gjöld samtals     
4 000


06-111 Kosningar
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
8 500
1 10     Kosningar     
8 500


         Gjöld samtals     
8 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
8 500

5               Gjöld samtals     
8 500


06-232 Opinber réttaraðstoð
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
22 500
1 10     Opinber réttaraðstoð     
20 000

1 15     Réttaraðstoð við einstaklinga til að
         leita nauðasamninga     
2 500


              Gjöld samtals     
22 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
20 000

59          Tilfærslur:
         5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila     
2 500

5          Gjöld samtals     
22 500
Þús. kr.
Þús. kr.

06-290 Dómsmál, ýmis kostnaður
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
11 000
1 11     Meðdómsmenn     
11 000


         Gjöld samtals     
11 000

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
11 000

5          Gjöld samtals     
11 000


06-321 Almannavarnir ríkisins
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
2 200
1 01     Almannavarnir ríkisins     
2 200


                   Gjöld samtals     
2 200

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
2 200

5          Gjöld samtals     
2 200


06-325 Neyðarsímsvörun
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
14 000
1 10     Neyðarsímsvörun     
14 000


                   Gjöld samtals     
14 000

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega     
14 000

5          Gjöld samtals     
14 000


06-390 Ýmis löggæslukostnaður
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
11 200
1 10     Ýmis löggæslukostnaður     
2 200

1 11     Eftirlit með ökuritum     
9 000


Stofnkostnaður:     
5 000
6 05     Búnaður vegna eftirlits með ökuritum     
5 000


         Gjöld samtals     
16 200
Þús. kr.
Þús. kr.
Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
2 200

59          Tilfærslur:
         5910 Til stofnana í A-hluta     
14 000

5          Gjöld samtals     
16 200


06-395 Landhelgisgæsla Íslands
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
25 000
1 90     Landhelgisgæsla Íslands     
25 000


         Gjöld samtals     
25 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
25 000

5     Gjöld samtals     
25 000


06-397 Schengen samstarf
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
4 500
1 01          Schengen samstarf     
4 500


         Gjöld samtals     
4 500

Tegundasundurliðun:
59     Tilfærslur:
         5918 Til erlendra aðila     
4 500

5     Gjöld samtals     
4 500


06-429 Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
500
1 20     Löggæsla     
500


         Gjöld samtals     
500

Tegundasundurliðun:
51     Laun          
500

5     Gjöld samtals     
500
Þús. kr.
Þús. kr.

06-430 Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
900
1 20     Löggæsla     
900


         Gjöld samtals     
900

Tegundasundurliðun:
51          Laun
     900
5               Gjöld samtals     
900

                        
Samtals 109 300

07 FélagsmálaráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.
07-700 Málefni fatlaðra
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
10 200
1 50     Laun vegna forfalla, orlofs o.fl.     
10 200


         Gjöld samtals     
10 200

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
10 200

5          Gjöld samtals     
10 200


07-795
Framkvæmdasjóður fatlaðra
Viðfangsefni:
Stofnkostnaður     
88 000
6 01     Framkvæmdasjóður fatlaðra     
88 000


              Gjöld samtals     
88 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
88 000

5          Gjöld samtals     
88 000


07-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:
62 000
1 10     Jöfnunarsjóður sveitarfélaga     
62 000


         Gjöld samtals     
62 000

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
5912     Til sveitarfélaga     
62 000

5          Gjöld samtals     
62 000
Þús. kr.
Þús. kr.
07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
21 000
1 31     Félagasamtök, styrkir     
3 000

1 90     Ýmis framlög     
18 000


         Gjöld samtals     
21 000

Tegundasundurliðun:
59     Tilfærslur:
5912     Til sveitarfélaga     
18 000

5914     Til einstaklinga, samtaka og heimila     
3 000

5     Gjöld samtals     
21 000

                                  
Samtals
181 200

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.

08-201 Tryggingastofnun ríkisins
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
62 500
1 01          Tryggingastofnun ríkisins     
62 500


              Gjöld samtals     
62 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
62 500

5          Gjöld samtals     
62 500


08-206 Sjúkratryggingar
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
830 000
1 10     Sjúkratryggingar     
830 000


         Gjöld samtals     
830 000

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila     
830 000

5          Gjöld samtals     
830 000


08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
27 000
1 01     Heyrnar- og talmeinastöð Íslands     
27 000


         Gjöld samtals     
27 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
27 000

5          Gjöld samtals     
27 000


Þús. kr.
Þús. kr.

08-367 Sjúkrahúsið Suðurnesjum
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
25 000
1 01     Sjúkrahúsið Suðurnesjum     
25 000


         Gjöld samtals     
25 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
25 000

5          Gjöld samtals     
25 000


08-370 Sjúkrahús með fjölþætta starfsemi

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
47 500
1 01     Sjúkrahús með fjölþætta starfsemi     
12 500

1 15     Sjúkrahús utan Reykjavíkur     
35 000


         Gjöld samtals     
47 500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
47 500

5          Gjöld samtals     
47 500


08-371 Ríkisspítalar

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
200 000
1 01     Ríkisspítalar     
200 000


         Gjöld samtals     
200 000

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
200 000

5               Gjöld samtals     
200 000


08-375 Sjúkrahús Reykjavíkur

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
244 300
1 01 Sjúkrahús Reykjavíkur     
244 300


Stofnkostnaður:     
15 000
6 01 Tæki og búnaður     
15 000


Gjöld samtals     
259 300
Þús. kr.
Þús. kr.
Tegundasundurliðun:
51          Laun          
230 000

52-58     Önnur gjöld     
29 300

5               Gjöld samtals     
259 300


08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir

Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
40 500
6 90     Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva
         og læknisbústaða     
40 500


         Gjöld samtals     
40 500

Tegundasundurliðun;
52-58     Önnur gjöld     
40 500

5          Gjöld samtals     
40 500


08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
8 000
1 53     Tóbaksvarnir     
11 000

1 67     Sjálfsbjörg í Reykjavík     
-3 000


         Gjöld samtals     
8 000

Tegundasundurliðun:
59     Tilfærslur:
    5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila     
8 000

5     Gjöld samtals     
8 000

08-490 Vistun ósakhæfra afbrotamanna

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
10 000
1 01     Vistun ósakhæfra afbrotamanna     
10 000


         Gjöld samtals     
10 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
10 000

5          Gjöld samtals     
10 000
Þús. kr.
Þús. kr.

08-584 Heilsugæslustöðin Kópavogi
Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
14 400
6 21     Fasteignir     
14 400


         Gjöld samtals     
14 400

Tegundasundurliðun:

52-58     Önnur gjöld     
14 400

5          Gjöld samtals     
14 400

                                  
Samtals
1 524 200

09 Fjármálaráðuneyti


Þús. kr.
Þús. kr.

09-201 Ríkisskattstjóri
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
10 000
1 01     Yfirstjórn     
10 000


         Gjöld samtals     
10 000

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
10 000

5          Gjöld samtals     
10 000


09-381 Uppbætur á lífeyri

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
70 000
1 01     Uppbætur á lífeyri     
70 000


         Gjöld samtals     
70 000

Tegundasundurliðun:
59               Tilfærslur:
              5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila     
70 000

5               Gjöld samtals     
70 000


09-801 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
10 850 000
1 10     Ýmis lán ríkissjóðs, vextir     
750 000

1 19     Innlausn spariskírteina     
10 100 000


         Gjöld samtals     
10 850 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
10 850 000

5          Gjöld samtals     
10 850 000
Þús. kr.
Þús. kr.

09-989 Launa- og verðlagsmál
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:
827 500
1 01     Rekstur     
565 300

1 90     Launa- og verðlagsmál     
262 200


Stofnkostnaður:     
1 022 600
6 01     Stofnkostnaður     
1 022 600


         Gjöld samtals     
1 850 100

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
-85 700

52-58     Önnur gjöld     
1 154 700

59          Tilfærslur:
         5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila     
781 100


5          Gjöld samtals     
1 850 100

4          Sértekjur     
-36 100

         Mismunur     
1 886 200


09-999 Ýmislegt

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
250 000
1 70     Aðstoð vegna snjóflóðs í Súðavík     
183 000

1 71     Aðstoð vegna snjóflóðs á Flateyri     
67 000


         Gjöld samtals     
250 000

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5912 Til sveitarfélaga     
250 000

5          Gjöld samtals     
250 000

                                  
Samtals
13 066 200

10 SamgönguráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.

10-211 Vegagerðin
Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
427 000
6 10     Nýframkvæmdir     
427 000


         Gjöld samtals     
427 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
427 000

5          Gjöld samtals     
427 000


10-330 Siglingastofnun Íslands

Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
39 800
6 70     Hafnamannvirki     
39 800


         Gjöld samtals     
39 800

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5912 Til sveitarfélaga     
39 800

5          Gjöld samtals     
39 800


10-471 Flugmálastjórn

Viðfangsefni:
Stofnkostnaður:     
87 000
6 51     Flugvél     
87 000


         Gjöld samtals     
87 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
87 000

5          Gjöld samtals     
87 000


Þús. kr.
Þús. kr.

10-472 Flugvellir

Stofnkostnaður:     
80 000
6 80     Flugvellir, framkvæmdir     
80 000


         Gjöld samtals     
80 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
80 000


5          Gjöld samtals     
80 000

4          Sértekjur     
80 000


              
          Samtals 553 800

11 IðnaðarráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.

11-299 Iðja og iðnaður, framlög
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
1 700
1 15     Alþjóðastaðlar, CEN-CENELEC     
1 700


         Gjöld samtals     
1 700

Tegundasundurliðun:
59          Tilfærslur:
         5918 Til erlendra aðila     
1 700

5          Gjöld samtals     
1 700


11-399 Ýmis orkumál
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
17 500
1 17          Markaðsskrifstofa iðnaðarráðuneytis
         og Landsvirkjunar     
17 500


         Gjöld samtals     
17 500

Tegundasundurliðun:
59               Tilfærslur:
              5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega     
17 500

5               Gjöld samtals     
17 500

                        
Samtals 19 200

14 UmhverfisráðuneytiÞús. kr.
Þús. kr.

14-201 Náttúruverndarráð
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
3 000
1 10     Þjóðgarðar og friðlýst svæði     
3 000


         Gjöld samtals     
3 000

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
3 000

5          Gjöld samtals     
3 000


14-221 Hollustuvernd ríkisins

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
5 300
1 01     Hollustuvernd ríkisins     
5 300


         Gjöld samtals     
5 300

Tegundasundurliðun:
51          Laun          
5 300

5          Gjöld samtals     
5 300


14-310 Landmælingar Íslands

Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
500
1 01     Landmælingar Íslands     
500


         Gjöld samtals     
500

Tegundasundurliðun:
52-58     Önnur gjöld     
500

5          Gjöld samtals     
500


14-410 Veðurstofa Íslands
Viðfangsefni:
Almennur rekstur:     
2 400
1 01     Almenn starfsemi     
2 400


Viðhaldsverkefni:     
10 000
5 20     Viðhald fasteigna     
10 000


                   Gjöld samtals     
12 400

Tegundasundurliðun:
51               Laun          
1 500

52-58     Önnur gjöld     
10 900

5                    Gjöld samtals     
12 400

                             
Samtals 12 400


4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.