Ferill 529. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
Fjáraukalögfyrir árið 1996, sbr. lög nr. 165/1996.......
1. gr.

    Samkvæmt niðurstöðum greiðsluuppgjörs ríkissjóðs 1996 verða eftirtaldar breytingar á greiðsluyfirliti A-hluta ríkissjóðs 1996 frá 1. gr. fjárlaga fyrir árið 1996, sbr. lög nr. 165/1996:

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs


    

Þús. kr.

Þús. kr.


Rekstrarreikningur

Tekjur     
545.000
    Tekjuskattar     
144.000

    Tryggingagjöld, launaskattar     
52.000

    Eignarskattar     
133.000

    Skattar á vörur og þjónustu     
366.000

    Vaxtatekjur     
-483.000

    Aðrar tekjur     
333.000


Gjöld     
- 1.441.500
    Samneysla     
227.500

         Rekstrargjöld     
202.800

         Viðhald     
74.700

    Neyslu- og rekstrartilfærslur     
-683.000

    Vaxtagjöld     
-68.000

    Fjárfesting     
-968.000

........

Gjöld umfram tekjur     
- 1.986.500

Lánahreyfingar

    Veitt lán, nettó     
-1.661.000
    Hluta- og stofnfjárframlög     
-92.000
    Viðskiptareikningar     
46.000
........

Hrein lánsfjárþörf A-hluta ríkissjóðs     
- 3.693.500
........

    Afborganir af teknum lánum     
-10.000
........

Heildarlánsfjárþörf A-hluta ríkissjóðs     
- 3.703.500
    Lántökur     
-3.705.000
........

Greiðslujöfnuður, sjóðsbreyting     
- 1.500


2. gr.


    Leitað er eftir heimild til greiðslu gjalda til viðbótar ákvæðum 2. gr. fjárlaga fyrir árið 1996, sbr. 2. gr. laga nr. 165/1996:

    

Þús. kr.

Þús. kr.00     Æðsta stjórn ríkisins     
7.592

01     Forsætisráðuneyti     
42.750

02     Menntamálaráðuneyti     
680.272

03     Utanríkisráðuneyti     
72.343

04     Landbúnaðarráðuneyti     
268.499

05     Sjávarútvegsráðuneyti     
26.638

06     Dóms- og kirkjumálaráðuneyti     
161.744

07     Félagsmálaráðuneyti     
103.401

08     Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti     
498.999

09     Fjármálaráðuneyti     
263.483

10     Samgönguráðuneyti     
40.606

11     Iðnaðarráðuneyti     
47.801

12     Viðskiptaráðuneyti     
10.572

13     Hagstofa Íslands     
7.811

14     Umhverfisráðuneyti     
56.232

........

Samtals 2.288.743

3. gr.

    Sundurliðun gjalda skv. 2. gr. á stofnanir og viðfangsefni er þessi:
    
    

Þús. kr.

Þús. kr.00    Æðsta stjórn ríkisins
101-1    Embætti forseta Íslands     
2.376

201-1    Alþingi     
315

211-1     Lýðveldissjóður     
1

520-1     Opinberar heimsóknir     
4.087

620-6     Ríkisendurskoðun     
813

                        
........
              
Samtals æðsta stjórn ríkisins
7.592

01 Forsætisráðuneyti
190-115     Útboðs- og einkavæðingarverkefni     
242

190-195     Safnahús við Hverfisgötu     
840

241-1     Umboðsmaður barna     
572

901-1     Húsameistari ríkisins     
39.383

902-1     Þjóðgarðurinn á Þingvöllum     
995

902-6     Þjóðgarðurinn á Þingvöllum     
718

........

         
Samtals ráðuneyti 42.750

02 Menntamálaráðuneyti
201-1     Háskóli Íslands     
47.770

203-1     Raunvísindastofnun Háskólans     
5.657

211-1     Tækniskóli Íslands     
15.955

223-1     Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála     
571

231-1     Rannsóknarráð Íslands     
182

236-6     Vísindasjóður     
302

237-6     Tæknisjóður     
220

302-1     Menntaskólinn á Akureyri     
9.600

303-1     Menntaskólinn á Laugarvatni     
10.759

304-1     Menntaskólinn við Hamrahlíð     
23.019

305-1     Menntaskólinn við Sund     
5.022

307-1     Menntaskólinn á Egilsstöðum     
4.495

308-1     Menntaskólinn í Kópavogi     
10.263

309-1     Kvennaskólinn í Reykjavík     
2.211

318-1     Framhaldsskólar, viðhald og stofnkostnaður     
10.351

318-5     Framhaldsskólar, viðhald og stofnkostnaður     
61.732

319-113     Forfallakennsla     
4.003

319-115     Prófkostnaður     
25.254

319-119     Kennslueftirlit     
428

319-140     Framhaldsskólar, óskipt     
12.480

351-1     Fjölbrautaskólinn Ármúla     
3.762

352-1     Flensborgarskóli     
10.621

356-1     Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra     
1.594

359-1     Verkmenntaskólinn á Akureyri     
11.407

360-1     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ     
4.082

363-1     Framhaldsskólinn á Laugum     
1.088

365-1     Borgarholtsskóli     
6.493

430-1    Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
              heyrnarskertra     
5.363

506-1     Vélskóli Íslands     
1.885

507-1     Stýrimannaskólinn í Reykjavík     
4.839

514-6     Iðnskólinn í Reykjavík     
32.300

517-1     Hótel- og veitingaskóli Íslands     
1.075

523-1     Fósturskóli Íslands     
3.710

551-1     Hússtjórnarskólinn Hallormsstað     
2.313

562-1     Leiklistarskóli Íslands     
2.688

564-1     Listdansskólinn     
8.842

571-1     Sjómannaskólahúsið     
849

700-1     Grunnskólar, Reykjavík     
6.613

701-1     Grunnskólar, Reykjanesi     
146.488

703-1     Grunnskólar, Vesturlandi     
11.651

706-1     Grunnskólar, Norðurlandi eystra     
24.410

707-1     Grunnskólar, Austurlandi     
7.251

718-1     Fræðsluskrifstofa Suðurlandsumdæmis     
273

720-170     Höfundagreiðslur samkvæmt gerðardómi     
730

730-1     Skólabúðir að Reykjum     
42

750-5     Skólar fyrir fatlaða     
4.172

750-6     Skólar fyrir fatlaða     
588

872-1     Lánasjóður íslenskra námsmanna     
1.506

884-1     Jöfnun á námskostnaði     
21.400

903-1     Þjóðskjalasafn Íslands     
8.829

903-1     Þjóðskjalasafn Íslands     
400

904-1     Safnahúsið við Hverfisgötu     
6.385

905-1     Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn     
2.606

906-1     Listasafn Einars Jónssonar     
614

907-1     Listasafn Íslands     
7.701

909-1     Blindrabókasafn Íslands     
630

972-1     Íslenski dansflokkurinn     
1.168

973-1     Þjóðleikhús     
287

974-1     Sinfóníuhljómsveit Íslands     
30

976-1     Menningarsjóður     
9.080

981-1     Kvikmyndasjóður     
41.824

983-110     Fræðistörf     
12.478

983-123     Hið íslenska bókmenntafélag     
200

999-143     Skriðuklaustur     
4.813

999-190     Ýmis framlög     
4.918

              
........

         
Samtals ráðuneyti 680.272

03 Utanríkisráðuneyti
101-1     Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa     
36.959

201-1     Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli     
9.562

201-6     Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli     
3.400

301-1     Sendiráð Íslands í Bonn     
617

303-1     Sendiráð Íslands í London     
436

304-1     Sendiráð Íslands í Moskvu     
527

305-1     Sendiráð Íslands í Ósló     
308

306-1     Sendiráð Íslands í París og fastanefnd hjá
              Evrópuráðinu, OECD og UNESCO     
2.602

307-1     Sendiráð Íslands í Stokkhólmi     
867

308-1     Sendiráð Íslands í Washington     
2.003

309-1     Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum
              og aðalræðismaður Íslands í New York     
948

312-1     Fastanefnd Íslands hjá alþjóðastofnunum
              og EFTA í Genf     
1.055

390-1     Þróunarsamvinnustofnun Íslands     
1.021

401-110     Sameinuðu þjóðirnar, UN     
3.644

401-113     Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna,
              UNESCO     
439

401-115     Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, IAEA     
632

401-139     Evrópuráðið     
688

401-163     Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna í Angóla,
              UNAVEM-II     
4.080

401-168     Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna í Líberíu,
              UNIMIL     
26

401-170     Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA     
2.027

401-173     Þróunarsjóður EFTA     
202

401-175     Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE     
300

         
........

         
Samtals ráðuneyti 72.343

04 Landbúnaðarráðuneyti
101-1     Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa     
4.924

190-112     Mat á búvörum     
4.424

190-115     Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða     
236

190-151     Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin, NASCO     
231

211-1     Rannsóknastofnun landbúnaðarins     
1.355

221-1     Veiðimálastofnun     
4.537

233-1     Yfirdýralæknir     
8.178

261-1     Bændaskólinn á Hvanneyri     
10.595

271-5     Bændaskólinn á Hólum     
15.600

271-6     Bændaskólinn á Hólum     
9.700

283-6     Garðyrkjuskóli ríkisins     
14.100

293-1     Hagþjónusta landbúnaðarins     
105

311-6     Landgræðsla ríkisins     
4.100

321-1     Skógrækt ríkisins     
13.423

331-1     Héraðsskógar     
11.900

805-110     Vaxta- og geymslukostnaður     
1.723

805-132     Afsetning birgða     
163.364

831-6     Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins     
4

                        
........

         
Samtals ráðuneyti 268.499

05 Sjávarútvegsráðuneyti
101-1     Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa     
802

190-142     Verktakasamningur um upplýsingaöflun     
3.800

190-151     Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið,
              NAMMCO     
1.426

190-190     Ýmislegt     
2.540

202-5     Hafrannsóknastofnunin     
3.100

203-1     Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins     
12.450

204-6     Fiskistofa     
2.500

901-1     Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna     
20

                   
........

          Samtals ráðuneyti 26.638

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti
101-1     Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa     
811

111-1     Kosningar     
5

190-121     Próf málflytjenda     
1.423

190-122     Próf skjalaþýðenda     
274

190-123     Próf fasteignasala     
539

190-131     Matsnefnd eignarnámsbóta     
317

190-132     Tölvunefnd     
318

190-133     Mannanafnanefnd     
500

190-145     Mannréttindaskrifstofa Íslands     
1.000

190-170     Samfélagsþjónustunefnd     
309

190-181     Réttur barna, útgáfa     
300

201-1     Hæstiréttur     
380

216-1     Héraðsdómur Austurlands     
697

290-110     Ýmis sameiginlegur kostnaður     
584

290-112     Setu- og varadómarar     
63

291-601     Húsnæði Hæstaréttar     
2.951

301-1     Ríkissaksóknari     
2.020

302-1     Rannsóknarlögregla ríkisins     
13.541

311-1     Lögreglustjórinn í Reykjavík     
6.927

341-1     Áfengis- og fíkniefnamál     
193

390-110     Ýmis löggæslukostnaður     
90

390-111     Eftirlit með ökuritum     
830

390-601     Tæki og búnaður     
1.452

390-610     Bifreiðir     
1.827

391-5     Húsnæði löggæslustofnana     
1.269

397-1     Schengen samstarf     
350

412-1     Sýslumaðurinn á Akranesi     
19.077

413-1     Sýslumaðurinn í Borgarnesi     
398

416-1     Sýslumaðurinn á Patreksfirði     
3.270

417-1     Sýslumaðurinn í Bolungarvík     
1.012

421-1     Sýslumaðurinn á Sauðárkróki     
386

424-1     Sýslumaðurinn á Akureyri     
6.745

426-1     Sýslumaðurinn á Seyðisfirði     
6.276

430-1     Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal     
369

431-1     Sýslumaðurinn á Hvolsvelli     
637

433-1     Sýslumaðurinn á Selfossi     
1.516

434-1     Sýslumaðurinn í Keflavík     
7.608

490-110     Ýmis sameiginlegur kostnaður     
9.667

490-121     Óviss útgjöld     
245

490-130     Kostnaður samkvæmt lögum nr. 88/1991, um
              aukatekjur ríkissjóðs     
24.580

490-140     Snjóathugunarmenn     
320

490-160     Gagnalínukostnaður     
2.029

491-601     Tæki og búnaður     
1.600

491-660     Upplýsingakerfi sýslumanna     
20.102

501-1     Fangelsismálastofnun ríkisins     
1.734

501-5     Fangelsismálastofnun ríkisins     
723

591-6     Fangelsisbyggingar     
537

701-101     Yfirstjórn     
13.160

701-111     Vígslubiskup Skálholti     
472

701-113     Vígslubiskup Hólum     
311

              
........

              
Samtals ráðuneyti
161.744

07 Félagsmálaráðuneyti
272-6     Byggingarsjóður verkamanna     
113

321-6     Brunamálastofnun ríkisins     
1.972

331-1     Vinnueftirlit ríkisins     
23.442

331-6     Vinnueftirlit ríkisins     
4.000

400-620     Bygging móttöku- og meðferðarstöðvar     
4.014

401-1     Barnaverndarráð     
34

701-1     Málefni fatlaðra, Reykjavík     
13.768

703-1     Málefni fatlaðra, Vesturlandi     
564

705-1     Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra     
3.072

707-1     Málefni fatlaðra, Austurlandi     
1.307

708-1     Málefni fatlaðra, Suðurlandi     
8.344

710-1     Meðferðarheimili og sambýli einhverfra     
670

711-1     Styrktarfélag vangefinna     
11.681

720-1     Skálatúnsheimilið, Mosfellsbæ     
458

750-1     Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins     
2.687

981-110     Félagsdómur     
363

981-181     Alþjóðavinnumálastofnunin, ILO     
800

984-1     Atvinnuleysistryggingasjóður     
25.556

999-150     Framkvæmd laga nr. 40/1991, um félags-
              þjónustu sveitarfélaga     
258

999-153     Framkvæmd laga nr. 26/1994, um fjöleignahús,
              og laga nr. 36/1994, húsaleigulög     
298

         
........

         
Samtals ráðuneyti 103.401

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
101-6     Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa     
1.280

201-1     Tryggingastofnun ríkisins     
15.446

206-1     Sjúkratryggingar     
112.000

301-1     Landlæknir     
10.130

311-1     Héraðslæknir í Reykjavík     
112

315-1     Héraðslæknir á Norðurlandi eystra     
26

324-1     Heyrnar- og talmeinastöð Íslands     
12.500

326-1     Sjónstöð Íslands     
1.110

327-6     Geislavarnir ríkisins     
1.254

340-690     Styrkir til ýmissa framkvæmda     
5.318

370-6     Sjúkrahús með fjölþætta starfsemi     
10.300

371-1     Ríkisspítalar     
152.671

371-5     Ríkisspítalar     
79.800

385-1     Framkvæmdasjóður aldraðra     
2.399

393-1     Lyfjamál     
1.344

399-163     Áfallahjálp     
1.949

399-165     Heilsuefling     
1.956

399-190     Ýmis framlög     
3.674

404-1     Sjúkraskýlið Hólmavík     
253

500-110     Heilsugæslustöðvar, almennt     
21.202

500-115     Leigutekjur starfsmannaíbúða     
4.579

510-1     Heilsuverndarstöðin í Reykjavík     
11.741

511-1     Heilsugæsla í Reykjavík, Austurbæjar-
              umdæmi nyrðra     
1.129

512-1     Heilsugæsla í Reykjavík, Austurbæjar-
              umdæmi syðra     
7.311

513-1     Heilsugæsla í Reykjavík, Miðbæjarumdæmi     
3.129

514-1     Heilsugæsla í Reykjavík, Vesturbæjar-
              umdæmi     
8.527

522-1     Heilsugæslustöðin Borgarnesi     
770

524-1     Heilsugæslustöðin Ólafsvík     
2.912

552-1     Heilsugæslustöðin Dalvík     
1.053

553-1     Heilsugæslustöðin Akureyri     
2.529

557-1     Heilsugæslustöðin Þórshöfn     
373

561-1     Heilsugæslustöðin Vopnafirði     
532

565-1     Heilsugæslustöðin Eskifirði     
599

566-1     Heilsugæslustöðin Fáskrúðsfirði     
54

567-1     Heilsugæslustöðin Djúpavogi     
2

571-1     Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarklaustri     
209

572-1     Heilsugæslustöðin Vík í Mýrdal     
2.123

574-1     Heilsugæslustöðin Hvolsvelli     
5

575-1     Heilsugæslustöðin Hellu     
1.617

576-1     Heilsugæslustöðin Laugarási     
3.098

578-1     Heilsugæslustöðin Hveragerði     
370

582-1     Heilsugæslustöðin Hafnarfirði     
10.325

583-1     Heilsugæslustöðin Garðabæ     
253

585-1     Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi     
560

621-1     Áfengisvarnir og bindindismál     
475

              
........

              
Samtals ráðuneyti
498.999

09 Fjármálaráðuneyti
101-6     Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa     
2.787

103-1     Ríkisbókhald     
2.857

105-1     Ríkislögmaður     
383

201-1     Ríkisskattstjóri     
1.496

202-1     Skattstofan í Reykjavík     
707

204-1     Skattstofa Vestfjarða     
6

205-1     Skattstofa Norðurlands vestra     
177

212-120     Olíugjald     
4.441

215-6     Skattrannsóknarstjóri ríkisins     
1.841

251-1     Gjaldheimtan í Reykjavík     
2.651

262-1     Tollstjórinn í Reykjavík     
1.876

402-1     Fasteignamat ríkisins     
105

481-6     Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum     
34.121

901-1     Framkvæmdasýslan     
1.756

981-660     Sölvhóll     
3.061

981-691     Ýmsar fasteignir skv. 6. gr. fjárlaga     
1.488

989-1     Launa- og verðlagsmál     
121.148

999-113     Kjarasamningar     
3.902

999-114     Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum     
12.880

999-115     Kjararannsóknir     
654

999-117     Ýmis sameiginlegur kostnaður     
6.726

999-145     Ýmsar nefndir     
6.420

999-150     Alþjóðastofnanir um tollamál (CCC, ICTB)     
1.695

999-160     Dómkröfur     
49.696

999-165     Kjaradómur og kjaranefnd     
609

         
........
Samtals ráðuneyti 263.483

10 Samgönguráðuneyti
101-1     Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa     
728

190-120     Rannsóknanefnd sjóslysa     
3.342

190-121     Lög- og réttindaskráning sjómanna     
271

190-126     Alþjóðasiglingamálastofnunin, IMO     
135

190-133     Flugeftirlitsnefnd     
170

190-160     Wihlborg-rejser, Bingó     
1.489

190-190     Ýmislegt     
3.725

190-191     Athugun á öryggi fiskiskipa     
257

190-601     Breytingar á húsnæði     
20.000

190-601     Breytingar á húsnæði     
9.504

335-1     Siglingastofnun Íslands     
301

471-1     Flugmálastjórn     
607

651-1     Ferðamálaráð     
77

              
........
              
Samtals ráðuneyti
40.606

11 Iðnaðarráðuneyti
101-1     Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa     
3.602

201-1     Iðntæknistofnun Íslands     
9.233

203-1     Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins     
606

299-114     Iðnþróun og tækninýjungar     
1.886

299-115     Alþjóðastaðlar, CEN-CENELEC     
1.468

299-124     Alþjóðlegur fjárfestingarsáttmáli     
2.341

299-130     Alþjóðlegt rannsóknasamstarf     
3.272

299-148     Átak til atvinnusköpunar     
17.700

299-160     Verkefnaútflutningur     
1.122

302-1     Rafmagnseftirlit ríkisins     
2.320

399-115     Niðurgreiðsla á rafhitun     
4.168

399-121     Orkunefnd     
83

                   
........
         
Samtals ráðuneyti 47.801

12 Viðskiptaráðuneyti
101-1     Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa     
4.453

190-110     Neytendasamtökin     
1.650

190-140     Undirbúningsnefnd verðbréfamiðstöðvar     
894

190-190     Ýmis viðskipta- og bankamál     
2.836

903-1     Skráning hlutafélaga     
739

               ........
Samtals ráðuneyti 10.572

13 Hagstofa Íslands
101-6     Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa     
7.811

              
........

          Samtals ráðuneyti 7.811

14 Umhverfisráðuneyti
101-1     Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa     
6.278

101-1     Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa     
400

101-6     Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa     
600

190-122     Stefnumörkun í umhverfismálum     
723

190-123     Ýmis umhverfisverkefni     
13.463

190-129     Rannsóknir á botndýrum á Íslandsmiðum     
568

190-140     Alþjóðastofnanir     
261

201-1     Náttúruverndarráð     
6.068

201-6     Náttúruverndarráð     
2.094

221-1     Hollustuvernd ríkisins     
12.254

301-1     Skipulagsstjóri ríkisins     
2.376

301-1     Skipulagsstjóri ríkisins     
1.500

310-1     Landmælingar Íslands     
1.787

401-1     Náttúrufræðistofnun Íslands     
7.860

              
........

    
Samtals ráðuneyti 56.232

4. gr.


    Lög þessi öðlast þegar gildi.


..........


Samþykkt á Alþingi 16. maí 1997.