Ferill 99. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.

Lögum samþykkt á ríkisreikningi fyrir árið 1995.......
1. gr.

    Ríkisreikningur fyrir árið 1995 samþykkist með eftirfarandi niðurstöðum í þús. kr.:

REKSTRARREIKNINGUR FYRIR ÁRIÐ 1995

A-HLUTI


Tekjur:
     Skatttekjur
    Skattar á tekjur einstaklinga     
16.577.605

    Skattar á tekjur lögaðila     
4.596.729

    Tryggingagjöld     
11.631.618

    Eignarskattur     
3.969.173

    Virðisaukaskattur     
41.377.797

    Tollar, vörugjöld og önnur gjöld af innflutningi     
14.471.319

    Aðrir skattar á vöru og þjónustu     
6.638.644

    Skattar ótaldir annars staðar     
6.937.626

     Skatttekjur samtals     
106.200.531


     Rekstrartekjur
    Arðgreiðslur     
2.859.477

    Vaxtatekjur     
4.683.210

    Aðrar rekstrartekjur     
291.301

     Rekstrartekjur samtals     
7.833.988


     Sala eigna     
155.164


Tekjur samtals     
114.189.683


Gjöld:
    Æðsta stjórn ríkisins     
1.391.065

    Forsætisráðuneyti     
834.236

    Menntamálaráðuneyti     
17.336.801

    Utanríkisráðuneyti     
1.873.332

    Landbúnaðarráðuneyti     
6.481.175

    Sjávarútvegsráðuneyti     
1.114.234

    Dóms- og kirkjumálaráðuneyti     
6.186.072

    Félagsmálaráðuneyti     
9.649.575

    Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti     
49.641.837

    Fjármálaráðuneyti     
23.320.449

    Samgönguráðuneyti     
9.189.660

    Iðnaðarráðuneyti     
1.221.468

    Viðskiptaráðuneyti     
200.125

    Hagstofa Íslands     
149.535

    Umhverfisráðuneyti     
766.238

Gjöld samtals     
129.355.802


Tekjujöfnuður     
-15.166.119

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1995

A-HLUTIEignir:
    Veltufjármunir

    Sjóður og bankareikningur     
5.136.169

    Óinnheimtar ríkistekjur     
23.336.884

    Skammtímakröfur, aðrar     
12.808.166

    Vöru- og efnisbirgðir     
359.070

     Veltufjármunir samtals     
41.640.289


    Langtímakröfur og áhættufjármunir
    Veitt löng lán     
57.382.327

    Hlutabréf     
2.969.429

    Stofnfjárframlög     
4.511.491

     Langtímakröfur og áhættufjármunir samtals     
64.863.246


Eignir samtals     
106.503.535


Skuldir:
     Skammtímaskuldir
    Bankareikningar, hlaupareikningsskuld     
459.551

    Krafa á ríkistekjur og innheimtufé     
1.131.440

    Ógreidd gjöld (án vaxta)     
2.451.551

    Áfallnir ógjaldfallnir vextir     
7.103.157

    Tekin stutt lán     
16.992.124

    Aðrar skammtímaskuldir     
5.645.751

    Næsta árs afborganir af langtímaskuldum     
22.050.751

     Skammtímaskuldir samtals     
55.834.325


     Langtímaskuldir
    Áfallnir ógjaldfallnir vextir     
19.019.934

    Tekin löng innlend lán     
69.321.518

    Næsta árs afborganir af innlendum lánum fluttar á skammtímaskuldir     
-13.194.273

    Tekin löng erlend lán     
127.261.112

    Næsta árs afborganir af erlendum lánum fluttar á skammtímaskuldir     
-8.856.478

     Langtímaskuldir samtals     
193.542.813


     Lífeyrisskuldbindingar     
81.398.673


Höfuðstóll:
    Höfuðstóll í ársbyrjun     
-195.317.546

    Endurmat     
-13.788.611

    Tekjujöfnuður     
-15.166.119

     Höfuðstóll í árslok     
-224.272.276


Skuldir og höfuðstóll samtals     
106.503.535


2. gr.


    Ríkisreikningur fyrir árið 1995 samþykkist með eftirfarandi niðurstöðum í þús. kr.:

REKSTRARREIKNINGUR FYRIR ÁRIÐ 1995


B-HLUTI
Tekjur:
    Rekstrartekjur     
40.235.172

    Vaxtatekjur     
18.116.974

    Aðrar fjármunatekjur     
345.481

    Framlög samtals     
8.848.457

    Óreglulegar tekjur     
515.845


Tekjur samtals     
68.061.929


Gjöld:
     Rekstrargjöld
    Laun og launatengd gjöld     
10.060.200

    Hráefni og vörur til endursölu     
9.610.410

    Afskriftir     
2.909.345

    Önnur rekstrargjöld     
11.490.997

     Rekstrargjöld samtals     
34.070.952


    Vaxtagjöld     
18.117.360

    Önnur fjármagnsgjöld     
861.285

    Tilfærslur     
6.990.853

    Óregluleg gjöld     
1.531.295


Gjöld samtals     
61.571.745


Hagnaður til ráðstöfunar     
6.490.184EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1995

B-HLUTIEignir:
    Veltufjármunir

    Sjóður og bankainnstæður     
7.777.475

    Skammtímakröfur     
20.432.414

    Vöru- og efnisbirgðir     
1.981.211

     Veltufjármunir samtals     
30.191.100


     Langtímakröfur og áhættufjármunir
    Langtímakröfur/veitt löng lán     
242.927.044

    Afskriftarreikningur útlána     
-10.428.285

    Hlutafé og stofnfjárframlög     
769.080

     Langtímakröfur og áhættufjármunir samtals     
233.267.839


     Varanlegir rekstrarfjármunir
    Farartæki og vélar     
11.417.785

    Fasteignir     
23.569.102

    Orkumannvirki     
10.693.835

    Aðrar eignir     
1.824.034

     Varanlegir rekstrarfjármunir samtals     
47.504.756


Eignir samtals     
310.963.695


Skuldir:
     Skammtímaskuldir
    Bankareikningar, hlaupareikningsskuld     
341.566

    Ógreidd gjöld     
3.589.314

    Viðskiptareikningar     
6.036.671

    Tekin stutt lán     
1.639.397

    Næsta árs afborganir af langtímaskuldum     
3.315.190

    Skammtímaskuldir samtals     
14.922.138


     Langtímaskuldir
    Langtímaskuldir/tekin löng lán samtals     
210.022.931

    Næsta árs afborganir fluttar á skammtímaskuldir     
-3.315.190

     Langtímaskuldir samtals     
206.707.741


     Lífeyrisskuldbindingar     
15.400.692


Eigið fé:
    Eigið fé í ársbyrjun     
86.493.661

    Ráðstöfun hagnaðar á eigið fé     
-758.836

    Lífeyrisskuldbindingar til ársloka 1994     
-13.396.485

    Aðrar breytingar     
1.594.784

     Eigið fé í árslok samtals     
73.933.124

    
Skuldir og eigið fé samtals     
310.963.695

3. gr.


    Lög þessi öðlast þegar gildi.

..........
Samþykkt á Alþingi 15. maí 1997.