Altingets hovedopgaver

Altingets hovedopgave er lovgivning. Lovforslag er enten regeringsforslag, fremsat af regeringen på initiativ af den minister som sagsområdet sorterer under, eller private forslag, fremsat af et eller flere medlemmer. Det kan hænde, at et af tingets udvalg fremsætter et lovforslag.

Lovgivning

Lovforslag skal igennem tre behandlinger. Første behandling omfatter en generel drøftelse af forslaget, og efter den går det til udvalgsbehandling. Når udvalget har afsluttet sin behandling og afgivet betænkning, tages forslaget til anden behandling, hvor man drøfter de enkelte paragraffer i forslaget. Ved tredje behandling drøftes forslaget i sin helhed. Hvis tredje behandling slutter med at forslaget vedtages som lov fra Altinget, sendes det til Islands præsident til stadfæstelse og underskrift inden det offentliggøres og dermed er blevet gældende lov.

Beslutningsforslag

Altinget kan tilkendegive sin vilje eller beslutning om en sag uden at vedtage en lov. Det sker ved vedtagelse af beslutningsforslag, der tit går ud på at opfordre regeringen til at sørge for gennemførelsen af et projekt, at sætte lovgivningsarbejde i gang eller at undersøge en sag. Beslutningsforslag drøftes ved to behandlinger og henvises til udvalg mellem behandlingerne.

Spørgsmål

Et medlem af tinget kan rette et spørgsmål til en minister om en sag af offentlig interesse, og ministeren kan enten besvare det mundtligt i spørgetiden eller skriftligt.

Formanden kan endvidere give medlemmerne tilladelse til på et forud fastsat møde at rette mundtlige spørgsmål til ministrene uden varsel.

Redegørelser

Under hver samling fremlægges nogle redegørelser. Ministrene kan uopfordret fremlægge redegørelser, men altingsmedlemmerne kan også anmode en minister om at give tinget en redegørelse om et offentligt anliggende.

Stående udvalg

Med ændringer af Altingets forretningsorden i 2011 blev antallet af stående udvalg nedsat fra tolv til otte. I Altinget fungerer nu følgende stående udvalg: Alment og Uddannelses- og Kulturudvalg, Økonomi- og Handelsudvalget, Erhvervsudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, Finansudvalget, Udenrigsudvalget, Velfærdsudvalget, Forfatnings- og Tilsynsudvalget. Forfatnings- og Kontroludvalget skal på en gang behandle sager ved Tinget der hører under dets sagsområde, og have en omfattende pligt til initiativ vedrørende Altingets tilsyn med den udøvende magt. Der er ni medlemmer i hvert stående udvalg.

Normale arbejdsmøder i de stående udvalg er lukkede for andre end udvalgenes medlemmer. Siden 2008 har Forretningsordenen tilladt at man kunne afholde åbne udvalgsmøder i stærkt begrænsede tilfælde. Med forretningsordenen der trådte i kraft den 1. oktober 2011, tillades det at pressen får udvidet adgang til udvalgenes møder. De stående udvalg har den arbejdspraksis at indhente udtalelser om sager for Tinget fra interesseorganisationer og specialister, enten skriftligt eller ved at indkalde gæster til deres møder. Det er meningen at møder hvor medarbejdere fra ministerierne (der arbejder for ministrene) kommer som gæster, normalt er lukkede, men når ministre, repræsentanter for interessegrupper, specialister m.m. kommer til et udvalg, skal pressen havde adgang hvis udvalget giver tilladelse til det. Endvidere kan udvalg holde møder der er åbne for alle og med direkte transmission. Et mindretal af et udvalg, en fjerdedel, kan forlange at et møde med gæster er åbent.

Internationalt samarbejde

Altinget deltager i mange former for internationalt samarbejde. Det mest omfattende er Altingets internationale udvalgs deltagelse i internationale parlamentariske organisationer som Altinget er medlem af. Til dette formål vælger Altinget internationale udvalg. I Altinget fungerer otte internationale udvalg, det er: Islands delegation i Interparlamentarisk Union, IPU, Islands delegation i EFTAs EEAs Parlamentarikerudvalg, Islands delegation i Europarådets Parlamentariske Forsamling, Islands delegation i NATOs Parlamentariske Forsamling, Islands delegation i Nordisk Råd., Islands delegation i Vestnordisk Råd, Islands delegation i Den Arktiske Parlamentarikerkonference, Islands delegation i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas Parlamentariske Forsamling, OSCE. De internationale udvalgs medlemmer vælges på Altingets første møde efter et altingsvalg. Der vælges 3 –7 medlemmer og lige så mange suppleanter.