Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 2000.  Útgáfa 125a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um Menningarsjóð

1993 nr. 79 18. maí1. gr. Hlutverk Menningarsjóðs er að veita fjárhagslegan stuðning til útgáfu þeirra bóka á íslenskri tungu sem verða mega til eflingar íslenskri menningu. Sérstök áhersla skal lögð á að efla útgáfu fræðirita, handbóka, orðabóka og menningarsögulegra rita. Jafnframt veitir sjóðurinn fjárhagslegan stuðning annarri skyldri starfsemi eftir nánari ákvæðum í reglugerð.
2. gr. Stjórn Menningarsjóðs er skipuð þremur mönnum. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum, kosnir hlutfallskosningu á Alþingi eftir hverjar alþingiskosningar. Menntamálaráðherra skipar formann úr hópi hinna kjörnu stjórnarmanna.
Stjórn Menningarsjóðs hefur með höndum árlega úthlutun styrkja úr sjóðnum.
Stjórn Menningarsjóðs gerir árlega áætlun um tekjur og gjöld sjóðsins og skal hún borin undir menntamálaráðherra til samþykktar. Kostnaður vegna starfsemi sjóðsins greiðist úr Menningarsjóði.
3. gr. Til Menningarsjóðs falla árlega þessar tekjur:
    a. Gjald af aðgöngumiðum að kvikmynda- og skuggamyndasýningum og dansleikjum skv. 8. gr. laga nr. 58/1970, 1) um skemmtanaskatt.
    b. Fjárveiting sem veitt er í fjárlögum hverju sinni.
    1)L. 58/1970 voru felld úr gildi með l. 93/1998.
4. gr. Menntamálaráðherra setur nánari ákvæði í reglugerð 1) um framkvæmd laga þessara.
    1)Rg. 707/1994.
5. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. …
Ákvæði til bráðabirgða.