Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2007.  Útgáfa 133a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu

1994 nr. 162 31. desember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 10. janúar 1995. EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 91/2092/EBE. Breytt með l. 150/2001 (tóku gildi 31. des. 2001; EES-samningurinn: I og II. viðauki reglugerð 2092/91), l. 72/2003 (tóku gildi 10. apríl 2003), l. 62/2005 (tóku gildi 1. júlí 2005) og l. 76/2005 (tóku gildi 1. jan. 2006).


1. gr. Tilgangur laga þessara er að tryggja að framleiðsla, úrvinnsla, flutningur, geymsla og dreifing landbúnaðarafurða sem framleiddar eru með lífrænum aðferðum lúti ákveðnum reglum á lögbýlum og í fyrirtækjum sem hafa fengið vottun til notkunar á vörumerki lífrænnar framleiðslu.
2. gr. Lög þessi taka til framleiðslu, vinnslu, flutnings, geymslu og dreifingar hvers konar lífrænna landbúnaðarafurða.
Landbúnaðarráðherra hefur á hendi yfirstjórn þeirra mála er lög þessi taka til.
3. gr. Innlendum sjálfstæðum stofum, einstaklingum eða stofnunum er heimilað að annast vottunarþjónustu fyrir lögbýli og fyrirtæki í lífrænni framleiðslu að því tilskildu að þær hafi faggildingu. Þær nefnast vottunarstofur.
Faggildingu vottunarstofa annast [Neytendastofa] 1) í samræmi við reglugerð um starfsemi faggiltra vottunarstofa og nánari reglur er landbúnaðarráðherra setur.
    1)L. 62/2005, 13. gr.
4. gr. [Landbúnaðarstofnun] 1) veitir framleiðendum starfsleyfi að uppfylltum kröfum skv. 3. gr. og heldur skrá um öll lögbýli og fyrirtæki sem hafa fengið vottun um lífrænar framleiðsluaðferðir. Gerist þessir aðilar brotlegir getur [Landbúnaðarstofnun] 1) svipt þá starfsleyfi og heimild til að nota vörumerki um lífræna framleiðslu.
    1)L. 76/2005, 24. gr.
5. gr. Forsvarsmönnum lögbýla eða fyrirtækja í lífrænni framleiðslu er skylt að veita [Landbúnaðarstofnun] 1) eða samningsbundnum vottunarstofum allar upplýsingar og þá aðstoð sem nauðsynleg er við vottunina, þar með talinn aðgang að hverjum þeim stað þar sem lífrænar landbúnaðafurðir eru unnar eða geymdar. Vottunarstofur skulu fara með upplýsingar sem þær afla sem trúnaðarmál. Skylt er að láta vottunarstofu í té án endurgjalds sýni af lífrænni framleiðslu til rannsókna.
    1)L. 76/2005, 24. gr.
6. gr. [Landbúnaðarráðherra setur reglugerð 1) þar sem tilgreindar eru lágmarkskröfur sem gerðar eru til vottaðra lífrænna framleiðsluhátta við íslenskar aðstæður í samræmi við grunnreglur Alþjóðasamtaka lífrænna landbúnaðarhreyfinga (IFOAM), skuldbindingar Íslands skv. I. og II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og skuldbindingar Íslands samkvæmt viðauka F við stofnsamning Fríverslunarsamtaka Evrópu.] 2)
    1)Rg. 219/1995, sbr. 90/1998, 395/1999 og 946/2000, sjá þó ákv. rg. 74/2002. Rg. 74/2002, sbr. 582/2003, 571/2005, 980/2005 og 732/2006. 2)L. 72/2003, 32. gr.
7. gr. [Hver sá sem brýtur gegn ákvæðum laga þessara eða reglna settra samkvæmt þeim skal sæta sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Sektir renna í ríkissjóð.
Með mál samkvæmt þessari grein skal farið að hætti opinberra mála, sbr. lög um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991.] 1)
    1)L. 150/2001, 2. gr.
8. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi.