Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. september 2014.  Útgáfa 143b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl.

1994 nr. 72 11. maí


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. maí 1994. EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 92/75/EBE. Breytt með l. 61/2002 (tóku gildi 17. maí 2002; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 92/75/EBE), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. VII sem tók gildi 21. júní 2008) og l. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við iðnaðar- og viðskiptaráðherra eða atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.

1. gr. [Tilgangur laga þessara er að stuðla að því að orka sé notuð með skynsamlegum og hagkvæmum hætti með því að tryggja að neytendur hafi greiðan aðgang að samræmdum upplýsingum um orkunotkun og hávaðamengun tækja sem lögin ná til, svo og áhrif á umhverfi auk annars er varðar rekstur þeirra.] 1)
    1)L. 61/2002, 1. gr.
2. gr. [Lög þessi taka til merkinga og staðlaðra upplýsinga um heimilistæki, bifreiðar og tæki eða búnað til hitunar húsnæðis og upphitunar á vatni sem kveðið er á um í reglugerð. 1)] 2)
Lögin taka ekki til endursölu notaðra tækja og búnaðar.
    1)Rg. 78/1999. Rg. 216/2000. Rg. 861/2003. 2)L. 61/2002, 2. gr.
3. gr. [Framleiðandi, fulltrúi hans eða sá er markaðssetur vöru, hér eftir nefndur birgðasali, skal láta neytendum í té upplýsingar um orkunotkun, orkunýtni, hávaða og annað er varðar rekstur þeirra tækja sem seld eru, leigð, boðin til sölu eða leigu og tilgreindar eru í reglugerð sem sett er á grundvelli laga þessara. Upplýsingar þessar skulu vera á íslensku og þær skal samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð vera að finna á merkimiðum, sérstökum upplýsingablöðum eða veggspjöldum.] 1)
Birgðasala og seljanda er skylt að vekja athygli neytenda á fyrrgreindum upplýsingum.
    1)L. 61/2002, 3. gr.
4. gr. Birgðasali skal taka saman tæknileg gögn sem leggja má til grundvallar við mat á upplýsingum þeim sem greint er frá á merkingum og upplýsingablaði.
Slíkar upplýsingar skulu hafa að geyma:
    1. Almenna vörulýsingu.
    2. Niðurstöður útreikninga varðandi hönnun ef við á.
    3. Prófunarskýrslur þegar þær eru til, þar með taldar skýrslur um prófanir sem tilnefndir aðilar hafa framkvæmt í samræmi við aðra löggjöf.
    4. Ofangreindar upplýsingar um svipaðar gerðir tækja ef tölulegar niðurstöður miðast við þær.
    5. Lýsingu á mælingum og könnunum á hávaða.
Birgðasali skal hafa þessi gögn til reiðu vegna skoðunar í fimm ár frá því tækið var síðast framleitt.
5. gr. Birgðasali ber ábyrgð á því að upplýsingar á merkimiðum og upplýsingablöðum, sem hann lætur í té, séu réttar.
Óheimilar eru merkingar sem samrýmast hvorki ákvæðum þessara laga né reglugerða sem settar eru á grundvelli þeirra.
6. gr. [Ráðherra] 1) fer með framkvæmd laga þessara. Ráðherra getur falið öðrum aðilum að annast eftirlit með því að ákvæðum laga þessara og reglugerða sé fylgt. Þeir aðilar eru hér eftir nefndir eftirlitsaðilar.
    1)L. 126/2011, 191. gr.
7. gr. Ef ástæða er til að ætla að upplýsingar, sem veittar hafa verið, séu rangar er eftirlitsaðilum, sbr. 6. gr., heimilt að krefja birgðasala eða seljendur um gögn sem nauðsynleg eru við eftirlit. Jafnframt er þeim heimilt að krefjast þess að eintak vöru og umbúða verði lagt fram til skoðunar.
8. gr. [Ráðherra] 1) skal setja í reglugerð 2) nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. Ráðherra er heimilt að ákveða í reglugerð að birgðasali skuli bera kostnað af eftirliti og skoðun og setja sérstaka gjaldskrá er það varðar.
Nánari reglur um kæru ákvarðana eftirlitsaðila er heimilt að kveða á um í reglugerð.
    1)L. 126/2011, 191. gr. 2)Rg. 524/1994. Rg. 78/1999. Rg. 216/2000. Rg. 260/2003, sbr. 913/2004. Rg. 861/2003. Rg. 831/2006. Rg. 819/2010. Rg. 855/2012. Rg. 382/2013. Rg. 383/2013. Rg. 384/2013. Rg. 385/2013. Rg. 386/2013. Rg. 388/2013. Rg. 456/2013. Rg. 832/2013. Rg. 1001/2013.
9. gr. Brot á lögum þessum og reglugerðum sem settar verða samkvæmt þeim varða sektum sem renna í ríkissjóð. … 1)
    1)L. 88/2008, 233. gr.
10. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi