Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2020.  Útgáfa 150c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um Framleiðnisjóð landbúnaðarins

1966 nr. 89 17. desember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 31. desember 1966. Breytt með: L. 13/1971 (tóku gildi 29. apríl 1971). L. 77/1972 (tóku gildi 26. júní 1972). L. 90/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992). L. 48/1992 (tóku gildi 10. júní 1992; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 5. gr.). L. 73/1996 (tóku gildi 19. júní 1996). L. 121/1999 (tóku gildi 30. des. 1999). L. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eða atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.

1. gr.
Stofna skal sjóð, er nefnist Framleiðnisjóður landbúnaðarins. Hlutverk sjóðsins skal vera það að veita styrki og lán til framleiðniaukningar og hagræðingar í landbúnaði og atvinnurekstrar á bújörðum. Má jöfnum höndum styrkja rannsóknir og framkvæmdir, er miða að lækkun framleiðslu- og dreifingarkostnaðar, svo og framkvæmdir, er stefna að því að samræma landbúnaðarframleiðsluna þörfum þjóðfélagsins miðað við markaðsaðstæður innan lands og utan á hverjum tíma.
Lán og styrki úr sjóðnum má meðal annars veita til einstakra bænda, vinnslustöðva, ræktunarsambanda og vísindastofnana. Við styrkveitingar til einstakra bænda skal að öðru jöfnu taka tillit til efnahags þeirra.
2. gr.
[Stjórn Framleiðnisjóðs skal skipuð fimm mönnum sem [ráðherra] 1) skipar til fjögurra ára í senn. Tveir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands, einn samkvæmt tilnefningu ráðherra byggðamála og tveir án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður stjórnarinnar. Varamenn skal skipa með sama hætti.] 2)
[Aðsetur sjóðsins skal vera í Borgarnesi, nema ráðherra ákveði annað.] 3)
    1)L. 126/2011, 46. gr. 2)L. 73/1996, 10. gr. 3)L. 121/1999, 2. gr.
3. gr.
Stjórn Framleiðnisjóðs úthlutar lánum og styrkjum úr sjóðnum. … 1)
Um hver áramót skal stjórn Framleiðnisjóðs láta [ráðherra] 2) í té skýrslu yfir störf sín og fjárveitingar úr sjóðnum á liðnu ári. Jafnframt skal sjóðsstjórnin senda [ráðherra] 2) til athugunar fjárhagsáætlun sjóðsins fyrir komandi ár og greinargerð um þau meginverkefni, er að kalla.
Við afgreiðslu þeirra mála, sem falla undir verksvið Framleiðnisjóðs, er stjórninni heimilt að leita aðstoðar opinberra stofnana og hvers þess aðila, sem hefur sérþekkingu til að bera á þeim málum.
    1)L. 13/1971, 1. gr. 2)L. 126/2011, 46. gr.
4. gr.
Stofnframlag ríkissjóðs til Framleiðnisjóðs skal vera 50 millj. krónur.
Af stofnframlaginu greiðast 20 millj. krónur á árinu 1966 og skal stjórn Framleiðnisjóðs ráðstafa þeirri fjárhæð, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins, til vinnslustöðva landbúnaðarins vegna endurbóta, sem gerðar hafa verið á árinu 1966. Eftirstöðvarnar, 30 millj. krónur, skulu greiðast með jöfnum árlegum greiðslum á árunum 1967–1969.
[Á árunum 1972–1976 skulu greiddar úr ríkissjóði til framleiðnisjóðs kr. 50 milljónir, kr. 10 milljónir hvert ár.] 1)
    1)L. 13/1971, 2. gr.
5. gr.1)
    1)L. 73/1996, 10. gr.
6. gr.
1)
Ársreikningar sjóðsins skulu að lokinni endurskoðun lagðir fyrir stjórn hans til staðfestingar.
Reikningar Framleiðnisjóðs skulu árlega birtir í Stjórnartíðindunum.
    1)L. 73/1996, 10. gr.
7. gr.
Stjórn Framleiðnisjóðs ákveður vexti af lánum og önnur lánskjör, að höfðu samráði við Seðlabanka Íslands.