Leitar þú að?

Útgáfa 150b. Íslensk lög 1. maí 2020

 • Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 2018 nr. 140 21. desember
  ., innan lands eða yfir landamæri, sem framkvæmd er af greiðanda sem getur verið einstaklingur eða lögaðili ... þegar um einstök viðskipti er að ræða, hvort sem um er að ræða færslu fjármuna innan lands eða yfir landamæri ... Í viðskiptum yfir landamæri, við aðila frá löndum utan aðildarríkja, skulu tilkynningarskyldir aðilar
 • Lög um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri, 2009 nr. 86 4. ágúst
  2009 nr. 86 4. ágúst/ Lög um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri ... Lög um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri 2009 nr. 86 4. ágúst ... Markmið þessara laga er að vernda áunninn rétt starfsmanna félaga sem verða til við samruna yfir landamæri
 • Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 1979 nr. 10 28. ágúst
  felst frelsi til þess að leita, taka við og miðla alls konar vitneskju og hugmyndum án tillits til landamæra
 • Lög um aukatekjur ríkissjóðs, 1991 nr. 88 31. desember
  mannanafnanefndar um að setja nýtt nafn á mannanafnaskrá [4.000 kr.]1)]12) [Verði vegabréfsáritun gefin út við landamæri
 • Lög um ársreikninga, 2006 nr. 3 17. janúar
  semja reikningsskil, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem nota má um heim allan í viðskiptum yfir landamæri
 • Lög um byggingarvörur, 2014 nr. 114 26. nóvember
  gildissviðs tilkynningarinnar og alla aðra starfsemi sem hefur farið fram, þ.m.t. starfsemi sem nær yfir landamæri
 • Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, 1993 nr. 25 7. apríl
  reglugerðar Evrópusambandsins nr. 136/2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum
 • Lög um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög, 1994 nr. 159 31. desember
  einstaklingum, félögum, fyrirtækjum og öðrum lögaðilum kleift að eiga með sér virkt samstarf án tillits til landamæra
 • Lög um evrópsk samvinnufélög, 2006 nr. 92 14. júní
  almennt viðurkennt félagsform í öllum aðildarríkjunum, sem auðvelda þeim að þróa starfsemi sína yfir landamæri ... hefur svipuð markmið eða með almannahagsmuni að leiðarljósi. 11) Eins og sakir standa er samvinna yfir landamæri ... Bandalaginu erfiðleikum bundin vegna lagalegra og stjórnsýslulegra vandkvæða sem ber að uppræta á markaði án landamæra
 • Lög um Evrópska efnahagssvæðið, 1993 nr. 2 13. janúar
  Til að greiða fyrir viðskiptum skulu samningsaðilar einfalda eftirlit og formsatriði á landamærum. ... Álögur eða gjöld, sem flutningsaðili innheimtir umfram flutningsgjöld vegna flutnings yfir landamæri,
 • Lög um Evrópufélög, 2004 nr. 26 27. apríl
  Að teknu tilliti til þess að samruninn nær yfir landamæri skulu lög aðildarríkjanna, sem hvert samrunafélag
 • Lög um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, 2014 nr. 105 30. október
  kosið sér. 5) Launafólk sem er í fastri vinnu, vinnur við árstíðabundin störf eða sækir vinnu yfir landamæri ... vinnuafli sem ráða verður eins skjótt og auðið er, b) skulu vinnumiðlanir, sem ná til svæða sem liggja að landamærum ... Ef nauðsynlegt reynist skulu vinnumiðlanir, sem ná til svæða sem liggja að landamærum, einnig koma á
 • Lög um fyrirtækjaskrá, 2003 nr. 17 20. mars
  Félög, [félög til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri],1) samtök og aðila, aðra en einstaklinga ... samvinnufélög, [sameignarfélög, samlagsfélög, firmu eins manns],1) [félög til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri
 • Lög um greiðslur yfir landamæri í evrum, 2014 nr. 78 28. maí
  2014 nr. 78 28. maí/ Lög um greiðslur yfir landamæri í evrum Lagasafn. Íslensk lög 1. maí 2020. ... Lög um greiðslur yfir landamæri í evrum 2014 nr. 78 28. maí . ... og rafrænnar greiðslumiðlunar yfir landamæri.
 • Lög um greiðsluþjónustu, 2011 nr. 120 27. september
  tilskildu að gjaldmiðilsumreikningurinn fari fram á Íslandi og, þegar um er að ræða greiðslur yfir landamæri ... Endurgreiðslutími lánveitingar yfir landamæri skal ekki vera lengri en 12 mánuðir. ... Veiting þjónustu yfir landamæri með eða án stofnunar útibús eða í gegnum umboðsaðila.]1) 1)L. 17/2013
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd Norðurlandasamning um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu, 1996 nr. 66 5. júní
  ferðast til nágrannasveitarfélags í hinu landinu með sama hætti og til nágrannasveitarfélags innan landamæra
 • Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, 1998 nr. 7 12. mars
  ., 26. upplýsingagjöf þegar um er að ræða áhrif yfir landamæri, sbr. 17. gr., 27. að tiltekin starfsemi ... önnur skilyrði en venjuleg rekstrarskilyrði, g. lágmörkun víðfeðmrar mengunar eða mengunar sem fer yfir landamæri ... Áhrif yfir landamæri.
 • Höfundalög, 1972 nr. 73 29. maí
  Deilum sameiginlegrar umsýslustofnunar, sem veitir eða býður veitingu fjölþjóðlegra leyfa yfir landamæri ... Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1128 frá 14. júní 2017 um flytjanleika efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri
 • Lög um innflutning dýra, 1990 nr. 54 16. maí
  reglugerðar Evrópusambandsins nr. 136/2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum
 • Lög um lögfestingu Norðurlandasamnings um almannatryggingar, 2013 nr. 119 21. nóvember
  Þegar aðstæður ná yfir landamæri skulu hlutaðeigandi stofnanir í viðkomandi aðildarríki og í búseturíki ... Þegar aðstæður ná yfir landamæri skulu hlutaðeigandi yfirvöld og stofnanir í viðkomandi ríkjum vinna
 • Lög um mat á umhverfisáhrifum, 2000 nr. 106 25. maí
  . kynningu og samráði um frummatsskýrslu við umsagnaraðila og almenning og eftir því sem við á yfir landamæri ... upphaf rannsóknar á meintu broti.]1) 1)L. 96/2019, 13. gr. [19. gr.]1) Mat á umhverfisáhrifum yfir landamæri ... Ef fyrir liggur að framkvæmd muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif yfir landamæri skal ráðherra hefja viðræður
 • Lög um meðhöndlun úrgangs, 2003 nr. 55 20. mars
  hann hefur starfsstöð, iv. selur raf- og rafeindatæki með fjarsamskiptamiðlum beint til notenda yfir landamæri
 • Lög um neytendalán, 2013 nr. 33 27. mars
  Við lánveitingu yfir landamæri skulu lánveitendur frá öðrum aðildarríkjum hafa aðgang að þeim gagnagrunnum
 • Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 2018 nr. 90 27. júní
  varða almannahagsmuni á sviði lýðheilsu, svo sem til að verjast alvarlegum heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri ... tryggja samfellu í heilbrigðis- og félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu eða heilbrigðisöryggi yfir landamæri ... persónuupplýsinga innan Sambandsins þegar þessi skilyrði eiga við um vinnslu slíkra upplýsinga yfir landamæri
 • Lög um póstþjónustu, 2019 nr. 98 1. júlí
  Innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/644 um pakkasendingar yfir landamæri.
 • Lög um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti, 2019 nr. 55 21. júní
  tryggja að örugg rafræn auðkenning og sannvottun sé möguleg til aðgangs að nettengdri þjónustu yfir landamæri
 • Lög um sameiginlega umsýslu höfundarréttar, 2019 nr. 88 27. júní
  Geta til að gefa út leyfi yfir landamæri. ... Gagnsæi upplýsinga um verkaskrár yfir landamæri. ... Áreiðanleiki upplýsinga um verkaskrár yfir landamæri.
 • Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2013 nr. 19 6. mars
  felur það í sér rétt til að leita, taka við og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra ... yfir því að börn séu kvödd til, þjálfuð og notuð í átökum vopnaðra hópa, annarra en ríkisherja, innan landamæra ... og yfir landamæri og viðurkenna ábyrgð þeirra sem kveðja til, þjálfa og nota börn til slíkra verka,
 • Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992 nr. 18 2. nóvember
  felur það í sér rétt til að leita, taka við og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra ... yfir því að börn séu kvödd til, þjálfuð og notuð í átökum vopnaðra hópa, annarra en ríkisherja, innan landamæra ... og yfir landamæri og viðurkenna ábyrgð þeirra sem kveðja til, þjálfa og nota börn til slíkra verka,
 • Lög um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, 2000 nr. 16 14. apríl
  .],1) [d. tollgæslan við eftirlit á landamærum og þegar hún annast eða aðstoðar við löggæslu].5) Til
 • Lög um sjúkratryggingar, 2008 nr. 112 16. september
  tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB, um réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir landamæri
 • Lög um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, 2019 nr. 119 9. október
  2019 nr. 119 9. október/ Lög um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri ... Lög um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri 2019 nr. 119 9. október ... starfrækt eru í þeim tilgangi að safna eða útdeila fjármunum í almannaþágu og eru með starfsemi yfir landamæri
 • Lög um starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins, 2006 nr. 76 14. júní
  eftirfarandi: 1) Eins og kveðið er á um í 7. gr. a í sáttmálanum myndar innri markaðurinn svæði án innri landamæra
 • Lög um starfstengda eftirlaunasjóði, 2007 nr. 78 30. mars
  Í því tilviki að starfsemin nái yfir landamæri, eins og um getur í 20. gr., skulu skilyrði fyrir rekstri ... Ef um er að ræða starfsemi yfir landamæri, sem um getur í 20. gr., skal tryggingaskuld ávallt fjármögnuð ... Starfsemi yfir landamæri 1.
 • Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, 2009 nr. 152 29. desember
  verkefnið verður að fela í sér samstarf í það minnsta eins lítils eða meðalstórs fyrirtækis eða vera yfir landamæri
 • Lög um svæðisbundna flutningsjöfnun, 2011 nr. 160 23. desember
  Flutningskostnaður: Sá kostnaður sem stofnað er til vegna flutnings vöru innan landamæra.
 • Lög um tekjuskatt, 2003 nr. 90 7. maí
  Við samruna yfir landamæri, þar sem innlent félag er yfirtekið, skal fara með eignir, réttindi, kröfur ... Þegar tilkynnt er um staðfestan samruna yfir landamæri og afskráningu félags skal jafnframt leggja fram ... Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd samruna yfir landamæri, m.a. um bankatryggingu
 • Lög um umhverfismat áætlana, 2006 nr. 105 14. júní
  varðandi: 1. líkur, tíðni og varanleika áhrifa, 2. samlegð og sammögnun áhrifa, 3. hvort áhrifa gætir yfir landamæri
 • Lög um úrskurðaraðila á sviði neytendamála, 2019 nr. 81 25. júní
  deilumálum utan dómstóla sem starfar í öðru EES-ríki og er til þess bær að fjalla um deilumál yfir landamæri
 • Lög um útgáfu og meðferð rafeyris, 2013 nr. 17 6. mars
  Veiting þjónustu yfir landamæri með eða án stofnunar útibús eða í gegnum umboðsaðila. 29. gr. ... 29. gr., 1. og 4. mgr. 30. gr., 1. og 5. mgr. 31. gr. og 6. mgr. 34. gr. um veitingu þjónustu yfir landamæri
 • Lög um útlendinga, 2016 nr. 80 16. júní
  Ákvæði tollalaga gilda um för yfir innri landamæri Schengen-svæðisins. ... ákvæði um þátttöku Íslands í sjóðum, stofnunum og verklegu samstarfi í tengslum við samvinnu á ytri landamærum ... , c- eða d-liðar 1. mgr. 98. gr., 99. gr. eða 100. gr., f. útlendingi er vísað frá eða brott á ytri landamærum
 • Lög um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, 2019 nr. 78 25. júní
  reiða sig á þjónustu veitanda stafrænnar þjónustu í rekstri sínum, og hugsanleg smitáhrif, jafnvel yfir landamæri ... Ef áhrifa atviks sem netöryggissveit berst tilkynning um gætir yfir landamæri skal netöryggissveitin

0,23