Flýtileit á vef Alþingis

Flýtileit leitar á upplýsingasíðum vefs Alþingis og í nýjustu útgáfu lagasafns. Einnig í þingskjölum, erindum, samantektum um þingmál, ræðum og tilkynningum á tilgreindum löggjafarþingum.


Tímabil

Leitar þú að?

Erindi þingmála

151. löggjafarþing

Tilkynningar

Lagasafn útgáfa 151b. Íslensk lög 13. apríl 2021

 • Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 1980 nr. 46 28. maí
  L. 52/1997 (tóku gildi 1. okt. 1997; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 89/391/EBE og 94/33/EB ... L. 68/2003 (tóku gildi 7. apríl 2003; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 89/391/EBE, 93/104/EB ... L. 138/2005 (tóku gildi 30. des. 2005; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2003/88/EB).
 • Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 2018 nr. 140 21. desember
  .; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2015/849. ... Breytt með: L. 55/2019 (tóku gildi 1. jan. 2020; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 910/2014). ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB
 • Lög um aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum, 2007 nr. 44 27. mars
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2003/72/EB. ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um aðild starfsmanna að Evrópufélögum, 2004 nr. 27 27. apríl
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2001/86/EB. ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri, 2009 nr. 86 4. ágúst
  EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 2005/56/EB.
 • Lög um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár, 2018 nr. 15 5. apríl
  EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 648/2012. ... ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár, sem er birt í EES-viðbæti ... 412–470, skulu hafa lagagildi hér á landi með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um almannatryggingar, 2007 nr. 100 11. maí
  .; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 65/65/EBE, 75/319/EBE og 89/105/EBE, I. og II. viðauki tilskipun ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... Innleiðing EES-reglugerða.
 • Lög um almannavarnir, 2008 nr. 82 12. júní
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Almenn hegningarlög, 1940 nr. 19 12. febrúar
  L. 39/1993 (tóku gildi 7. maí 1993; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 91/308/EBE). ... L. 133/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki tilskipun 64/221/EBE, VII. viðauki
 • Lög um atvinnuréttindi útlendinga, 2002 nr. 97 10. maí
  Breytt með: L. 84/2003 (tóku gildi 10. apríl 2003; EES-samningurinn: V. eða VIII. viðauki). ... L. 78/2008 (tóku gildi 1. ágúst 2008; EES-samningurinn: V. viðauki tilskipun 2004/38/EB).
 • Lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða, 2012 nr. 60 25. júní
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um aukatekjur ríkissjóðs, 1991 nr. 88 31. desember
  [Fyrir endurútgáfu dvalarskírteinis fyrir aðstandendur EES-borgara sem ekki eru EES- eða EFTA-borgarar
 • Lög um Ábyrgðasjóð launa, 2003 nr. 88 26. mars
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 80/987/EBE, 2008/94/EB. ... gjaldþrota, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... nr. 51/2009 frá 24. apríl 2009, um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn frá 2. maí 1992.]1)
 • Lög um áframhaldandi gildi samninga með tilkomu evrunnar, 1998 nr. 39 27. apríl
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 93/6/EBE. Skilgreiningar. 1. gr.
 • Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, 2001 nr. 76 31. maí
  EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 92/51/EBE og XII. viðauki tilskipun 94/58/EB. ... Breytt með: L. 31/2003 (tóku gildi 3. apríl 2003; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 93/104/EB ... L. 39/2008 (tóku gildi 5. júní 2008; EES-samningurinn: XIII. viðauki reglugerð 336/2006).
 • Lög um ársreikninga, 2006 nr. 3 17. janúar
  L. 58/2001 (tóku gildi 13. júní 200158/2001; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 78/660/EBE). ... L. 28/2004 (tóku gildi 11. maí 2004; sjá nánar 7. gr. s.l.; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun ... EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 78/660/EBE, 83/349/EBE og reglugerð 1606/2002.
 • Lög um brunatryggingar, 1994 nr. 48 6. maí
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 73/239/EBE og 92/49/EBE.
 • Lög um brunavarnir, 2000 nr. 75 23. maí
  L. 114/2014 (tóku gildi 4. des. 2014 nema 2. mgr. 6. gr. sem tók gildi 1. jan. 2016; EES-samningurinn ... L. 65/2016 (tóku gildi 23. júní 2016; EES-samningurinn: tilskipun 2014/34/ESB).
 • Lög um byggingarvörur, 2014 nr. 114 26. nóvember
  EES-samningurinn: II. viðauki reglugerð 305/2011. ... Reglugerðin var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... fyrir markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/106/EBE (Texti sem varðar EES
 • Lög um dreifingu vátrygginga, 2019 nr. 62 21. júní
  Tóku gildi 3. júlí 2019; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2016/97. ... Aðildarríki: Ríki sem er aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES), aðili að stofnsamningi ... Með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2018 frá 26. október 2018 eru með lögum
 • Lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, 1998 nr. 66 15. júní
  sem tók gildi 1. mars 2010) og 54. og 55. gr. og 9. efnismgr. 63. gr. sem tóku gildi 1. mars 2011; EES-samningurinn ... L. 100/2020 (tóku gildi 1. jan. 2021 nema 5. mgr. 53. gr. og 79. gr. sem tóku gildi 23. júlí 2020; EES-samningurinn
 • Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, 1993 nr. 25 7. apríl
  sem tók gildi 1. mars 2010) og 54. og 55. gr. og 9. efnismgr. 63. gr. sem tóku gildi 1. mars 2011; EES-samningurinn
 • Efnalög, 2013 nr. 61 8. apríl
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 98/8/EB, reglugerð 648/2004, II. og XX. viðauki reglugerð 842 ... L. 57/2019 (tóku gildi 1. júlí 2019; EES-samningurinn: reglugerð 2017/852). ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, 2006 nr. 62 13. júní
  L. 38/2011 (tóku gildi 21. apríl 2011; EES-samningurinn: X. viðauki tilskipun 89/552/EBE).
 • Lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, 1994 nr. 22 29. mars
  EES-samningurinn: I. viðauki tilskipun 70/524/EBE og 73/103/EBE, II. viðauki tilskipun 76/116/EBE og ... sem tók gildi 1. mars 2010) og 54. og 55. gr. og 9. efnismgr. 63. gr. sem tóku gildi 1. mars 2011; EES-samningurinn ... Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um eftirlit með skipum, 2003 nr. 47 20. mars
  EES-samningurinn: VIII. viðauki tilskipun 97/70/EB, 98/18/EB og 1999/35/EB.
 • Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, 2005 nr. 57 20. maí
  L. 50/2008 (tóku gildi 7. júní 2008; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2005/29/EB). ... L. 38/2011 (tóku gildi 21. apríl 2011; EES-samningurinn: X. viðauki tilskipun 89/552/EBE). ... L. 131/2020 (tóku gildi 17. des. 2020; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2016/943).
 • Lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 1990 nr. 73 18. maí
  L. 36/2011 (tóku gildi 19. apríl 2011; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2000/60/EB, 2006/118/EB
 • Lög um eignarrétt og afnotarétt fasteigna, 1966 nr. 19 6. apríl
  L. 133/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki tilskipun 64/221/EBE, VII. viðauki ... L. 14/1997 (tóku gildi 26. mars 1997; EES-samningurinn: VIII. og XII. viðauki).
 • Lög um einkahlutafélög, 1994 nr. 138 28. desember
  EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 68/151/EBE, 77/91/EBE, 78/660/EBE, 78/855/EBE, 82/891/EBE, ... L. 116/1997 (tóku gildi 18. des. 1997; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 77/91/EBE). ... L. 29/2006 (tóku gildi 1. jan 2007; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 68/151/EBE).
 • Lög um einkaleyfi, 1991 nr. 17 20. mars
  L. 67/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 89/104/EBE). ... L. 36/1996 (tóku gildi 1. júní 1996 nema 22. gr. sem tók gildi 2. jan. 1998; EES-samningurinn: XVII. ... L. 132/1997 (tóku gildi 2. jan. 1998; EES-samningurinn: XVII. viðauki reglugerð 1610/96).
 • Lög um endurnot opinberra upplýsinga, 2018 nr. 45 23. maí
  EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2013/37/ESB. ... Breytt með: L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017, um breytingu á tilskipun 2003/98/EB frá 17.
 • Lög um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, 2013 nr. 40 5. apríl
  EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 2009/28/EB. ... L. 39/2020 (tóku gildi 27. maí 2020; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 2015/1513). ... 2003/30/EB eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um endurskoðendur og endurskoðun, 2019 nr. 94 1. júlí
  EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 2014/56/ESB, reglugerð 537/2014. ... Breytt með: L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, ... reglugerð um málsmeðferð fyrir veitingu starfsleyfa til endurskoðunarfyrirtækja sem skráð eru í öðru EES-ríki
 • Lög um erfðabreyttar lífverur, 1996 nr. 18 2. apríl
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 90/219/EBE og 90/220/EBE og XVIII. viðauki tilskipun 90/679/EBE ... L. 83/2010 (tóku gildi 1. júlí 2010; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2001/18/EB). ... Lögbært yfirvald er það stjórnvald sem aðildarríki EES-samningsins tilnefna til að fara með leyfisveitingar
 • Lög um erfðaefnisskrá lögreglu, 2001 nr. 88 31. maí
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög, 1994 nr. 159 31. desember
  EES-samningurinn: XXII. viðauki reglugerð 2137/85.
 • Lög um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum, 1999 nr. 61 22. mars
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 75/129/EBE og 77/187/EBE, XXII. viðauki tilskipun 78/660/EBE ... Breytt með: L. 104/2014 (tóku gildi 7. nóv. 2014; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2009/38/ ... í fyrirtækjum eða fyrirtækjasamstæðum er starfa í a.m.k. tveimur ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu (EES
 • Lög um evrópsk samvinnufélög, 2006 nr. 92 14. júní
  EES-samningurinn: XXII. viðauki reglugerð 1435/2003. ... fram. 1)Reglugerðin var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... Ráðstafanir gagnvart evrópsku samvinnufélagi með skráða skrifstofu og aðalskrifstofu í mismunandi EES-ríkjum
 • Lög um Evrópska efnahagssvæðið, 1993 nr. 2 13. janúar
  Samningsaðilar geta hvenær sem er vakið máls á áhyggjuefnum í sameiginlegu EES-nefndinni eða EES-ráðinu ... EES-ráðið. 89. gr. 1. EES-ráði er hér með komið á fót. ... Sameiginlega EES-nefndin. 92. gr. 1. Sameiginlegu EES-nefndinni er hér með komið á fót.
 • Lög um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði, 2017 nr. 24 19. maí
  EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010, 1022/2013. ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB ... L. 62/2020 (tóku gildi 30. júní 2020; EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki tilskipun 2014/17/ESB).
 • Lög um Evrópufélög, 2004 nr. 26 27. apríl
  EES-samningurinn: XXII. viðauki reglugerð 2157/2001. ... fram. 1)Reglugerðin var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... Evrópufélag skal sækja um leyfi til flutnings skráðrar skrifstofu [til annars EES-ríkis, til aðildarríkis
 • Lög um fasteignalán til neytenda, 2016 nr. 118 20. október
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 62/2020 (tóku gildi 30. júní 2020; EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki tilskipun 2014/17/ESB). ... L. 7/2021 (tóku gildi 19. febr. 2021; EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki reglugerð 2016/1011, IX.
 • Lög um fjarskipti, 2003 nr. 81 26. mars
  EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 1999/5/EB, reglugerð 2887/2000, tilskipun 2002/19/EB, 2002/20 ... L. 38/2011 (tóku gildi 21. apríl 2011; EES-samningurinn: X. viðauki tilskipun 89/552/EBE). ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um fjarsölu á fjármálaþjónustu, 2005 nr. 33 11. maí
  EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki tilskipun 2002/65/EB. ... Breytt með: L. 120/2011 (tóku gildi 1. des. 2011; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2007/64/EB) ... Lög þessi eru sett með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2003 um breytingu á
 • Lög um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, 1991 nr. 34 25. mars
  L. 121/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: XII. viðauki). ... L. 46/1996 (tóku gildi 31. maí 1996; EES-samningurinn: XII. viðauki).
 • Lög um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir, 2005 nr. 46 13. maí
  EES-samningurinn: XII. viðauki tilskipun 2002/47/EB. ... Breytt með: L. 68/2015 (tóku gildi 21. júlí 2015; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2009/44/EB) ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB
 • Lög um fjárhagslegar viðmiðanir, 2021 nr. 7 8. febrúar
  EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki reglugerð 2016/1011, IX. viðauki reglugerð 2019/2089 1. gr. ... sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest, og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... Reglugerð (ESB) 2016/1011 er birt á bls. 72 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 16
 • Lög um fjármálafyrirtæki, 2002 nr. 161 20. desember
  Útibú fjármálafyrirtækja innan EES. ... Þjónusta fjármálafyrirtækis innan EES án stofnunar útibús. ... Þjónusta eða stofnun útibús hjá fjármálafyrirtæki utan EES.
 • Lög um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, 2020 nr. 38 20. maí
  sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart minniháttaraðstoð eins og hún var tekin upp í EES-samninginn
 • Lög um fjölmiðla, 2011 nr. 38 20. apríl
  EES-samningurinn: X. viðauki tilskipun 89/552/EBE. ... L. 54/2013 (tóku gildi 12. apríl 2013; EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2010/13/ESB). ... Tímabundin stöðvun á móttöku myndmiðlunarefnis frá öðrum EES-ríkjum.
 • Lög um flutninga á skipgengum vatnaleiðum vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, 1996 nr. 14 11. mars
  EES-samningurinn: XIII. viðauki. Breytt með: L. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011). ... sem skráð eru í aðildarríkjum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, að skipgengum vatnaleiðum innan EES
 • Lög um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, 2014 nr. 105 30. október
  EES-samningurinn: V. viðauki reglugerð 492/2011. ... .; EES-samningurinn: V. viðauki tilskipun 2014/54/ESB). ... Aðstandandi ríkisborgara EES-ríkis eða EFTA-ríkis sem dvelur löglega hér á landi á rétt til að ráða sig
 • Lög um fullnustu refsinga, 2016 nr. 15 23. mars
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um fyrirtækjaskrá, 2003 nr. 17 20. mars
  L. 82/2019 (tóku gildi 6. júlí 2019; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2015/849).
 • Lög um fyrningu kröfuréttinda, 2007 nr. 150 20. desember
  Breytt með: L. 17/2013 (tóku gildi 1. apríl 2013; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2009/110/EB
 • Lög um fæðingar- og foreldraorlof, 2000 nr. 95 22. maí
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 92/85/EBE og 96/36/EB. ... L. 136/2011 (tóku gildi 1. okt. 2011; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2010/18/ESB).
 • Lög um gjaldeyrismál, 1992 nr. 87 17. nóvember
  EES-samningurinn: XII. viðauki tilskipun 88/361/EBE. ... L. 128/1999 (tóku gildi 1. febr. 2000; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 97/5/EB). ... L. 120/2011 (tóku gildi 1. des. 2011; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2007/64/EB).
 • Lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og skilavald, 1999 nr. 99 27. desember
  L. 32/2005 (tóku gildi 25. maí 2005; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2002/92/EB). ... L. 120/2011 (tóku gildi 1. des. 2011; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2007/64/EB). ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB
 • Lög um greiðsluaðlögun einstaklinga, 2010 nr. 101 2. júlí
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um greiðsludrátt í verslunarviðskiptum, 2015 nr. 8 4. febrúar
  EES-samningurinn: XII. viðauki tilskipun 2011/7/ESB. ... verslunarviðskiptum eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... nr. 55/2012 frá 30. mars 2012 sem var birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43
 • Lög um greiðslur yfir landamæri í evrum, 2014 nr. 78 28. maí
  EES-samningurinn: XII. viðauki reglugerð 924/2009, 260/2012. ... Reglugerðin var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... nr. 86/2013, frá 3. maí 2013, sem birt var 31. október 2013 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
 • Lög um greiðsluþjónustu, 2011 nr. 120 27. september
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2007/64/EB. ... Þjónusta greiðslustofnunar innan EES án stofnunar útibús. ... Þjónusta greiðslustofnunar innan EES með stofnun útibús.
 • Lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar, 2011 nr. 44 10. maí
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2007/2/EB. ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki ... viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um grunnskóla, 2008 nr. 91 12. júní
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um græðara, 2005 nr. 34 11. maí
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Hafnalög, 2003 nr. 61 27. mars
  L. 60/2014 (tóku gildi 31. des. 2014; EES-samningurinn: XIII. viðauki tilskipun 2000/59/EB). ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, 2007 nr. 163 21. desember
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um handiðnað, 1978 nr. 42 18. maí
  L. 70/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 64/222/EBE, 64/224/EBE, ... L. 40/1997 (tóku gildi 29. maí 1997; EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 64/427/EBE, 64/429/EBE, ... grundvelli skuldbindinga Íslands um viðurkenningu á starfi og starfsþjálfun í [handiðnaði]1) í öðru EES-ríki
 • Lög um háskóla, 2006 nr. 63 13. júní
  L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um heilbrigðisþjónustu, 2007 nr. 40 27. mars
  um kröfur varðandi gæði og öryggi líffæra úr mönnum sem eru ætluð til ígræðslu, sem tekin var upp í EES-samninginn ... með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2013, frá 8. október 2013.]2) 1)L. 99/2020, 15. gr
 • Lög um Heyrnar- og talmeinastöð, 2007 nr. 42 27. mars
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um hlutafélög, 1995 nr. 2 30. janúar
  L. 117/1997 (tóku gildi 18. des. 1997; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 77/91/EBE). ... L. 18/2006 (tóku gildi 1. jan. 2007; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 68/151/EBE). ... L. 89/2006 (tóku gildi 1. okt. 2006; EES-samningurinn: tilmæli 2004/913/EB).
 • Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, 1998 nr. 7 12. mars
  –64. gr. sem tóku gildi 1. jan. 2014; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 98/8/EB, reglugerð ... L. 144/2013 (tóku gildi 31. des. 2013; EES-samningurinn: III. viðauki tilskipun 2001/81/EB, 2008/50/EB ... L. 66/2017 (tóku gildi 1. júlí 2017 nema k-liður 7. gr. sem tók gildi 1. júlí 2018; EES-samningurinn:
 • Lög um hópuppsagnir, 2000 nr. 63 19. maí
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 98/59/EB. ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Höfundalög, 1972 nr. 73 29. maí
  L. 9/2006 (tóku gildi 11. mars 2006; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2001/29/EB). ... L. 23/2006 (tóku gildi 3. maí 2006; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2003/4/EB). ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um hönnun, 2001 nr. 46 19. maí
  EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 98/71/EB.
 • Lög um innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o.fl., 1947 nr. 43 9. maí
  L. 116/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: IX. viðauki).
 • Lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 1999 nr. 98 27. desember
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 94/19/EB og 97/9/EB. ... L. 139/2002 (tóku gildi 30. des. 2002; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 97/9/EB). ... Lög þessi eru sett í samræmi við ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/1994 og nr. 12/1998
 • Lög um íslenskan ríkisborgararétt, 1952 nr. 100 23. desember
  L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um Jarðasjóð, 1992 nr. 34 27. maí
  Breytt með: L. 28/1995 (tóku gildi 9. mars 1995; EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 63/261/EBE,
 • Lög um kauphallir, 2007 nr. 110 26. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2004/39/EB. ... /22/EBE eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um landlækni og lýðheilsu, 2007 nr. 41 27. mars
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um landmælingar og grunnkortagerð, 2006 nr. 103 14. júní
  Breytt með: L. 44/2011 (tóku gildi 13. maí 2011 nema 1. málsl. 10. gr. sem tók gildi 1. jan. 2014; EES-samningurinn ... L. 45/2018 (tóku gildi 26. maí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2013/37/ESB).
 • Lög um lausafjárkaup, 2000 nr. 50 16. maí
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 1999/44/EB. ... 81/2019 (tóku gildi 1. janúar 2020 nema III. kafli og 1. mgr. 20. gr. sem tóku gildi 6. júlí 2019; EES-samningurinn ... L. 131/2020 (tóku gildi 17. des. 2020; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2016/943).
 • Lög um lánshæfismatsfyrirtæki, 2017 nr. 50 14. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 1060/2009, 513/2011, 462/2013. ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB ... nr. 20/2012 frá 10. febrúar 2012, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr
 • Lög um leigubifreiðar, 2001 nr. 134 21. desember
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um leikskóla, 2008 nr. 90 12. júní
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, 2001 nr. 13 13. mars
  EES-samningurinn: XVI. viðauki tilskipun 93/38/EBE og IV. viðauki tilskipun 94/22/EB.
 • Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu, 1994 nr. 162 31. desember
  EES-samningurinn: II. viðauki reglugerð 2092/91. ... Breytt með: L. 150/2001 (tóku gildi 31. des. 2001; EES-samningurinn: I. og II. viðauki reglugerð 2092
 • Lög um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga, 2000 nr. 110 25. maí
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um loftferðir, 1998 nr. 60 10. júní
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 80/51/EBE, 80/1266/EBE og 89/629/EBE og XIII. viðauki reglugerð ... L. 88/2004 (tóku gildi 2. júlí 2004; EES-samningurinn: XIII. viðauki reglugerð 295/91 (EBE) og 1592/2002 ... Hvað varðar flytjendur með útgefin flugrekstrarleyfi utan EES og aðildarríkja EFTA tekur ákvæði þetta
 • Lög um loftslagsmál, 2012 nr. 70 29. júní
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2003/87/EB, 2004/101/EB, 2008/101/EB og 2009/29/EB. ... Breytt með: L. 141/2012 (tóku gildi 1. jan. 2013; EES-samningurinn: reglugerð 1193/2011). ... L. 45/2017 (tóku gildi 17. júní 2017; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 5. gr.; EES-samningurinn:
 • Lyfjalög, 2020 nr. 100 9. júlí
  EES-samningurinn: tilskipun 1989/105/EBE, reglugerð 297/95, II. viðauki reglugerð 141/2000, tilskipun ... Breytt með: L. 132/2020 (taka gildi 26. maí 2021; EES-samningurinn: I. og II. viðauki reglugerð 2017/ ... um forklínískar og klínískar prófanir, viðurkenningu á grundvelli markaðsleyfis frá öðru aðildarríki EES-samningsins
 • Lög um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, 2020 nr. 14 3. mars
  EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 2017/1129. ... Breytt með: L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, ... tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB, sem er birt í EES-viðbæti
 • Lög um lækningatæki, 2001 nr. 16 30. apríl
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 93/42/EBE og 98/79/EB.
 • Lög um lækningatæki, 2020 nr. 132 8. desember
  EES-samningurinn: I. og II. viðauki reglugerð 2017/745, II. viðauki reglugerð 2017/746, 2020/561. ... efnahagssvæðið skulu hafa lagagildi hér á landi með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, 2001 nr. 141 21. desember
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 98/27/EB. ... Breytt með: L. 33/2005 (tóku gildi 1. júní 2005; EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki tilskipun 2002 ... L. 82/2009 (tóku gildi 8. ágúst 2009; EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki tilskipun 2005/29/EB).
 • Lög um lögfestingu Norðurlandasamnings um almannatryggingar, 2013 nr. 119 21. nóvember
  Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, sem hafa, frá því að samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn ... tilteknum hópum manna sem reglugerðin tekur ekki beint til, þ.e.a.s. þeim sem eru ekki ríkisborgarar í EES-landi ... Færeyja og Grænlands og að hvorki Færeyjar né Grænland eiga aðild að Evrópusambandinu eða heyra undir EES-samninginn
 • Lög um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, 1996 nr. 8 11. mars
  EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 85/384/EBE og 89/48/EBE. ... L. 69/2002 (tóku gildi 17. maí 2002; EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 85/384/EBE og 89/48/EBE ... L. 7/2012 (tóku gildi 11. febr. 2012; EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 2005/36/EB).
 • Lög um löggilta niðurjöfnunarmenn sjótjóns, 1938 nr. 74 11. júní
  L. 133/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki tilskipun 64/221/EBE, VII. viðauki
 • Lög um lögmenn, 1998 nr. 77 15. júní
  L. 93/2004 (tóku gildi 1. nóv. 2004; EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 77/249/EBE og 98/5/EB).
 • Lög um mannvirki, 2010 nr. 160 28. desember
  L. 114/2014 (tóku gildi 4. des. 2014 nema 2. mgr. 6. gr. sem tók gildi 1. jan. 2016; EES-samningurinn
 • Lög um mat á umhverfisáhrifum, 2000 nr. 106 25. maí
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 85/337/EBE. ... L. 96/2019 (tóku gildi 1. sept. 2019; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2014/52/ESB). ... L. 12/2021 (tóku gildi 25. mars 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2009/31/EB).
 • Lög um Matvælastofnun, 2018 nr. 30 7. maí
  Ákvörðun um framsal eftirlits sem fellur undir gildissvið EES-samningsins skal þó tekin af Matvælastofnun
 • Lög um matvæli, 1995 nr. 93 28. júní
  sem tók gildi 1. mars 2010) og 54. og 55. gr. og 9. efnismgr. 63. gr. sem tóku gildi 1. mars 2011; EES-samningurinn ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... [Í matvæli til dreifingar hér á landi og í öðrum EES-ríkjum má einungis nota þau aukefni sem lög og stjórnvaldsreglur
 • Lög um meðferð einkamála, 1991 nr. 91 31. desember
  Breytt með: L. 133/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki tilskipun 64/221/EBE, ... L. 97/1999 (tóku gildi 27. des. 1999; EES-samningurinn). L. 72/2003 (tóku gildi 10. apríl 2003).
 • Lög um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, 2016 nr. 37 23. maí
  L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB
 • Lög um meðhöndlun úrgangs, 2003 nr. 55 20. mars
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 75/442/EBE, 1999/31/EB, 2000/53/EB og 2000/76/EB. ... L. 73/2008 (tóku gildi 14. júní 2008; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2002/96/EB, tilskipun 2003 ... L. 93/2009 (tóku gildi 26. ágúst 2009; EES-samningurinn: XX. viðauki reglugerð 1013/2006).
 • Lög um Menntasjóð námsmanna, 2020 nr. 60 21. júní
  íslenskur ríkisborgari, 2. er ríkisborgari Danmerkur, Finnlands, Noregs eða Svíþjóðar, 3. er ríkisborgari EES ... eða heldur stöðu sinni sem slíkur, 4. er aðstandandi ríkisborgara skv. 3. tölul., 5. er ríkisborgari EES ... tölul. 1. mgr. 9. gr. eru undanþegnir skilyrði 1. tölul. 1. mgr. um búsetu á Íslandi vegna náms innan EES
 • Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 2019 nr. 95 1. júlí
  Réttindi sem aflað er í ríki innan EES eða í aðildarríki EFTA.
 • Lög um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, 1994 nr. 72 11. maí
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 92/75/EBE. ... Breytt með: L. 61/2002 (tóku gildi 17. maí 2002; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 92/75/EBE). ... L. 7/2015 (tóku gildi 7. febr. 2015; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 2010/30/ESB).
 • Lög um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, 2019 nr. 31 15. maí
  EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 2015/751. ... leiðir af bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... Reglugerðin er birt á bls. 660 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar
 • Lög um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, 2006 nr. 91 14. júní
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 2004/22/EB, 90/384/EBE og 71/316/EBE. ... Lög þessi eru sett með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2005, um að fella inn ... í EES-samninginn og taka upp í innlendan rétt ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2004/
 • Lög um náms- og starfsráðgjafa, 2009 nr. 35 3. apríl
  L. 26/2010 (tóku gildi 1. júlí 2010; EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 2005/36/EB). ... Réttindi sem aflað er í ríki innan EES eða í aðildarríki EFTA.
 • Lög um neytendakaup, 2003 nr. 48 20. mars
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 1999/44/EB. ... 81/2019 (tóku gildi 1. janúar 2020 nema III. kafli og 1. mgr. 20. gr. sem tóku gildi 6. júlí 2019; EES-samningurinn ... L. 131/2020 (tóku gildi 17. des. 2020; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2016/943).
 • Lög um neytendalán, 2013 nr. 33 27. mars
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 2008/48/EB. ... L. 62/2020 (tóku gildi 30. júní 2020; EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki tilskipun 2014/17/ESB). ... L. 7/2021 (tóku gildi 19. febr. 2021; EES-samningurinn: IX. og XIX. viðauki reglugerð 2016/1011, IX.
 • Lög um neytendasamninga, 2016 nr. 16 23. mars
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 2011/83/ESB. ... Breytt með: L. 95/2018 (tóku gildi 1. jan. 2019; EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 2015/2302). ... neytenda, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um opinber innkaup, 2016 nr. 120 20. október
  L. 55/2019 (tóku gildi 1. jan. 2020; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 910/2014). ... Auglýsing og tilkynning innkaupa yfir viðmiðunarfjárhæðum EES. ... Tilkynning um samningsgerð vegna innkaupa yfir viðmiðunarfjárhæðum EES.
 • Lög um opinber skjalasöfn, 2014 nr. 77 28. maí
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 131/2020 (tóku gildi 17. des. 2020; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2016/943).
 • Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 1998 nr. 87 16. júní
  L. 111/2007 (tóku gildi 1. nóv. 2007; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2004/39/EB). ... L. 17/2013 (tóku gildi 1. apríl 2013; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2009/110/EB). ... L. 24/2017 (tóku gildi 23. maí 2017; EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 1092/2010, 1093/2010, 1094
 • Lög um ófriðartryggingar, 1944 nr. 2 21. janúar
  L. 116/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: IX. viðauki).
 • Lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, 2018 nr. 95 25. júní
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 2015/2302. ... Hafi skipuleggjandi eða smásali gilda tryggingu í öðru EES-ríki og leggur fram fullnægjandi staðfestingu ... 314/EBE, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 2018 nr. 90 27. júní
  EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679. Breytt með: L. 32/2019 (tóku gildi 1. júlí 2019). ... efnahagssvæðið skulu hafa lagagildi hér á landi með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) og bókun 37 (sem inniheldur skrána sem kveðið er á um í 101. gr.) við EES-samninginn
 • Lög um Póst- og fjarskiptastofnun, 2003 nr. 69 24. mars
  EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 90/388/EBE, 2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB og 2002/22/EB. ... L. 125/2019 (tóku gildi 1. jan. 2020; EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2014/61/ESB). ... hvetja til uppsetningar og þróunar fjarskiptaneta og gagnvirkni þjónustu sem nær til allra ríkja innan EES
 • Lög um prentrétt, 1956 nr. 57 10. apríl
  L. 133/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki tilskipun 64/221/EBE, VII. viðauki ... L. 38/2011 (tóku gildi 21. apríl 2011; EES-samningurinn: X. viðauki tilskipun 89/552/EBE).
 • Raforkulög, 2003 nr. 65 27. mars
  EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 96/92/EB. Breytt með: L. 89/2004 (tóku gildi 2. júlí 2004). ... L. 30/2008 (tóku gildi 19. apríl 2008; EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 2001/77/EB). ... L. 36/2011 (tóku gildi 19. apríl 2011; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2000/60/EB, 2006/118/EB
 • Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, 2002 nr. 30 16. apríl
  EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2000/31/EB. ... Lög þessi eru sett með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2000 um breytingu á ... XI. viðauka við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og til þess að taka upp í innlendan rétt ákvæði tilskipunar
 • Lög um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti, 2019 nr. 55 21. júní
  EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 910/2014. Breytt með: L. 18/2021 (taka gildi 1. okt. 2021). ... fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB, sem birt er í EES-viðbæti ... 241–282, skulu hafa lagagildi hér á landi með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, 2008 nr. 142 17. desember
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um rannsókn samgönguslysa, 2013 nr. 18 6. mars
  L. 12/2016 (tóku gildi 12. mars 2016; EES-samningurinn: XIII. viðauki reglugerð 1177/2010). ... [Nú óskar rannsóknarnefndin eftir aðstoð yfirvalds EES-ríkis, sem tekur ekki þátt í rannsókninni, og
 • Lög um rannsóknarnefndir, 2011 nr. 68 16. júní
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, 1998 nr. 57 10. júní
  L. 36/2011 (tóku gildi 19. apríl 2011; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2000/60/EB, 2006/118/EB
 • Lög um ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl., 2020 nr. 128 9. desember
  EES-samningurinn: X. og XIX. viðauki reglugerð 2018/302. ... breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2006/2004 og (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB, sem birt er í EES-viðbæti ... 898–912, skulu hafa lagagildi hér á landi með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, 1989 nr. 52 29. maí
  L. 58/2011 (tóku gildi 7. júní 2011 nema 2. mgr. d-liðar 10. gr. sem tók gildi 1. jan. 2012; EES-samningurinn ... 65/2017 (tóku gildi 24. júní 2017 nema a-liður 4. gr. og b-liður 7. gr. sem taka gildi 1. jan. 2018; EES-samningurinn
 • Lög um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta, 2019 nr. 125 29. október
  EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2014/61/ESB. ... Breytt með: L. 131/2020 (tóku gildi 17. des. 2020; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2016/943 ... við uppbyggingu á háhraða rafrænum fjarskiptanetum sem vísað er til í tölulið 5czn í XI. viðauka við EES-samninginn
 • Lög um ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, 2019 nr. 121 22. október
  Stóra-Bretlands og Norður-Írlands í kjölfar útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og við lok aðildar þess að EES-samningnum ... og öðrum samningum sem gilda milli Bretlands og EFTA-ríkjanna innan EES í krafti aðildar Bretlands að ... Norður-Írlands um réttindi borgara í kjölfar útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og við lok aðildar þess að EES-samningnum
 • Lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, 2020 nr. 45 25. maí
  EES: Evrópska efnahagssvæðið. 4. ... Markaðssetning hér á landi á sérhæfðum EES-sjóðum af hálfu rekstraraðila innan EES. ... Rekstur hér á landi á sérhæfðum EES-sjóðum af hálfu rekstraraðila innan EES.
 • Lög um rétt nefndar samkvæmt ályktun Alþingis til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál, 2006 nr. 127 9. október
  Breytt með: L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn
 • Lög um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, 2002 nr. 72 8. maí
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2001/23/EB. ... Breytt með: L. 72/2003 (tóku gildi 10. apríl 2003; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2001/23 ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 2011 nr. 88 23. júní
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um ríkisábyrgðir, 1997 nr. 121 22. desember
  L. 180/2000 (tóku gildi 11. jan. 2001; EES-samningurinn: XV. viðauki).
 • Lög um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, 2016 nr. 46 7. júní
  L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki ... L. 94/2019 (tóku gildi 1. jan. 2020 nema 46. gr. sem tekur gildi skv. fyrirmælum í 55. gr.; EES-samningurinn
 • Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, 2013 nr. 23 20. mars
  Breytt með: L. 54/2013 (tóku gildi 12. apríl 2013; EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2010/13/ESB ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um sameiginlega umsýslu höfundarréttar, 2019 nr. 88 27. júní
  gildi 1. janúar 2020 nema 32. gr. sem tekur gildi einu ári eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar ... EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2014/26/ESB. ... markaðnum, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, 2012 nr. 119 30. nóvember
  alþjóðastofnanir og eftir atvikum gerð slíkra samninga, 2. vinna að innleiðingu og framfylgd alþjóðasamninga og EES-gerða ... [Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um innleiðingu EES-gerða sem varða stofnun og störf Siglingaöryggisstofnunar ... Ráðherra er einnig heimilt að setja reglugerð um innleiðingu EES-gerða sem varða verkefni á sviði Siglingaöryggisstofnunar
 • Samkeppnislög, 2005 nr. 44 19. maí
  EES-samningsins eigi ekki við gagnvart tilteknu fyrirtæki með þeim skilyrðum sem fram koma í EES-samningnum ... EES-samningsins, sem gætu haft áhrif á viðskipti milli aðila að EES-samningnum, skulu þau einnig beita ... EES-samningsins skulu þau einnig beita 54. gr. EES-samningsins.
 • Lög um samningsbundna gerðardóma, 1989 nr. 53 24. maí
  81/2019 (tóku gildi 1. janúar 2020 nema III. kafli og 1. mgr. 20. gr. sem tóku gildi 6. júlí 2019; EES-samningurinn
 • Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, 1936 nr. 7 1. febrúar
  .; EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 93/13/EBE). ... L. 151/2001 (tóku gildi 31. des. 2001; EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 93/13/EBE). ... Ef ákvæði samnings tengist náið landsvæði EES-ríkja þannig að samningurinn sé t.d. gerður þar eða einhver
 • Lög um samræmda neyðarsvörun, 2008 nr. 40 28. maí
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC), 2019 nr. 66 24. júní
  Tóku gildi 4. júlí 2019; EES-samningurinn: bókun 31 reglugerð 723/2009, 1261/2013. ... 25. júní 2009 um lagaramma Bandalagsins um samtök um evrópska rannsóknainnviði (ERIC), sem er birt í EES-viðbæti ... nr. 723/2009 um lagaramma Bandalagsins um samtök um evrópska rannsóknainnviði (ERIC), sem er birt í EES-viðbæti
 • Lög um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd, 2020 nr. 20 16. mars
  EES-samningurinn: XIX. viðauki reglugerð 2017/2394. ... framfylgja lögum um neytendavernd og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 2006/2004, sem birt er í EES-viðbæti ... 216–241, skulu hafa lagagildi hér á landi með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum fyrir fötluð börn, 2010 nr. 47 28. maí
  L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um Seðlabanka Íslands, 2019 nr. 92 1. júlí
  Seðlabanka Íslands er heimilt að veita eftirlitsstjórnvöldum annarra aðildarríkja EES-samningsins, stofnunum
 • Siglingalög, 1985 nr. 34 19. júní
  L. 46/2012 (tóku gildi 1. okt. 2012; EES-samningurinn: XIII. viðauki tilskipun 2009/20/EB). ... EES-samningurinn: XIII. viðauki reglugerð 392/2009). L. 88/2015 (tóku gildi 1. jan. 2016). ... L. 12/2016 (tóku gildi 12. mars 2016; EES-samningurinn: XIII. viðauki reglugerð 1177/2010).
 • Lög um siglingavernd, 2004 nr. 50 25. maí
  Breytt með: L. 18/2007 (tóku gildi 13. mars 2007; EES-samningurinn: XIII. viðauki reglugerð 725/2004 ... um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn nr. 14/2005 frá 8. febrúar 2005. b. ... við framkvæmd skoðana framkvæmdastjórnarinnar á sviði siglingaverndar, samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Sjómannalög, 1985 nr. 35 19. júní
  .; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 93/104/EB og 1999/63/EB).
 • Lög um sjúkraskrár, 2009 nr. 55 27. apríl
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um sjúkratryggingar, 2008 nr. 112 16. september
  L. 13/2016 (tóku gildi 1. júní 2016; EES-samningurinn: X. viðauki tilskipun 2011/24/ESB). ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... Nú velur sjúkratryggður að sækja sér heilbrigðisþjónustu í öðru aðildarríki EES-samningsins og endurgreiða
 • Lög um skil menningarverðmæta til annarra landa, 2011 nr. 57 1. júní
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 93/7/EBE. ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu, 2000 nr. 57 19. maí
  EES-samningurinn: II. eða XI. viðauki tilskipun 98/34/EB. ... setningu tæknilegrar reglu sem: a. eingöngu framkvæmir gerðir sem vísað er til í ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar ... alþjóðlegra samninga þar sem stefnt er að því að samþykkja almennar tæknilegar reglugerðir á vettvangi EES-samningsins
 • Lög um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl., 2013 nr. 120 26. nóvember
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 2008/122/EB. ... skiptasamninga, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... nr. 86/2009, frá 3. júlí 2009, sem birt var 22. október 2009 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
 • Skipulagslög, 2010 nr. 123 22. september
  L. 96/2019 (tóku gildi 1. sept. 2019; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2014/52/ESB).
 • Lög um skortsölu og skuldatryggingar, 2017 nr. 55 14. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 236/2012. ... L. 7/2020 (tóku gildi 21. febr. 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 909/2014, 236/2012). ... Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga, sem er birt í EES-viðbæti
 • Lög um skráningu einstaklinga, 2019 nr. 140 13. desember
  íslensks ríkisfangs og skráningu ríkisborgara ríkja sem falla undir samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES
 • Lög um skráningu raunverulegra eigenda, 2019 nr. 82 27. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2015/849. ... L. 96/2020 (tóku gildi 23. júlí 2020; koma til framkvæmda skv. fyrirmælum í 15. gr.; EES-samningurinn ... IX. viðauki tilskipun 2018/843, 2018/1108, 2019/758 (gerðirnar hafa ekki verið teknar formlega upp í EES-samninginn
 • Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 1997 nr. 129 23. desember
  L. 70/2004 (tóku gildi 18. júní 2004; EES-samningurinn: VI. viðauki tilskipun 98/49/EB). ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB
 • Lög um slysatryggingar almannatrygginga, 2015 nr. 45 8. júlí
  Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, með síðari breytingum, sbr. einnig ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Sóttvarnalög, 1997 nr. 19 17. apríl
  L. 100/2020 (tóku gildi 1. jan. 2021 nema 5. mgr. 53. gr. og 79. gr. sem tóku gildi 23. júlí 2020; EES-samningurinn
 • Lög um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, 1996 nr. 94 14. júní
  L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB
 • Lög um starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins, 2006 nr. 76 14. júní
  EES-samningurinn: II. viðauki reglugerð 2679/98. 1. gr. ... þessum. 1)Reglugerðin var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, 1980 nr. 55 9. júní
  L. 69/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 75/117/EBE og 76/207/
 • Lög um starfsmannaleigur, 2005 nr. 139 20. desember
  L. 34/2013 (tóku gildi 5. apríl 2013; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2008/104/EB). ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um starfsmenn í hlutastörfum, 2004 nr. 10 9. mars
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 97/81/EB. ... Breytt með: L. 85/2009 (tóku gildi 18. ágúst 2009; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 97/81/EB ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um starfstengda eftirlaunasjóði, 2007 nr. 78 30. mars
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2003/41/EB. ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB ... lífeyri, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um stjórn vatnamála, 2011 nr. 36 15. apríl
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2000/60/EB, 2006/118/EB, 2008/105/EB, 2009/90/EB). ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki ... viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, 2005 nr. 15 10. mars
  Stjórnartíðinda, sem sett eru til að lögleiða samninga við önnur ríki og breytingar á þeim, þar á meðal EES-reglur
 • Stjórnsýslulög, 1993 nr. 37 30. apríl
  L. 55/2019 (tóku gildi 1. jan. 2020; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 910/2014). ... L. 131/2020 (tóku gildi 17. des. 2020; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2016/943).
 • Lög um stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða, 2001 nr. 40 30. maí
  EES-samningurinn: VI. viðauki tilskipun 96/92/EB.
 • Lög um stofnun Landsnets hf., 2004 nr. 75 7. júní
  Breytt með: L. 30/2008 (tóku gildi 19. apríl 2008; EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 2001/77/EB
 • Lög um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja, 2009 nr. 75 14. júlí
  L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, 2009 nr. 152 29. desember
  landamæri, þ.e. rannsóknar- og þróunarstarfsemin verður að eiga sér stað innan í það minnsta tveggja EES-landa
 • Sveitarstjórnarlög, 2011 nr. 138 28. september
  L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um svæðisbundna flutningsjöfnun, 2011 nr. 160 23. desember
  Við umreikning yfir í íslenskar krónur skal miða við gengi sem ESA gefur út og birt er í EES-viðbæti
 • Lög um sölu fasteigna og skipa, 2015 nr. 70 9. júlí
  .; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2015/849). L. 71/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019). ... Þeir sem hafa í öðru EES-ríki eða Færeyjum fengið löggildingu til að starfa sem fasteignasalar eða leyfi
 • Lög um tekjufallsstyrki, 2020 nr. 118 10. nóvember
  sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart minniháttaraðstoð eins og hún var tekin upp í EES-samninginn
 • Lög um tekjuskatt, 2003 nr. 90 7. maí
  L. 58/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki reglugerð 1612/68 og VI. viðauki reglugerð ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB ... Félagið sé stofnsett á Íslandi eða innan annars EES-ríkis, aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka
 • Lög um timbur og timburvöru, 2016 nr. 95 13. september
  EES-samningurinn: II. viðauki reglugerð 995/2010, framkvæmdarreglugerð 607/2012, framseld reglugerð 363 ... viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um tímabundna ráðningu starfsmanna, 2003 nr. 139 19. desember
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 1999/70/EB. ... Breytt með: L. 84/2009 (tóku gildi 18. ágúst 2009; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 1999/70 ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um tóbaksvarnir, 2002 nr. 6 31. janúar
  .; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 2001/37/EB).
 • Lög um umboðsmann skuldara, 2010 nr. 100 2. júlí
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um umboðssöluviðskipti, 1992 nr. 103 28. desember
  EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 86/653/EBE.
 • Lög um umhverfisábyrgð, 2012 nr. 55 22. júní
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2004/35/EB. ... vegna þess, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... nr. 17/2009 sem birt var 19. mars 2009 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 16/2009
 • Lög um umhverfismat áætlana, 2006 nr. 105 14. júní
  EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2001/42/EB. ... L. 96/2019 (tóku gildi 1. sept. 2019; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2014/52/ESB). ... viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um Umhverfisstofnun, 2002 nr. 90 15. maí
  L. 36/2011 (tóku gildi 19. apríl 2011; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2000/60/EB, 2006/118/EB ... L. 100/2020 (tóku gildi 1. jan. 2021 nema 5. mgr. 53. gr. og 79. gr. sem tóku gildi 23. júlí 2020; EES-samningurinn
 • Upplýsingalög, 2012 nr. 140 28. desember
  L. 45/2018 (tóku gildi 26. maí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki tilskipun 2013/37/ESB). ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Lög um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum, 2006 nr. 151 15. desember
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2002/14/EB. ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu, 2021 nr. 20 23. mars
  Taka gildi 1. maí 2021; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2004/109/EB, 2010/78/ESB, 2013/50/ESB ... Aðildarríki: Ríki sem er aðili að EES-samningnum. 2. ... Tilskipunin var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl., 2008 nr. 30 16. apríl
  EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 2001/77/EB. ... Breytt með: L. 80/2010 (tóku gildi 1. júlí 2010; EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 2004/8/EB). ... L. 81/2012 (tóku gildi 5. júlí 2012; EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 2009/28/EB).
 • Lög um úrskurðaraðila á sviði neytendamála, 2019 nr. 81 25. júní
  EES-samningurinn: XIX. viðauki tilskipun 2013/11/ESB, reglugerð 524/2013, 2015/1051. ... nr. 194/2016 frá 23. september 2016, sem var birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins ... skal veita neytendum aðstoð við að finna úrskurðaraðila í deilumálum utan dómstóla sem starfar í öðru EES-ríki
 • Lög um úrskurðarnefnd velferðarmála, 2015 nr. 85 10. júlí
  Breytt með: L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um úrvinnslugjald, 2002 nr. 162 20. desember
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 94/62/EB, XX. viðauki tilskipun 1999/31/EB og 2000/53/EB. ... L. 73/2008 (tóku gildi 14. júní 2008; EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 2002/96/EB). ... L. 58/2011 (tóku gildi 7. júní 2011 nema 2. mgr. d-liðar 10. gr. sem tók gildi 1. jan. 2012; EES-samningurinn
 • Lög um útgáfu og meðferð rafeyris, 2013 nr. 17 6. mars
  Þjónusta rafeyrisfyrirtækis innan EES án stofnunar útibús. ... Þjónusta rafeyrisfyrirtækis innan EES með stofnun útibús. ... Þjónusta eða stofnun útibús hjá rafeyrisfyrirtæki utan EES.
 • Lög um útlendinga, 2016 nr. 80 16. júní
  (EES). 5. ... Ákvæði 1. mgr. gildir einnig um aðstandanda EES- eða EFTA-borgara sem er ekki EES- eða EFTA-borgari, ... EES- eða EFTA-borgara sem fylgir eða kemur til EES- eða EFTA-borgara sem hefur dvalarrétt skv. a-, b-
 • Lög um útsenda starfsmenn og skyldur erlendra þjónustuveitenda, 2007 nr. 45 27. mars
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 96/71/EB.
 • Lög um vaktstöð siglinga, 2003 nr. 41 20. mars
  EES-samningurinn: XIII. viðauki tilskipun 2002/59/EB. ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda, 2004 nr. 33 7. maí
  L. 60/2014 (tóku gildi 31. des. 2014; EES-samningurinn: XIII. viðauki tilskipun 2000/59/EB, 2005/35/EB ... L. 44/2017 (tóku gildi 17. júní 2017; EES-samningurinn: XIII. viðauki tilskipun 2009/123/EB, XX. viðauki ... . viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um vátryggingarsamninga, 2004 nr. 30 7. maí
  L. 61/2019 (tóku gildi 1. ágúst 2019; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2016/97). ... Aðildarríki: Ríki sem er aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES), aðili að stofnsamningi ... Með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2018, frá 26. október 2018, eru með lögum
 • Lög um vátryggingasamstæður, 2017 nr. 60 14. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2009/138/EB, 2014/51/ESB. ... L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, 2013/14/ESB ... Með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2011, frá 1. júlí 2011, sem birt var 6.
 • Lög um vátryggingastarfsemi, 2010 nr. 56 10. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 64/225/EBE, 72/166/EBE, 73/239/EBE, 73/240/EBE, tilmæli 74/165
 • Lög um vátryggingastarfsemi, 2016 nr. 100 15. september
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2009/138/EB. ... Breytt með: L. 36/2018 (tóku gildi 23. maí 2018; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2014/51/ESB) ... L. 94/2019 (tóku gildi 1. jan. 2020 nema 46. gr. sem tekur gildi skv. fyrirmælum í 55. gr.; EES-samningurinn
 • Vegalög, 2007 nr. 80 29. mars
  L. 14/2015 (tóku gildi 28. febr. 2015; EES-samningurinn: XIII. viðauki tilskipun 2006/38/EB og 1999/62 ... Innleiðing á EES-gerðum. Í lögum þessum eru eftirfarandi EES-gerðir innleiddar í íslenskan rétt: a. ... grunnvirkjum eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, 2007 nr. 85 29. mars
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga, 2020 nr. 7 17. febrúar
  EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 909/2014, 236/2012. ... og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012, sem er birt í EES-viðbæti ... 2019, bls. 255–326, skulu hafa lagagildi með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um verðbréfasjóði, 2011 nr. 128 27. september
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2007/16/EB. ... L. 12/2013 (tóku gildi 8. mars 2013; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2007/16/EB og 2009/65/EB ... L. 7/2020 (tóku gildi 21. febr. 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 909/2014, 236/2012).
 • Lög um verðbréfaviðskipti, 2007 nr. 108 26. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 89/298/EBE, 89/592/EBE, 2001/34/EB, 2003/6/EB, 2003/71/EB, 2003 ... L. 48/2013 (tóku gildi 11. apríl 2013; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2003/71/EB og 2004/109 ... L. 14/2020 (tóku gildi 1. apríl 2020; um lagaskil sjá nánar brbákv. í s.l.; EES-samningurinn: IX. viðauki
 • Lög um verslunaratvinnu, 1998 nr. 28 8. apríl
  L. 117/2005 (tóku gildi 1. jan. 2006; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2001/84/EB).
 • Lög um vexti og verðtryggingu, 2001 nr. 38 26. maí
  EES-samningurinn: tilskipun 2000/35/EB. Breytt með: L. 51/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008). ... L. 8/2015 (tóku gildi 10. febr. 2015; EES-samningurinn: XII. viðauki tilskipun 2011/7/ESB).
 • Lög um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, 2017 nr. 61 14. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2002/87/EB, 2011/89/ESB. ... Breytt með: L. 45/2020 (tóku gildi 4. júní 2020; EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2011/61/ESB, ... Aðildarríki: Ríki sem er aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka
 • Lög um viðskiptaleyndarmál, 2020 nr. 131 9. desember
  EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2016/943. I. kafli. Almenn ákvæði. 1. gr. Gildissvið. ... viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ... nr. 91/2019 frá 29. mars 2019, sem birt var 2. júlí 2020 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
 • Lög um viðspyrnustyrki, 2020 nr. 160 23. desember
  sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart minniháttaraðstoð eins og hún var tekin upp í EES-samninginn
 • Lög um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, 2010 nr. 26 31. mars
  EES-samningurinn: VII. viðauki tilskipun 2005/36/EB. ... L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 16/2020 (tóku gildi 12. mars 2020; EES-samningurinn: VII. og X. viðauki tilskipun 2013/55/ESB).
 • Lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, 2019 nr. 75 25. júní
  Miðlun upplýsinga til EES-ríkja. ... Persónuupplýsingum má miðla til lögbærra yfirvalda í öðrum EES-ríkjum að því marki sem nauðsynlegt er ... Persónuupplýsingar sem eiga uppruna sinn í öðru EES-ríki má aðeins senda til ríkis utan EES eða alþjóðastofnunar
 • Lög um visthönnun vöru sem tengist orkunotkun, 2009 nr. 42 8. apríl
  EES-samningurinn: II. og IV. viðauki tilskipun 2009/125/EB. ... Viðurkenndur fulltrúi: Einstaklingur eða lögaðili með staðfestu á EES-svæðinu sem hefur skriflegt umboð ... Innflytjandi: Einstaklingur eða lögaðili með staðfestu á EES-svæðinu sem setur vöru frá þriðja landi
 • Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 2014 nr. 44 24. maí
  Breytt með: L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679). ... L. 72/2019 (tóku gildi 5. júlí 2019 nema 9. gr. sem tók gildi 1. jan. 2021; EES-samningurinn: XX. viðauki
 • Vopnalög, 1998 nr. 16 25. mars
  L. 77/2015 (tóku gildi 22. júlí 2015; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 2007/23/EB, 2008/43/EB) ... L. 33/2017 (tóku gildi 16. júní 2017; EES-samningurinn: II. viðauki reglugerð 98/2013). ... nota, eins og þær voru teknar upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um vörumerki, 1997 nr. 45 22. maí
  L. 117/2009 (tóku gildi 29. des. 2009; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 89/104/EBE). ... L. 71/2020 (tóku gildi 1. sept. 2020; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 2015/2436; um lagaskil ... viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um yrkisrétt, 2000 nr. 58 19. maí
  L. 37/2004 (tóku gildi 26. maí 2004; EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 98/44/EB).
 • Lög um þingsköp Alþingis, 1991 nr. 55 31. maí
  veita utanríkismálanefnd upplýsingar og hafa samráð við hana um [mál sem varða Evrópska efnahagssvæðið (EES-mál ... [Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES.]1) 4. Íslandsdeild NATO-þingsins. 5. ... Vestnorræna ráðið sex aðalmenn og jafnmargir varamenn og í Íslandsdeild [þingmannanefnda]2) [EFTA og EES
 • Lög um Þjóðskrá Íslands, 2018 nr. 70 20. júní
  Stofnunin vinnur enn fremur að innleiðingu og framfylgd alþjóðasamninga og EES-gerða eftir því sem við
 • Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, 2018 nr. 38 9. maí
  Breytt með: L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, 2008 nr. 160 23. desember
  L. 90/2018 (tóku gildi 15. júlí 2018; EES-samningurinn: XI. viðauki reglugerð 2016/679).
 • Lög um þjónustukaup, 2000 nr. 42 16. maí
  81/2019 (tóku gildi 1. janúar 2020 nema III. kafli og 1. mgr. 20. gr. sem tóku gildi 6. júlí 2019; EES-samningurinn
 • Lög um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, 2011 nr. 76 21. júní
  EES-samningurinn: X. og XI. viðauki tilskipun 2006/123/EB. ... EES-samningsins, sbr. og ákvæði laga um Evrópska efnahagssvæðið. 2. ... hefur staðfestu í EES-ríki og veitir þjónustu. 3.
 • Lög um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um Evrópska efnahagssvæðið, 1994 nr. 21 21. febrúar
  EES-samningurinn. Breytt með: L. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv.
 • Lög um ökutækjatryggingar, 2019 nr. 30 15. maí
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 2009/103/EB. ... tekin, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
 • Lög um öryggi fyrirmæla í greiðslukerfum og verðbréfauppgjörskerfum, 1999 nr. 90 30. nóvember
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 98/26/EB. ... L. 15/2018 (tóku gildi 1. okt. 2018; EES-samningurinn: IX. viðauki reglugerð 648/2012). ... með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/1999, tilskipun 2009/44/EB var tekin upp í EES-samninginn
 • Lög um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, 1996 nr. 146 27. desember
  L. 66/2016 (tóku gildi 23. júní 2016; EES-samningurinn: tilskipun 2014/30/ESB, 2014/35/ESB).
 • Lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, 1995 nr. 134 22. desember
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 83/189/EBE, XIX. viðauki tilskipun 87/357/EBE og II. viðauki ... L. 68/2004 (tóku gildi 18. júní 2004; EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 2001/95/EB). ... öryggi tiltekinnar vöru telst viðkomandi vara örugg ef hún er í samræmi við sérreglur [í landslögum þess EES-ríkis

Þingræður

151. löggjafarþing

Samantektir þingmála

151. löggjafarþing

Þingmenn

Þingskjöl

151. löggjafarþing

Vefur Alþingis

1,75