131. löggjafarþing — 100. fundur.
lyfjalög og heilbrigðisþjónusta, frh. 1. umræðu.
stjfrv., 649. mál (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). — Þskj. 981.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[13:43]

Frv. vísað til 2. umr.  með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til heilbr.- og trn.  án atkvgr.