131. löggjafarþing — 100. fundur.
helgidagafriður, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 481. mál (afgreiðslutími matvöruverslana). — Þskj. 735, nál. 1019.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[13:45]

 1. gr. samþ. með 30:4 atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BjarnB,  DJ,  DrH,  EKH,  EOK,  GHj,  GÞÞ,  GHall,  GÁS,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JÁ,  JBjart,  KÁs,  KÓ,  KHG,  MÞH,  MS,  PHB,  SAÞ,  SKK,  SigurjÞ,  SF,  StP,  StB,  VS.
nei:  JBjarn,  KolH,  SJS,  ÞBack.
8 þm. (AKG,  BH,  EMS,  JóhS,  JGunn,  MF,  MÁ,  RG) greiddu ekki atkv.
21 þm. (ÁMagn,  ÁRJ,  BJJ,  BjörgvS,  BBj,  DO,  GHH,  GuðjG,  GÁ,  GÖg,  GunnB,  HBl,  HHj,  KJúl,  KLM,  LB,  SP,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÖJ,  ÖS) fjarstaddur.

 2. gr. samþ. með 31:4 atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BjarnB,  DJ,  DrH,  EKH,  EOK,  GHH,  GHj,  GÞÞ,  GHall,  GÁS,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JÁ,  JBjart,  KÁs,  KÓ,  KHG,  MÞH,  MS,  PHB,  SAÞ,  SKK,  SigurjÞ,  SF,  StB,  VS.
nei:  JBjarn,  KolH,  SJS,  ÞBack.
8 þm. (BH,  EMS,  JóhS,  JGunn,  LB,  MF,  MÁ,  RG) greiddu ekki atkv.
20 þm. (AKG,  ÁMagn,  ÁRJ,  BJJ,  BjörgvS,  BBj,  DO,  GuðjG,  GÖg,  GunnB,  HBl,  HHj,  KJúl,  KLM,  SP,  StP,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÖJ,  ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn  samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr.  með 45 shlj. atkv.