131. löggjafarþing — 113. fundur
 19. apríl 2005.
skipan ferðamála, frh. 1. umræðu.
stjfrv., 735. mál (heildarlög). — Þskj. 1097.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[13:43]

Frv. vísað til 2. umr.  með 55 shlj. atkv.

Frv. vísað til samgn.  án atkvgr.