131. löggjafarþing — 134. fundur
 11. maí 2005.
skipan ferðamála, frh. 3. umræðu.
stjfrv., 735. mál (heildarlög). — Þskj. 1461.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[23:07]

Frv.  samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁÓÁ,  ÁMagn,  ÁMM,  ÁRJ,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BjörgvS,  BH,  DO,  DrH,  EKG,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GAK,  GÞÞ,  GHall,  GÁS,  GÁ,  HÁs,  HBl,  HHj,  HjÁ,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  JónK,  JBjart,  KJúl,  KÓ,  KolH,  KHG,  KLM,  MÞH,  MS,  MF,  MÁ,  PHB,  RG,  SAÞ,  SKK,  SigurjÞ,  SF,  SP,  StB,  VS,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS.
7 þm. (BBj,  DJ,  GÖg,  GunnB,  GÖrl,  LB,  SJS) fjarstaddir.