132. löggjafarþing — 40. fundur.
búnaðargjald, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 332. mál (lækkun gjalds). — Þskj. 364, nál. 513, brtt. 515.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[18:12]

Brtt. 515,1 (ný 1. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁÓÁ,  ÁMagn,  ÁMM,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  EKG,  EOK,  EMS,  GHj,  GAK,  GÞÞ,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HHj,  HjÁ,  ISG,  JÁ,  JGunn,  JónK,  KJúl,  KÓ,  KHG,  KLM,  LMR,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  SKK,  SigurjÞ,  SÞorg,  SF,  SP,  StB,  VF,  VS,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÖS.
5 þm. (JBjarn,  KolH,  SJS,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
11 þm. (ÁRJ,  BjörgvS,  GHall,  GÖg,  HBl,  JóhS,  JBjart,  MS,  PHB,  RG,  SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 515,2 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁÓÁ,  ÁMagn,  ÁMM,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  EKG,  EOK,  EMS,  GHj,  GAK,  GÞÞ,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HHj,  HjÁ,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JGunn,  JónK,  KJúl,  KÓ,  KHG,  KLM,  LMR,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  SKK,  SigurjÞ,  SÞorg,  SF,  SP,  StB,  VF,  VS,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÞBack,  ÖS.
5 þm. (JBjarn,  KolH,  PHB,  SJS,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
9 þm. (ÁRJ,  BjörgvS,  GHall,  GÖg,  HBl,  JBjart,  MS,  RG,  SAÞ) fjarstaddir.

 2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMagn,  ÁMM,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  EKG,  EOK,  GHj,  GÞÞ,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HBl,  HjÁ,  JÁ,  JónK,  KÓ,  KHG,  LMR,  MÞH,  SKK,  SigurjÞ,  SÞorg,  SF,  SP,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  EMS,  GAK,  HHj,  ISG,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MF,  MÁ,  PHB,  SJS,  VF,  ÞSveinb,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS) greiddu ekki atkv.
8 þm. (ÁRJ,  BjörgvS,  GHall,  GÖg,  JBjart,  MS,  RG,  SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 515,3 (ný 3. gr., verður 4. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁMagn,  ÁMM,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  EKG,  EOK,  EMS,  GAK,  GÞÞ,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HBl,  HHj,  HjÁ,  ISG,  JGunn,  JónK,  KÓ,  KHG,  KLM,  LMR,  MÞH,  MF,  MÁ,  SKK,  SigurjÞ,  SÞorg,  SF,  SP,  StB,  VF,  VS,  ÞKG,  ÞSveinb.
11 þm. (ÁÓÁ,  JóhS,  JBjarn,  KJúl,  KolH,  LB,  PHB,  SJS,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS) greiddu ekki atkv.
10 þm. (ÁRJ,  BjörgvS,  GHj,  GHall,  GÖg,  JÁ,  JBjart,  MS,  RG,  SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 515,4 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁÓÁ,  ÁMagn,  ÁMM,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  EKG,  EOK,  EMS,  GHj,  GAK,  GÞÞ,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HBl,  HHj,  HjÁ,  ISG,  JóhS,  JGunn,  JónK,  KJúl,  KÓ,  KHG,  KLM,  LMR,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  SKK,  SigurjÞ,  SÞorg,  SF,  SP,  StB,  VF,  VS,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÖS.
6 þm. (JBjarn,  KolH,  PHB,  SJS,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
9 þm. (ÁRJ,  BjörgvS,  GHall,  GÖg,  JÁ,  JBjart,  MS,  RG,  SAÞ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr.  með 52 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁÓÁ,  ÁMagn,  ÁMM,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  EKG,  EOK,  EMS,  GHj,  GAK,  GÞÞ,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HHj,  HjÁ,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  JónK,  KJúl,  KÓ,  KolH,  KHG,  KLM,  LMR,  MÞH,  MF,  MÁ,  PHB,  SKK,  SigurjÞ,  SÞorg,  SF,  SP,  StB,  VF,  VS,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS.
1 þm. (SJS) greiddi ekki atkv.
10 þm. (ÁRJ,  BjörgvS,  GHall,  GÖg,  HBl,  JBjart,  LB,  MS,  RG,  SAÞ) fjarstaddir.