132. löggjafarþing — 98. fundur.
einkahlutafélög, frh. 3. umræðu.
stjfrv., 462. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). — Þskj. 870.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[15:52]

Frv.  samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁÓÁ,  ÁMM,  ÁRJ,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjG,  BjarnB,  BjörgvS,  BBj,  DJ,  DrH,  EKG,  EOK,  FG,  GHH,  GHj,  GAK,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖg,  GÖrl,  ISG,  ÍGP,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  JBjart,  KJúl,  KÓ,  KolH,  LB,  MÞH,  MS,  PHB,  SKK,  SigurjÞ,  SÞorg,  SF,  StB,  VF,  VS,  ÞKG,  ÞBack.
15 þm. (EMS,  HÁs,  HBl,  HHj,  JónK,  KHG,  KLM,  MF,  MÁ,  RG,  SAÞ,  SP,  ÞSveinb,  ÖJ,  ÖS) fjarstaddir.