132. löggjafarþing — 120. fundur.
grunnskólar, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 447. mál (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.). — Þskj. 671, nál. 1239 og 1395, brtt. 1240.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[20:02]

Till. til rökst. dagskrár í nál. 1395 felld með 25:22 atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ.
nei:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  GÖrl,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 1. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
17 þm. (ÁRJ,  ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  GÖrl,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 2. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
17 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  GÖrl,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,1 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
17 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  GÖrl,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 3. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  JóhS,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 4. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,2 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 5. gr., svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
17 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  HjÁ,  JóhS,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 6.–7. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,3 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 8. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,4 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 9. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 10.–11. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,5 (12. gr. falli brott) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 13. gr. (verður 12. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
20 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
17 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  ISG,  KHG,  MÞH,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,6 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
20 þm. (ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 14. gr. (verður 13. gr.), svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  SP,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 15. gr. (verður 14. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,7 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 16. gr. (verður 15. gr.), svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
19 þm. (AKG,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
19 þm. (ÁÓÁ,  ÁRJ,  ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HÁs,  HHj,  KHG,  MÞH,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,8 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HÁs,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 17. gr. (verður 16. gr.), svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HÁs,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 18.–19. gr. (verða 17.–18. gr.) samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
17 þm. (ÁÓÁ,  ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HÁs,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,9 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HÁs,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 20. gr. (verður 19. gr.), svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
16 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 21.–22. gr. (verða 20.–21. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMM,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
22 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁMöl,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

 23. gr. (verður 22. gr.) samþ. með 25:21 atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
nei:  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  LB,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ.
17 þm. (AKG,  ÁMM,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  JBjart,  KHG,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.
3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:11]
Björgvin G. Sigurðsson (Sf):

Virðulegi forseti. Verði 23. gr. frumvarpsins að lögum er það lögfest að lágmarksframlag sveitarfélaga til einkarekinna grunnskóla verði sem þar segir 75% af vegnu meðaltali heildarrekstrarkostnaðar allra grunnskóla sem reknir eru af sveitarfélögunum í landinu.

Við í minni hlutanum sem flytjum frávísunartillögu á þetta frumvarp teljum að lögbindingin á lágmarksframlagi til einkaskóla gangi gegn sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga og brjóti í bága við markmið sveitarstjórnarlaga. Þá er þessi lagasetning í hrópandi andstöðu við þróun undanfarinna ára varðandi löggjöf um verkefni til sveitarfélaga því að slíkar íhlutanir í starfsemi og rekstur sveitarfélaga sem mátti áður finna hafa nú nánast verið aflagðar með öllu.

Því leggjumst við eindregið gegn þessari lagagrein sem gengur svo þvert og freklega gegn sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga og þar bergmálum við öflug mótmæli t.d. frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem lagðist eindregið gegn lagagrein þessari. Ég segi nei.[20:12]
Kolbrún Halldórsdóttir (Vg):

Frú forseti. Um þessa pólitísku stefnu Sjálfstæðisflokksins, að gefa heimild til einkarekinna grunnskóla nánast frjálsa og gefa út óútfylltan tékka á öll sveitarfélögin í landinu hvað þetta varðar, er djúpstæður pólitískur ágreiningur í landinu. Hann er búinn að vera lengi og það er leitt til þess að vita að Framsóknarflokkurinn skuli nú lagstur í duftið með samstarfsflokki sínum, Sjálfstæðisflokknum, og skuli nú draga þennan vagn með Sjálfstæðisflokknum alla leið.

Við erum ekki búin að bíta úr nálinni með þetta ákvæði sem hér er verið að leiða í lög og von mín er sú að hægt verði að vinda ofan af þessu slysi sem allra, allra fyrst. Ég segi nei.[20:13]
menntamálaráðherra (Þorgerður K. Gunnarsdóttir) (S):

Frú forseti. Hér er hreyft afar mikilvægu máli. Þetta er kærkomin viðbót við það skólasamfélag sem við búum við. Með þessu er verið að líta til þeirrar reynslu m.a. sem íslenskt skólasamfélag hefur haft af einkaskólum. Það vita allir að Landakotsskóli sem dæmi, Ísaksskóli og barnaskóli Hjallastefnunnar hafa auðgað skólasamfélagið. Við höfum fjölgað tækifærum, við höfum aukið fjölbreytnina og gæðin í skólastarfseminni, m.a. fyrir tilstuðlan þeirra. Þess vegna segi ég já. Við erum að auka og efla hagsmuni barna og foreldra í landinu. 24. gr. (verður 23. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AKG,  ArnbS,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
20 þm. (ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
16 þm. (ÁMM,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,10 (ný 25. gr., verður 24. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
21 þm. (AKG,  ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddi ekki atkv.
16 þm. (ÁMM,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb.  samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁMöl,  BÁ,  BJJ,  BjarnB,  BBj,  DJ,  DrH,  GuðjG,  GÓJ,  GÞÞ,  GHall,  GÁ,  GÖrl,  HÁs,  HjÁ,  JónK,  JBjart,  KÓ,  MS,  PHB,  SAÞ,  SÞorg,  StB,  VS,  ÞKG.
20 þm. (ÁÓÁ,  ÁRJ,  BjörgvS,  GAK,  ISG,  JÁ,  JóhS,  JBjarn,  JGunn,  KJúl,  KolH,  KLM,  MÞH,  MF,  MÁ,  RG,  SigurjÞ,  VF,  ÞBack,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
17 þm. (AKG,  ÁMM,  EOK,  EMS,  GHH,  GHj,  GÖg,  HHj,  KHG,  LB,  SI,  SKK,  SF,  SP,  SJS,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr.  með 47 shlj. atkv.