132. löggjafarþing — 122. fundur.
Veiðimálastofnun, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 612. mál (heildarlög). — Þskj. 897, nál. 1329, brtt. 1330.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[09:54]

Brtt. 1330,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

 1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

 2.–4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1330,2–4 samþ. með 48 shlj. atkv.

 5.–8. gr. og ákv. til brb. I–II, svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 897 samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr.  með 46 shlj. atkv.