136. löggjafarþing — 64. fundur.
dýravernd, frh. 3. umræðu.
stjfrv., 186. mál (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild). — Þskj. 413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[10:19]

Frv.  samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  ÁÓÁ,  ÁKÓ,  ÁPÁ,  ÁJ,  ÁMM,  ÁRJ,  ÁMöl,  BÁ,  BjörgvS,  BjörkG,  BBj,  EKG,  EBS,  GHH,  GuðbH,  GSB,  GÞÞ,  GSv,  IllG,  ISG,  JóhS,  JónG,  JM,  KÓ,  KHG,  KÞJ,  KLM,  LB,  PHB,  RR,  RGuðb,  SKK,  SVÓ,  StB,  ÞSveinb.
15 þm. (AtlG,  ÁI,  ÁÞS,  BJJ,  EyH,  GAK,  HSH,  JBjarn,  KJak,  KolH,  MS,  SF,  SJS,  VS,  ÖJ) greiddu ekki atkv.
12 þm. (BjarnB,  EMS,  GMJ,  HHj,  HerdÞ,  HöskÞ,  KVM,  KaJúl,  ÓN,  ÞKG,  ÞBack,  ÖS) fjarstaddir.