136. löggjafarþing — 117. fundur.
grunnskólar, frh. 3. umræðu.
frv. menntmn., 421. mál (samræmd könnunarpróf). — Þskj. 714.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[16:22]

Frv.  samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ArnbS,  AtlG,  ÁÓÁ,  ÁI,  ÁPÁ,  ÁJ,  ÁMM,  ÁÞS,  ÁRJ,  ÁMöl,  BjarnB,  BjörkG,  BBj,  EKG,  EBS,  GMJ,  GuðbH,  GSB,  GAK,  GSv,  HHj,  HerdÞ,  HöskÞ,  IllG,  JBjarn,  JM,  KVM,  KaJúl,  KÓ,  KÞJ,  KLM,  KHeim,  LB,  MS,  ÓN,  PHB,  REÁ,  SKK,  SF,  SJS,  SVÓ,  StB,  VS,  ÞKG,  ÞSveinb,  ÞBack.
17 þm. (ÁKÓ,  BÁ,  BJJ,  BjörgvS,  DPál,  EMS,  EyH,  GÞÞ,  HSH,  JóhS,  JónG,  KJak,  KolH,  KHG,  RR,  ÖJ,  ÖS) fjarstaddir.