136. löggjafarþing — 131. fundur.
fjármálafyrirtæki, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 409. mál (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda). — Þskj. 693, nál. 857, brtt. 858.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[15:05]

 1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

 2.–11. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 858,1 (4. gr. verði 9. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 858,2,a–b samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 858,2,c–d kölluð aftur til 3. umr.

Ákvæði til brb.II, svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. III samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 858,3 samþ. með 44 shlj. atkv.

Ákvæði til brb.IV, svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 693 samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr. 

Frumvarpið gengur (eftir 2. umr.) til viðskn.