138. löggjafarþing — 142. fundur.
Stjórnarráð Íslands, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 375. mál (siðareglur). — Þskj. 676, nál. 1331, brtt. 1356.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[03:28]

 1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

 2.–4. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1331 (5. og 7.–9. gr. falli brott) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AMG,  AtlG,  ÁI,  ÁPÁ,  ÁÞS,  ÁsmD,  ÁRJ,  BÁ,  BirgJ,  BJJ,  BjarnB,  BVG,  EKG,  EyH,  GuðbH,  GLG,  GÞÞ,  GStein,  GBS,  JóhS,  JBjarn,  JónG,  JRG,  LMós,  MSch,  MT,  MÁ,  OH,  ÓBK,  ÓÞ,  ÓN,  REÁ,  RR,  RM,  SDG,  SER,  SII,  SIJ,  SKK,  SF,  SkH,  SJS,  TÞH,  UBK,  VBj,  ÞSveinb,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS.
2 þm. (ÁsbÓ,  VigH) greiddu ekki atkv.
12 þm. (ÁJ,  HHj,  HöskÞ,  KJak,  KaJúl,  KÞJ,  KLM,  LRM,  PHB,  SSv,  ÞSa,  ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1356 samþ. með 51 shlj. atkv.

 6. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

 10. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 676 samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.