139. löggjafarþing — 131. fundur.
bókhald, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 700. mál (námskeið fyrir bókara). — Þskj. 1219, nál. 1469.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[11:14]

 1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AtlG,  ÁI,  ÁÞS,  ÁsmD,  ÁRJ,  BÁ,  BJJ,  BVG,  EKG,  EyH,  GuðbH,  GLG,  GÞÞ,  GStein,  GBS,  ÍR,  JBjarn,  JónG,  JRG,  KaJúl,  KÞJ,  KLM,  LRM,  LMós,  MSch,  MÁ,  OH,  PHB,  REÁ,  RR,  RM,  SER,  SkH,  SSv,  VBj,  VigH,  ÞrB,  ÞBack,  ÖS.
1 þm. (BirgJ) greiddi ekki atkv.
23 þm. (ÁPÁ,  ÁJ,  ÁsbÓ,  BjarnB,  BjörgvS,  HHj,  HöskÞ,  JóhS,  KJak,  MT,  ÓÞ,  ÓN,  SDG,  SII,  SIJ,  SKK,  SF,  SJS,  TÞH,  ÞKG,  ÞSa,  ÞSveinb,  ÖJ) fjarstaddir.

 2. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1219 samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.