145. löggjafarþing — 123. fundur.
lögreglulög, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 658. mál (eftirlit með störfum lögreglu). — Þskj. 1086, nál. m. brtt. 1378.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[17:00]

[16:58]
Helgi Hrafn Gunnarsson (P) (um atkvæðagreiðslu):

Virðulegi forseti. Ég fagna þessu máli mjög og þakka hv. nefnd sérstaklega fyrir að fara vel yfir það og gera mjög rökréttar breytingar á því. Ég vildi hins vegar nýta tækifærið og minna á 12. mál á þingi, mál sem Píratar lögðu fram, þingsályktunartillögu um sjálfstætt eftirlit með lögreglu. Við erum eindregið þeirrar skoðunar að það megi ganga miklu lengra, það séu nú þegar forsendur til þess, en þetta er vissulega skref í rétta átt. Við vonum auðvitað að þetta sé sem stærst skref í rétta átt, fögnum því málinu og greiðum að sjálfsögðu atkvæði með því.Brtt. í nál. 1378,1 (1. gr. falli brott) samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ÁPÁ,  ÁsmD,  ÁsF,  ÁstaH,  BÁ,  BirgJ,  BjG,  BjarnB,  BjÓ,  BP,  BN,  EKG,  ElH,  ELA,  EyH,  FSigurj,  GÞÞ,  GStein,  HBK,  HarB,  HE,  HHG,  HöskÞ,  IllG,  JMS,  KJak,  KaJúl,  KÞJ,  KLM,  LRM,  ÓÞ,  ÓP,  PVB,  PJP,  RR,  RM,  SÁA,  SII,  SIJ,  SilG,  SJS,  SÞÁ,  SSv,  UBK,  VBj,  ValG,  VigH,  VilÁ,  VilB,  WÞÞ,  ÞorS,  ÞórE,  ÖS.
10 þm. (GBS,  HHj,  JónG,  KG,  LínS,  OH,  REÁ,  SDG,  SigrM,  ÖJ) fjarstaddir.
1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:59]
Helgi Hrafn Gunnarsson (P):

Virðulegi forseti. Vegna þess að gætt hefur einhvers misskilnings í umræðunni í samfélaginu varðandi þetta atriði, innra eftirlit sem varðar ríkislögreglustjórann, vil ég bara taka fram að eins og kemur fram í umsögnum um málið og í umræðunni er lykilatriði að téð eftirlit með lögreglu sem frumvarpinu er ætlað að ná fram, og vissulega einnig í tillögu Pírata um sjálfstætt eftirlit með lögreglu, sé ytra eftirlit, að ekki sé einungis til staðar eitthvert innra eftirlit. Að því sögðu er sjálfsagt að ræða áfram innra eftirlit lögreglunnar eftir því sem umræðan þróast.

Ég styð þó og greiði atkvæði með því að 1. gr. frumvarpsins falli brott þar sem það mál þarfnast mun betri yfirferðar, en ítreka að þar er um innra eftirlit að ræða, ekki ytra eftirlit.Brtt. í nál. 1378,2–3 samþ. með 52 shlj. atkv.

 2. gr. (verður 1. gr.), svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

 3. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1086 samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.