145. löggjafarþing — 125. fundur.
stjórn fiskveiða, frh. 2. umræðu.
frv. atvinnuvn., 786. mál (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða). — Þskj. 1343, nál. m. brtt. 1399.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[19:04]

Brtt. í nál. 1399,1 (tvær nýjar greinar, verða 1.–2. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1399,2 samþ. með 42 shlj. atkv.

 1. gr. (verður 3. gr.), svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1399,3 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

 2.–4. gr. (verða 5.–6. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1399,4 (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

 5. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.