147. löggjafarþing — 7. fundur
 27. september 2017.
kosningar til Alþingis, frh. 2. umræðu.
frv. stjórnsk.- og eftirln., 112. mál (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt). — Þskj. 112.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[00:36]

 1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

 2.–3. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.