149. löggjafarþing — 121. fundur.
verðbréfaviðskipti, frh. 2. umræðu.
frv. efh.- og viðskn., 910. mál (reglugerðarheimild vegna lýsinga). — Þskj. 1530.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[11:33]

 1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

 2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn  samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.