151. löggjafarþing — 91. fundur.
brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 605. mál. — Þskj. 1032, nál. m. brtt. 1311.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[13:50]

Brtt. í nál. 1311,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

 1. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1311,2 (ný 2. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

 3. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.