12.5.2003

Alþingismenn kjörnir 10. maí 2003

Anna Kristín Gunnarsdóttir
Ágúst Ólafur Ágústsson
Árni R. Árnason
Árni Magnússon
Árni M. Mathiesen
Ásta R. Jóhannesdóttir
Birgir Ármannsson
Birkir Jón Jónsson
Bjarni Benediktsson
Björgvin G. Sigurðsson
Björn Bjarnason
Bryndís Hlöðversdóttir
Dagný Jónsdóttir
Davíð Oddsson
Drífa Hjartardóttir
Einar K. Guðfinnsson
Einar Oddur Kristjánsson
Einar Már Sigurðarson
Geir H. Haarde
Guðjón Hjörleifsson
Guðjón A. Kristjánsson

Guðlaugur Þór Þórðarson
Guðmundur Hallvarðsson
Guðmundur Árni Stefánsson
Guðni Ágústsson
Guðrún Ögmundsdóttir
Gunnar Birgisson
Gunnar Örlygsson
Halldór Ásgrímsson
Halldór Blöndal
Helgi Hjörvar
Hjálmar Árnason
Jóhann Ársælsson
Jóhanna Sigurðardóttir
Jón Bjarnason
Jón Gunnarsson
Jón Kristjánsson
Jónína Bjartmarz
Katrín Júlíusdóttir
Kolbrún Halldórsdóttir
Kristinn H. Gunnarsson
Kristján L. Möller

Lúðvík Bergvinsson
Magnús Þór Hafsteinsson
Magnús Stefánsson
Margrét Frímannsdóttir
Mörður Árnason
Pétur H. Blöndal
Rannveig Guðmundsdóttir
Sigurjón Þórðarson
Sigríður A. Þórðardóttir
Sigurður Kári Kristjánsson
Siv Friðleifsdóttir
Sólveig Pétursdóttir
Steingrímur J. Sigfússon
Sturla Böðvarsson
Tómas Ingi Olrich
Valgerður Sverrisdóttir
Þorgerður K. Gunnarsdóttir
Þórunn Sveinbjarnardóttir
Þuríður Backman
Ögmundur Jónasson
Össur Skarphéðinsson