Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


125. þing
  -> afnám gjalds á menn utan trúfélaga. 134. mál
  -> afskrifaðar skattskuldir. 305. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.). 258. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana. 73. mál
  -> áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög). 189. mál
  -> álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda). 500. mál
  -> álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur). 371. mál
  -> bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur (breyting ýmissa laga). 537. mál
  -> bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta). 219. mál
  -> breytingar á lagaákvæðum er varða húsaleigubætur (breyting ýmissa laga). 58. mál
  -> brunatryggingar (Landskrá fasteigna). 285. mál
  -> brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald). 244. mál
  -> eftirlit með þungaflutningabifreiðum. 381. mál
  -> eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins (gjaldtökuheimild o.fl.). 524. mál
  -> endurgjald fyrir útvarpsleyfi. 473. mál
  -> endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar. 331. mál
  -> endurskoðun laga um almannatryggingar, skatta og lífeyrissjóði. 27. mál
  -> endurskoðun skattalöggjafarinnar. 157. mál
  -> erfðafjárskattur (yfirstjórn). 360. mál
  -> erfðafjárskattur. 609. mál
  -> fjárhagsstaða sveitarfélaga (umræður utan dagskrár). B-179. mál
  -> fjármagnstekjuskattur. 41. mál
  <- 125 fjármál
  -> fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti). 223. mál
  -> fjáröflun til vegagerðar (bifreiðar fatlaðra). 256. mál
  -> framkvæmd skattskila. 308. mál
  -> frádráttur gjafa og framlaga frá tekjum við álagningu skatta. 77. mál
  -> frumvarp um tekjuskatt og eignarskatt (athugasemdir um störf þingsins). B-406. mál
  -> fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni. 135. mál
  -> gjald af ferðamönnum á friðlýstum svæðum. 131. mál
  -> gjald fyrir ökupróf, ökuskírteini og vegabréf. 128. mál
  <- 125 gjaldtaka ríkisstofnana
  -> gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs (breyting ýmissa laga). 544. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 200. mál
  -> greiðsla þungaskatts erlendra ökutækja. 446. mál
  -> innheimtusvið tollstjórans í Reykjavík. 254. mál
  -> jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000. 468. mál
  -> landmælingar og kortagerð (stjórn, starfsemi, tekjur). 555. mál
  -> loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.). 250. mál
  -> lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.). 401. mál
  -> matvæli (eftirlit, gjaldskrá o.fl.). 554. mál
  -> ráðstöfun erfðafjárskatts (greiðslur í ríkissjóð 2000). 273. mál
  -> rekstur björgunarsveita í landinu. 575. mál
  -> ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN). 595. mál
  -> skattaleg staða einstaklingsreksturs. 617. mál
  -> skattar, tollar og gjöld af barnavörum. 410. mál
  -> skattfrádráttur meðlagsgreiðenda. 577. mál
  -> skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga). 652. mál
  -> skattfrelsi norrænna verðlauna. 4. mál
  -> skattlagning á umferð. 369. mál
  -> skattlagning í sjávarútvegi. 222. mál
  -> skattlagning slysabóta. 332. mál
  -> stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (stimpilgjald). 289. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka). 5. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur). 17. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf). 291. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (skattleysismörk). 484. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög). 546. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.). 547. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 353. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 196. mál
  -> tollalög (tölvuvædd tollafgreiðsla). 209. mál
  <- 125 tollar
  -> tryggingagjald (lífeyrissparnaður). 550. mál
  -> umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun). 176. mál
  -> undanþágur frá greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjalda. 412. mál
  -> varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. 405. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (gjald fyrir veiðikort). 228. mál
  -> virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.). 548. mál
  -> vitamál (heildarlög). 57. mál
  -> vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum). 520. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (metangas- eða rafmagnsbílar). 385. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (lækkun gjalda). 549. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni). 3. mál
  -> Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga. 270. mál
  -> þjóðlendur (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð). 321. mál
  -> 125 þjónustugjöld
  -> þóknun LÍÚ fyrir innheimtu tryggingagjalds. 455. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (fasteignagjöld). 231. mál