Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


126. þing
  -> aðgengi og verðlagning opinberra rannsóknargagna. 357. mál
  -> aðgöngugjöld að þjóðgörðum. 470. mál
  -> afnám eignarskatts á íbúðarhúsnæði. 494. mál
  -> afnám skattleysissvæða. 6. mál
  -> alþjóðleg viðskiptafélög. 37. mál
  -> arðgreiðslur og einkahlutafélög. 71. mál
  -> auðlindagjald af vatnsafli í þjóðlendum. 593. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.). 687. mál
  -> áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög). 348. mál
  -> áhrif lækkunar á endurgreiðslu virðisaukaskatts. 744. mál
  -> bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur (breyting ýmissa laga). 286. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.). 369. mál
  -> endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði. 108. mál
  -> endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (skilyrði endurgreiðslu). 320. mál
  <- 126 fjármál
  -> fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur). 283. mál
  -> fjáröflun til vegagerðar og álögur á landflutninga. 143. mál
  -> framhald umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og skyld mál (um fundarstjórn). B-98. mál
  <- 126 gjaldskrár
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar). 232. mál
  -> hlutabréfaeign einstaklinga. 53. mál
  -> húsaleigubætur (breyting ýmissa laga). 195. mál
  -> hönnun (heildarlög). 505. mál
  -> jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001. 318. mál
  -> landmælingar og kortagerð (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands). 75. mál
  -> lax- og silungsveiði (gjöld og veiðitími). 297. mál
  -> lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl). 389. mál
  -> loftferðir (leiðarflugsgjöld). 56. mál
  -> lækkun skatta á fyrirtæki (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-277. mál
  -> matvæli (eftirlit, gjaldskrá o.fl.). 74. mál
  -> málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra). 317. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.). 597. mál
  <- 126 opinber gjöld
  -> Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi). 194. mál
  -> rafrænar undirskriftir. 524. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga). 310. mál
  -> rekstur björgunarsveita. 272. mál
  -> ríkisábyrgðir (EES-reglur). 165. mál
  -> samvinnufélög (rekstrarumgjörð). 448. mál
  -> skattafrádráttur og fríðindi starfsmanna ríkisins. 68. mál
  -> skattafrumvörp ríkisstjórnarinnar (athugasemdir um störf þingsins). B-143. mál
  -> skattfrádráttur meðlagsgreiðenda. 270. mál
  -> skattgreiðslur útgerðarfyrirtækja. 31. mál
  -> skattlagning fríðinda. 305. mál
  -> skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum. 36. mál
  -> skattskylda barna. 396. mál
  -> skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.). 190. mál
  -> spilliefnagjald (umsýsla). 681. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda (reiknað endurgjald). 343. mál
  -> stimpilgjald (lækkun gjalds). 679. mál
  -> tekjur og gjöld ríkisins af íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi. 385. mál
  -> tekjur og útgjöld Löggildingarstofu. 531. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af almennu skemmtanaleyfi. 246. mál
  -> tekjur sveitarfélaga af fasteignagjöldum. 359. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa). 27. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (framlög til menningarmála o.fl.). 77. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur). 181. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall). 196. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur). 197. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.). 264. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög). 481. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (framlög úr kjaradeilusjóði). 552. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (arður frá veiðifélögum). 615. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (stofnverð hlutabréfa í sparisjóði). 742. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur og Rannsóknarráð Íslands (rannsóknir og þróunarstarf). 107. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.). 199. mál
  -> tollalög (ríkistollstjóri). 333. mál
  -> tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum). 683. mál
  -> tollalög (grænmetistegundir). 731. mál
  -> tryggingagjald (fæðingarorlof). 350. mál
  -> umhverfisgjöld. 422. mál
  -> undanþágur frá fasteignaskatti. 409. mál
  -> upptaka Tobin-skatts á fjármagnsflutninga milli landa. 11. mál
  -> úrvinnslugjald. 680. mál
  -> Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald). 324. mál
  -> útseld þjónusta Siglingastofnunar. 220. mál
  -> útvarpsgjald. 340. mál
  -> vatnsveitur sveitarfélaga (vatnsgjald). 200. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (fjárhæðir). 216. mál
  -> verðmyndun á grænmeti (athugasemdir um störf þingsins). B-503. mál
  -> verðmyndun á grænmeti (athugasemdir um störf þingsins). B-561. mál
  -> viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði (umræður utan dagskrár). B-453. mál
  -> virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði). 101. mál
  -> virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar). 686. mál
  -> virðisaukaskattur af hugbúnaðarvinnu. 594. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.). 669. mál
  -> 126 þjónustugjöld