Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


127. þing
  -> aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti. 512. mál
  -> aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. 684. mál
  -> afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi (athugasemdir um störf þingsins). B-412. mál
  -> afréttamálefni, fjallskil o.fl. (ítala o.fl.). 593. mál
  -> akstur utan vega. 223. mál
  -> alþjóðleg rannsóknamiðstöð á sviði landverndar. 528. mál
  -> áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. 9. mál
  -> áhrif framræslu votlendis á fuglalíf. 61. mál
  -> Árósasamningurinn. 174. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 321. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 636. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni). 587. mál
  -> eldi nytjastofna sjávar. 333. mál
  -> endurheimt Drekkingarhyls í Almannagjá. 405. mál
  -> ferðaþjónusta og stóriðja. 694. mál
  -> flutningur jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi. 232. mál
  -> framhald umræðu um 389. mál (um fundarstjórn). B-297. mál
  -> framkvæmd Kyoto-bókunarinnar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-354. mál
  -> framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum. 255. mál
  -> fullgilding Árósasamningsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-327. mál
  -> fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni. 682. mál
  -> gagnagrunnar um náttúru landsins og náttúrufarskort. 254. mál
  -> geislavarnir (heildarlög). 344. mál
  -> gildi lands norðan Vatnajökuls fyrir náttúruvernd og þjóðgarð. 712. mál
  -> hafsbotninn við Ísland. 436. mál
  -> háspennulínur í jörð. 154. mál
  -> heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda. 460. mál
  -> heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Jóhannesarborg. 451. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.). 638. mál
  -> hvalir. 258. mál
  -> hvalveiðar (leyfi til veiða). 648. mál
  -> landgræðsla (heildarlög). 584. mál
  -> landgræðsluáætlun 2003 – 2014. 555. mál
  -> landshlutabundin skógræktarverkefni. 124. mál
  -> landsvegir á hálendi Íslands. 47. mál
  -> landverðir (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-392. mál
  -> lífríkið á Hornströndum. 103. mál
  -> loftslagsþing Sameinuðu þjóðanna í Marrakesh (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-126. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum djúpborunar eftir jarðhita. 449. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna. 323. mál
  -> mat umsjónarnefndar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma á gildi lands norðan Vatnajökuls. 100. mál
  -> matvælaeftirlit. 152. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur). 651. mál
  -> meginreglur umhverfisréttar. 450. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. (EES-reglur). 669. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). 520. mál
  -> náttúruminjar á hafsbotni. 437. mál
  -> náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.). 159. mál
  -> náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu). 200. mál
  -> náttúruvernd (rekstur þjóðgarða). 657. mál
  -> náttúruverndaráætlun. 173. mál
  -> neysluvatn. 679. mál
  -> niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. 287. mál
  -> Norsk Hydro og framkvæmdir við álver (athugasemdir um störf þingsins). B-416. mál
  -> óhreyfð skip í höfnum og skipsflök. 586. mál
  -> rannsóknasetur að Kvískerjum. 262. mál
  -> rannsóknir á áhrifum veiðarfæra. 214. mál
  -> rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs. 721. mál
  -> ráðstefna um loftslagsbreytingar (athugasemdir um störf þingsins). B-85. mál
  -> reglugerðir frá umhverfisráðuneyti. 170. mál
  -> samgönguáætlun. 384. mál
  -> samningur um líffræðilega fjölbreytni. 279. mál
  -> samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök. 38. mál
  -> sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. 643. mál
  -> sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum. 459. mál
  -> skipan matvælaeftirlits. 514. mál
  -> skipulag innan þjóðgarðsins á Þingvöllum. 175. mál
  -> skipulagsmál á hálendinu. 208. mál
  -> skógræktarmál og Bernarsamningurinn. 109. mál
  -> stofnun þjóðgarðs um Heklu og nágrenni. 158. mál
  -> strandsiglingar. 466. mál
  -> stytting rjúpnaveiðitímans. 94. mál
  -> stækkun friðlandsins í Þjórsárverum. 8. mál
  -> stækkun Hagavatns. 311. mál
  -> svæðisskipulag fyrir landið allt. 157. mál
  -> tilnefning á heimsminjaskrá UNESCO. 645. mál
  -> truflanir á fjarskiptum vegna raflína. 263. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla). 286. mál
  -> umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (gjald til Náttúruverndarráðs). 160. mál
  -> Umhverfisstofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-427. mál
  -> Umhverfisstofnun. 711. mál
  -> upplýsingagjöf um álversframkvæmdir (athugasemdir um störf þingsins). B-442. mál
  -> upplýsingagjöf um álversframkvæmdir (athugasemdir um störf þingsins). B-454. mál
  -> úrelt skip í höfnum landsins. 588. mál
  -> varnir gegn landbroti (heildarlög). 504. mál
  -> varnir gegn mengun sjávar. 501. mál
  -> vatnalög (vatnaflutningar). 11. mál
  -> vatnsból sveitarfélaganna á Suðurnesjum. 235. mál
  -> vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). 31. mál
  -> vernd votlendis. 201. mál
  -> verndaráætlanir samkvæmt Ramsar-samþykktinni. 276. mál
  -> verndaráætlun fyrir Breiðafjörð. 62. mál
  -> verndun hafs og stranda (heildarlög). 492. mál
  -> vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda. 458. mál
  -> virkjun Hvalár í Ófeigsfirði. 54. mál
  -> virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal. 503. mál
  -> vistvænt eldsneyti. 585. mál
  -> vistvænt eldsneyti á Íslandi. 343. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls. 389. mál
  -> þjóðareign náttúruauðlinda. 578. mál
  -> þjóðgarður norðan Vatnajökuls (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-390. mál
  -> þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum. 439. mál