Niðurstöður efnisorðaleitar

opinberar stofnanir


127. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.). 605. mál
  -> alþjóðleg rannsóknamiðstöð á sviði landverndar. 528. mál
  -> einkavæðing ríkisfyrirtækja. 552. mál
  -> Fangelsismálastofnun (athugasemdir um störf þingsins). B-368. mál
  -> fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins (umræður utan dagskrár). B-60. mál
  -> fjárreiður ríkisins (Fjársýsla). 581. mál
  -> flutningur Byggðastofnunar. 274. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 403. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 473. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 474. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 475. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 476. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 477. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 478. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 479. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 480. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 481. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 482. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 536. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 537. mál
  -> flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni. 488. mál
  -> framhald umræðu um skýrslu um byggðamál (athugasemdir um störf þingsins). B-311. mál
  -> framkvæmdanefnd um einkavæðingu. 242. mál
  -> Frumvarp um Þjóðhagsstofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-481. mál
  -> fundargerðir stjórna og ráða á vegum ríkisvaldsins. 355. mál
  -> geislavarnir (heildarlög). 344. mál
  -> Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 63. mál
  -> Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (umræður utan dagskrár). B-513. mál
  -> greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (athugasemdir um störf þingsins). B-394. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð). 229. mál
  -> hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga). 522. mál
  -> innkaup heilbrigðisstofnana. 64. mál
  -> innkaup heilbrigðisstofnana. 148. mál
  -> innkaup ríkisspítala. 541. mál
  -> Jafnréttisstofa. 275. mál
  -> kvikmyndalög (heildarlög). 227. mál
  -> lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga). 385. mál
  -> landgræðsla (heildarlög). 584. mál
  -> 127 Landssími Íslands hf.
  -> 127 Landsvirkjun
  -> loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.). 252. mál
  -> Lyfjastofnun. 104. mál
  -> matvælaeftirlit. 152. mál
  -> málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns (umræður utan dagskrár). B-351. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). 520. mál
  -> náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.). 159. mál
  -> ný störf hjá ríkinu. 414. mál
  -> opinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun. 553. mál
  -> opinber stuðningur við vísindarannsóknir. 549. mál
  -> opnun Þjóðminjasafnsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-275. mál
  -> reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar (umræður utan dagskrár). B-114. mál
  -> rekstur vélar Flugmálastjórnar (athugasemdir um störf þingsins). B-86. mál
  -> reynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmd. 730. mál
  -> sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur. 366. mál
  -> Samkeppnisstofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-325. mál
  -> siðareglur í stjórnsýslunni. 29. mál
  -> skipan matvælaeftirlits. 514. mál
  -> skipan opinberra framkvæmda (eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.). 6. mál
  -> staða og þróun löggæslu. 392. mál
  -> starfsemi Fjárfestingarstofu – orkusviðs. 701. mál
  -> starfsemi og staða Þjóðhagsstofnunar. 614. mál
  -> starfslokasamningar. 396. mál
  -> starfsmannafjöldi hjá Fasteignamati ríkisins og Landskrá fasteigna. 659. mál
  -> starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2000 (munnleg skýrsla þingmanns). B-179. mál
  -> stjórnarlaun í Landssímanum (umræður utan dagskrár). B-415. mál
  -> stjórnsýsluendurskoðun á tollframkvæmd. 508. mál
  -> stjórnsýslulög (vanhæfi). 598. mál
  -> stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins. 545. mál
  -> störf hjá hinu opinbera. 108. mál
  -> umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.). 652. mál
  -> Umhverfisstofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-427. mál
  -> Umhverfisstofnun. 711. mál
  -> umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans (athugasemdir um störf þingsins). B-339. mál
  -> útvarpslög (stofnun hlutafélags um rekstur Ríkisútvarpsins o.fl.). 138. mál
  -> vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur). 378. mál
  -> Vísinda- og tækniráð. 539. mál
  -> yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða (umræður utan dagskrár). B-146. mál
  -> þátttaka opinberra stofnana í velvildarstarfi. 702. mál
  -> þingsályktun um verkaskiptingu hins opinbera og einkaaðila (athugasemdir um störf þingsins). B-517. mál
  -> þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög). 521. mál
  -> Þjóðhagsstofnun o.fl.. 709. mál