Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


127. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.). 605. mál
  <- 127 aðflutningsgjöld
  -> aðflutningsgjöld af hljóðmagnarasettum til kennslu. 692. mál
  -> aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni. 518. mál
  -> aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu (athugasemdir um störf þingsins). B-285. mál
  -> aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti. 512. mál
  -> afnám gjalds á menn utan trúfélaga. 417. mál
  -> afskrifaðar skattskuldir. 122. mál
  -> almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.). 359. mál
  -> áhrif laga nr. 31/1999 á íslenskt efnahagslíf. 440. mál
  -> áhrif lækkunar tekjuskatts. 351. mál
  -> álagning skatta. 380. mál
  -> átak til að auka framboð á leiguhúsnæði. 116. mál
  -> bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds). 316. mál
  -> bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). 347. mál
  -> breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi (athugasemdir um störf þingsins). B-303. mál
  -> búnaðargjald (gjaldstofn). 600. mál
  -> eftirlitsgjöld á kjöti. 708. mál
  -> eldi og heilbrigði sláturdýra (hækkun gjalds). 505. mál
  -> endurgreiðsla virðisaukaskatts. 84. mál
  -> endurskoðun á reglum um innheimtu virðisaukaskatts. 430. mál
  -> erfðafjárskattur (matsverð fasteigna). 134. mál
  -> erfðafjárskattur (flatur skattur). 631. mál
  -> fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar). 145. mál
  <- 127 fjármál
  -> fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi). 282. mál
  -> framkvæmd meðlagsgreiðslna (breyting ýmissa laga). 391. mál
  -> frumvarp um afnám gjalds á menn utan trúfélaga (athugasemdir um störf þingsins). B-305. mál
  -> gagnkvæmt samstarf við önnur ríki um fjármálastarfsemi. 299. mál
  -> geislavarnir (heildarlög). 344. mál
  -> gjald af áfengi (tóbaksgjald). 320. mál
  <- 127 gjöld
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald). 230. mál
  -> hafnalög (heildarlög). 386. mál
  -> innflutningur dýra (heimild til gjaldtöku). 281. mál
  -> jöfnun kostnaðar við flutning og dreifingu raforku. 673. mál
  -> kyn- og tekjudreifing framteljenda. 367. mál
  -> launagreiðslur og tryggingagjald sveitarfélaga. 280. mál
  -> leiðir til að jafna lífskjör fólks og rekstrar- og samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinni. 507. mál
  -> leigubifreiðar (heildarlög). 167. mál
  -> lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli. 484. mál
  -> loftferðir (leiðarflugsgjöld). 32. mál
  -> lokaumræða um frv. um tekjuskatt og eignarskatt o.fl. (athugasemdir um störf þingsins). B-221. mál
  -> málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra). 162. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur). 651. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). 520. mál
  -> niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng. 444. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald (heildarlög). 738. mál
  -> persónuafsláttur barna. 151. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga). 348. mál
  -> samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni. 266. mál
  -> sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva. 382. mál
  -> skattar af greiðslum úr kjaradeilusjóðum stéttarfélaga. 297. mál
  -> skattfríðindi í skjóli laga um alþjóðleg viðskiptafélög. 172. mál
  -> skattgreiðslur fyrirtækja og einstaklinga. 129. mál
  -> skattlagning launa og fjármagns. 130. mál
  -> stimpilgjald (lækkun gjalds). 18. mál
  -> stjórnsýsluendurskoðun á tollframkvæmd. 508. mál
  -> svört atvinnustarfsemi, skattsvik og eftirlit. 589. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (arður frá veiðifélögum). 45. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur). 110. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags). 234. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (framlög úr kjaradeilusjóði). 236. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður). 676. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.). 114. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (sjómannaafsláttur). 156. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar). 616. mál
  -> tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki). 319. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 349. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 441. mál
  -> tollalög (tollar á grænmeti). 576. mál
  -> tollalög (sektir, barnabílstólar). 583. mál
  -> 127 tollar
  <- 127 tollar
  -> tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.). 582. mál
  -> umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi. 186. mál
  -> umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.). 652. mál
  -> úttekt Ríkisendurskoðunar á skattsvikamálum. 342. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds). 288. mál
  -> verndun hafs og stranda (heildarlög). 492. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (skráningargjald og trygging). 312. mál
  -> virðisaukaskattsskyldur reikningur. 381. mál
  -> virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.). 315. mál
  -> virðisaukaskattur á bókum. 95. mál
  -> virðisaukaskattur á umferð undir Hvalfjörð (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-356. mál
  -> virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). 580. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (bensíngjald). 739. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín). 704. mál
  -> þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum. 439. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds). 289. mál