Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


127. þing
  -> alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri). 668. mál
  -> ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar. 714. mál
  -> áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir). 126. mál
  -> áhrif laga nr. 31/1999 á íslenskt efnahagslíf. 440. mál
  -> 127 bankar
  -> bifreiðatryggingar. 188. mál
  -> bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). 347. mál
  -> bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna (athugasemdir um störf þingsins). B-313. mál
  -> dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum (breyting ýmissa laga). 609. mál
  -> dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum (athugasemdir um störf þingsins). B-398. mál
  -> einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli). 546. mál
  -> einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.). 453. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni). 587. mál
  -> endurskoðendur (EES-reglur). 370. mál
  -> fasteignakaup. 253. mál
  -> fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar). 145. mál
  -> fjárfestingar Landssíma Íslands hf.. 525. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu. 4. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir). 630. mál
  -> fríverslunarsamningur við Kanada. 273. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2001. 544. mál
  -> frumvarp um þróunarsjóð tónlistariðnaðarins. 523. mál
  -> fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu. 567. mál
  -> fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu. 566. mál
  -> fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu. 551. mál
  -> færsla bókhalds í erlendri mynt. 224. mál
  -> gagnkvæmt samstarf við önnur ríki um fjármálastarfsemi. 299. mál
  -> getraunir (reikningsár). 314. mál
  -> grænmeti og kjöt. 497. mál
  -> hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga). 522. mál
  -> hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli). 547. mál
  -> horfur í efnahagsmálum (umræður utan dagskrár). B-261. mál
  -> húsnæðismál (matsverð fasteigna). 41. mál
  -> innheimtulög. 394. mál
  -> innkaup ríkisspítala. 541. mál
  -> kostnaður við varnaðarmerkingar á tóbaki. 496. mál
  -> kynning á alþjóðlegum viðskiptafélögum. 117. mál
  -> kynning á evrunni. 197. mál
  -> lyfjakostnaður lífeyrisþega. 617. mál
  -> lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.). 601. mál
  -> lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur). 150. mál
  -> markaðssetning lyfjafyrirtækja. 149. mál
  -> markaður fyrir íslenska tónlist erlendis. 524. mál
  -> meint óeðlileg innherjaviðskipti. 464. mál
  -> merking matvæla. 446. mál
  -> merkingar á lambakjöti til útflutnings (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-429. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. (EES-reglur). 669. mál
  -> 127 milliríkjaviðskipti
  -> Myntbandalag Evrópu og upptaka evru. 195. mál
  -> pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-417. mál
  -> rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur). 454. mál
  -> raforkulög (heildarlög). 662. mál
  -> rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis). 132. mál
  -> rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur). 489. mál
  -> rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs. 298. mál
  -> reynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmd. 730. mál
  -> réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög). 629. mál
  -> sala á útflutningskindakjöti innan lands (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-329. mál
  -> sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (fyrirsvar eignarhluta ríkisins). 526. mál
  -> 127 samkeppni
  -> samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð). 596. mál
  -> samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni. 266. mál
  -> Samkeppnisstofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-325. mál
  -> samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð). 136. mál
  -> samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing). 615. mál
  -> samþjöppun fyrirtækja á matvælamarkaði og hækkun vöruverðs (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-272. mál
  -> sjóflutningar fyrir bandaríska varnarliðið á Íslandi. 487. mál
  -> skattfríðindi í skjóli laga um alþjóðleg viðskiptafélög. 172. mál
  -> skattgreiðslur fyrirtækja og einstaklinga. 129. mál
  -> skattlagning launa og fjármagns. 130. mál
  -> stimpilgjald (lækkun gjalds). 18. mál
  -> stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (fyrirsvar eignarhluta ríkisins). 527. mál
  -> svört atvinnustarfsemi, skattsvik og eftirlit. 589. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 349. mál
  -> tóbaksverð og vísitala. 374. mál
  -> tryggingarskilmálar vátryggingafélaga. 59. mál
  -> undanþága frá banni við samkeppnishömlum. 461. mál
  -> útboð og samningar um verkefni við vegagerð. 572. mál
  -> útflutningsskylda sauðfjárafurða. 259. mál
  -> útflutningur hrossa (heildarlög). 357. mál
  -> verð og reglur um útfluttan fisk (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-483. mál
  -> verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti). 363. mál
  -> verðmyndun á kindakjöti. 495. mál
  -> verðmyndun á matvörumarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-355. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (smásöluverslun með áfengi). 135. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (skráningargjald og trygging). 312. mál
  -> verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur). 607. mál
  -> virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). 580. mál
  -> vopnalög (skoteldar). 40. mál
  -> vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit). 620. mál
  -> vöruverð í dreifbýli. 517. mál
  -> þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd (umræður utan dagskrár). B-521. mál
  -> þróun matvöruverðs á Norðurlöndum. 270. mál