Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


128. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti (EES-reglur). 549. mál
  <- 128 atvinnuvegir
  -> aukinn tollkvóti hreindýrakjöts. 250. mál
  -> áfengisgjald. 418. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur). 427. mál
  -> ástandið á kjötmarkaðnum (umræður utan dagskrár). B-303. mál
  -> 128 bankar, sparisjóðir og fjármálafyrirtæki
  -> bann við notkun á nónýlfenól-etoxýlötum (NFE) í hreinsiefnum. 294. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur). 667. mál
  -> breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga). 425. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.). 443. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja). 639. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög). 663. mál
  -> breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta). 618. mál
  -> breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda). 665. mál
  -> eign Íslendinga í erlendum félögum. 682. mál
  -> einkahlutafélög. 114. mál
  -> einkahlutafélög (ársreikningar, slit félaga). 521. mál
  -> einkahlutafélög á sviði heilbrigðisþjónustu. 571. mál
  -> endurskoðun viðskiptabanns á Írak. 91. mál
  -> erfðabreytt matvæli. 300. mál
  -> erfðabreyttar lífverur. 302. mál
  -> félagamerki (heildarlög, EES-reglur). 346. mál
  -> félög í eigu erlendra aðila. 679. mál
  -> fjarskipti (heildarlög, EES-reglur). 599. mál
  -> fjárfestingar lífeyrissjóðanna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-456. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu. 17. mál
  -> flugvallarskattar (umræður utan dagskrár). B-433. mál
  -> flutningskostnaður. 434. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðjöfnun við útflutning). 636. mál
  -> framlög ríkisins til neytendamála. 134. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2002. 635. mál
  -> fyrirtækjaskrá (heildarlög). 351. mál
  -> hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga). 410. mál
  -> hlutafélög (ársreikningar, samlagshlutafélög). 522. mál
  -> hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir (færsla skráningar, breyting ýmissa laga). 350. mál
  -> hækkun póstburðargjalda. 327. mál
  -> innheimtulög. 209. mál
  -> kvartanir vegna verðbréfaviðskipta. 77. mál
  -> lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar). 423. mál
  -> lyfjaverð og lyfjakostnaður. 579. mál
  -> markaðssetning, framleiðsla og neysla lífrænna afurða. 700. mál
  -> matvælaverð á Íslandi. 3. mál
  -> matvælaverð hérlendis, á Norðurlöndum og í Evrópusambandinu. 7. mál
  -> málefni Sementsverksmiðjunnar (athugasemdir um störf þingsins). B-236. mál
  -> neytendakaup (EES-reglur). 556. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (tryggingardeild útflutnings). 376. mál
  -> opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitslistar). 548. mál
  -> orð forseta um starfsmann Samkeppnisstofnunar (athugasemdir um störf þingsins). B-169. mál
  -> Póst- og fjarskiptastofnun (heildarlög, EES-reglur). 600. mál
  -> póstþjónusta (EES-reglur). 257. mál
  -> raforkulög (heildarlög, EES-reglur). 462. mál
  -> rekstrarform heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu. 236. mál
  -> samkeppnislög (athugasemdir um störf þingsins). B-162. mál
  -> samkeppnislög (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur). 547. mál
  -> samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni. 18. mál
  -> samkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslu. 333. mál
  -> samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr. 400. mál
  -> samvinnufélög (ársreikningar, afskráning félaga). 519. mál
  -> samþjöppun valds og auðs í þjóðfélaginu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-145. mál
  -> sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (ársreikningar). 520. mál
  -> skattaskjól Íslendinga í útlöndum (umræður utan dagskrár). B-474. mál
  -> skráning ökutækja. 401. mál
  -> skýrsla nefndar um flutningskostnað (umræður utan dagskrár). B-432. mál
  -> staðan á kjötmarkaðnum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-373. mál
  -> staðlar og Staðlaráð Íslands (heildarlög). 461. mál
  -> starfatorg.is. 450. mál
  -> starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (erlend hlutabréf). 435. mál
  -> stimpilgjald (lækkun gjalds). 121. mál
  -> Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja (verslunarlánasjóður). 344. mál
  -> styrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistar. 455. mál
  -> styrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistar. 456. mál
  -> tilskipun um innri markað raforku. 90. mál
  -> tjónaskuldir vátryggingafélaga. 499. mál
  -> tóbaksvarnir (EES-reglur). 415. mál
  -> umfang happdættismarkaðarins. 580. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur). 489. mál
  -> umræða um flugvallarskatta (um fundarstjórn). B-431. mál
  -> umsvif deCODE Genetics Inc. í íslensku fjármálakerfi. 186. mál
  -> upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga (umræður utan dagskrár). B-390. mál
  -> upplýsingaskylda um launakjör (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-453. mál
  -> útflutningsaðstoð (heildarlög). 429. mál
  -> útflutningur hrossa. 164. mál
  -> útseld hjúkrunarþjónusta. 235. mál
  -> varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna (sjóflutningar). 454. mál
  -> vátryggingarsamningar (heildarlög). 703. mál
  -> vátryggingastarfsemi (EES-reglur, gjaldþol). 377. mál
  -> vátryggingastarfsemi (ökutækjatryggingar, EES-reglur). 485. mál
  -> vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 568. mál
  -> verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur). 518. mál
  -> verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur). 347. mál
  -> verðmyndun á innfluttu sementi. 32. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (sala á rjúpu o.fl.). 404. mál
  -> vextir og þjónustugjöld bankastofnana. 239. mál
  -> viðskiptahættir á matvælamarkaði. 166. mál
  <- 128 viðskipti
  -> virðisaukaskattur af barnafatnaði. 311. mál
  -> þriðja kynslóð farsíma. 659. mál
  -> þróun verðlags barnavara. 388. mál