Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


131. þing
  -> aðgerðir til að draga úr vegsliti. 65. mál
  -> afdrif laxa í sjó. 58. mál
  -> Alþjóðaumhverfissjóðurinn. 683. mál
  -> efnisnámur. 799. mál
  -> eftirlit og þvingunarúrræði Umhverfisstofnunar. 688. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í Endurvinnslunni hf.. 342. mál
  -> eldvarnaeftirlit. 382. mál
  -> endurheimt votlendis. 532. mál
  -> erfðabreytt bygg. 761. mál
  -> erfðabreytt bygg. 762. mál
  -> erfðabreytt matvæli. 417. mál
  -> eyðing minka og refa. 97. mál
  -> fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti). 366. mál
  -> flutningur hættulegra efna. 392. mál
  -> forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. 16. mál
  -> forvarnir við eldvarnaeftirlit og umhverfisvarnir (athugasemdir um störf þingsins). B-422. mál
  -> framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila). 723. mál
  -> friðlandið í Þjórsárverum. 225. mál
  -> friðlýsing Arnarvatnsheiðar og Tvídægru. 664. mál
  -> friðlýsing Jökulsár á Fjöllum. 64. mál
  -> förgun sláturúrgangs. 476. mál
  -> förgun sláturúrgangs. 774. mál
  -> gerð stafrænna korta. 164. mál
  -> Grunnafjörður. 218. mál
  -> Grunnafjörður. 383. mál
  -> háhitasvæði við Torfajökul. 122. mál
  -> hjólreiðabrautir meðfram Vesturlandsvegi. 416. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð). 192. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (kæruréttur). 533. mál
  -> hreindýrarannsóknir. 169. mál
  -> hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum. 752. mál
  -> hvalveiðar í vísindaskyni. 600. mál
  -> iðnaðarframleiddar transfitusýrur í matvælum. 403. mál
  -> innanlandsmarkaður með losunarefni. 367. mál
  -> kadmínmengun í Arnarfirði. 731. mál
  -> kanínubyggð í Vestmannaeyjum. 743. mál
  -> kóngakrabbar. 742. mál
  -> kynþroski þorsks. 445. mál
  dh: Kyoto-bókunin. 274. mál
  -> landnám lífvera í Surtsey. 526. mál
  -> loftslagssamningurinn og stefna Íslands (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-407. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda. 384. mál
  -> losun koltvísýrings (umræður utan dagskrár). B-575. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.). 235. mál
  -> minka- og refaveiðar. 783. mál
  -> náttúruvernd (eldri námur). 184. mál
  -> niðurrif á stíflumannvirki Steingrímsstöðvar. 693. mál
  -> norðurskautsmál 2004. 582. mál
  -> notkun endurnýjanlegra, innlendra orkugjafa. 52. mál
  -> rannsóknarmiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu. 250. mál
  -> rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf. 569. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark). 540. mál
  -> rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum. 374. mál
  -> rekjanleiki kjöts. 402. mál
  -> rússneskur herskipafloti við Ísland (umræður utan dagskrár). B-305. mál
  -> sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins. 103. mál
  -> skoðunarferðir í Surtsey. 525. mál
  -> stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat (umræður utan dagskrár). B-735. mál
  -> stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri). 239. mál
  -> stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar. 28. mál
  -> stóriðja og mengun. 298. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 161. mál
  -> stækkun friðlandsins í Þjórsárverum. 59. mál
  -> svartfugl við Norðurland. 463. mál
  -> tilmæli fastanefndar Bernarsáttmálans. 800. mál
  -> tilraunir með vindmyllur. 124. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga). 215. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 791. mál
  -> urriðastofnar Þingvallavatns. 346. mál
  -> úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.). 394. mál
  -> úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds). 686. mál
  -> Úrvinnslusjóður. 419. mál
  -> varðveisla Hólavallagarðs. 40. mál
  -> varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarlögsaga). 206. mál
  -> Vatnajökulsþjóðgarður. 121. mál
  -> vatnalög (heildarlög). 413. mál
  -> veðurþjónusta. 183. mál
  -> veiðar á rjúpu, gæs og öndum. 406. mál
  -> veiðarfæri í sjó. 613. mál
  -> veiðikortasjóður. 634. mál
  -> veiðiregla. 181. mál
  -> verðmæti og ráðstöfun losunarheimilda. 385. mál
  -> vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni. 60. mál
  -> vernd og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (æðarvarp). 33. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (andaveiðar). 386. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða). 495. mál
  -> verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess. 295. mál
  -> virðisaukaskattur (almenningsvagnar). 363. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar). 697. mál
  -> 131 virkjanir
  -> þjóðgarður norðan Vatnajökuls. 118. mál
  -> þjónustugjöld á náttúruverndarsvæðum. 221. mál
  -> þungaskattur á orkugjöfum. 186. mál
  -> þvingunarúrræði og dagsektir umhverfisstofnana. 556. mál