Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


131. þing
  -> aukatekjur ríkissjóðs. 243. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (hækkun gjalda). 375. mál
  -> álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur). 707. mál
  -> ályktun ASÍ um efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-52. mál
  -> bensíngjald og meðalútsöluverð bensíns. 790. mál
  -> bifreiðagjald (hækkun gjalds). 377. mál
  -> breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga). 396. mál
  -> búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds). 725. mál
  -> eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heilbrigðiseftirlit eftirlitsdýralækna). 726. mál
  -> eldvarnaeftirlit. 382. mál
  -> endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar. 710. mál
  -> erfðafjárskattur. 717. mál
  -> fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.). 738. mál
  -> fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins (umræður utan dagskrár). B-48. mál
  -> fjármagnstekjuskattur. 165. mál
  <- 131 fjármál
  -> fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti). 366. mál
  -> fjáröflun til vegagerðar (uppgjör þungaskatts). 720. mál
  -> fjöldi og kjör sendiherra. 331. mál
  -> förgun sláturúrgangs. 476. mál
  -> Gini-stuðull fyrir ráðstöfunartekjur hjóna og sambúðarfólks. 658. mál
  -> Gini-stuðull og tekjuskattsbreytingar. 529. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs). 280. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki. 389. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (lækkun gjalds á léttvín og bjór). 547. mál
  -> gjald í Hvalfjarðargöng (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-695. mál
  -> gjaldfrjáls leikskóli. 171. mál
  -> gjaldskrá leikskóla. 132. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir). 320. mál
  -> Háskóli Íslands (skrásetningargjald). 348. mál
  -> Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald). 350. mál
  -> heildarskattbyrði einstaklinga. 148. mál
  -> húsaleigubætur. 172. mál
  -> Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald). 349. mál
  -> kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.). 208. mál
  -> lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). 649. mál
  -> lækkun skatta á eftirlaun og ellilífeyri. 673. mál
  -> lækkun veggjalds í Hvalfjarðargöngum. 548. mál
  -> löggæslukostnaður á landsmótum Ungmennafélags Íslands. 407. mál
  -> lögreglulög (löggæslukostnaður á skemmtunum). 42. mál
  -> mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts. 652. mál
  -> málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð). 85. mál
  -> nýting sveitarfélaga á tekjustofnum. 163. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds). 807. mál
  <- 131 opinber gjöld
  -> ólögmætt samráð olíufélaganna. 427. mál
  -> Ríkisútvarpið sf. (heildarlög). 643. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 241. mál
  -> sektakerfi lögreglunnar. 128. mál
  -> sívinnsla við skil skattframtala. 388. mál
  -> skattalækkanir. 136. mál
  -> skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun. 98. mál
  -> skattgreiðslur Alcan á Íslandi. 258. mál
  -> skattgreiðslur fjármálafyrirtækja. 490. mál
  -> skattskylda orkufyrirtækja. 364. mál
  -> skil á fjármagnstekjuskatti. 709. mál
  -> skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga (umræður utan dagskrár). B-429. mál
  -> skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.). 335. mál
  -> staða íslenska kaupskipaflotans (umræður utan dagskrár). B-731. mál
  -> staðan í viðræðum um verka- og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga (umræður utan dagskrár). B-597. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé). 35. mál
  -> staðgreiðsluskattar og virðisaukaskattur. 293. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 66. mál
  -> stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis, endurfjármögnun). 69. mál
  -> stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána. 106. mál
  -> stóriðja og skattar. 317. mál
  -> stuðningur við landbúnað og matvöruverð. 769. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum. 198. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum. 586. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts). 7. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður). 32. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár). 137. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). 351. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla). 695. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvars). 194. mál
  -> tollalög (heildarlög). 493. mál
  -> tollar á innfluttar búvörur og matvöruverð. 765. mál
  -> umfang skattsvika. 127. mál
  -> umfang skattsvika á Íslandi. 442. mál
  -> upplýsingaskylda fjármálastofnana til skattstjóra (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-614. mál
  -> úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.). 394. mál
  -> vegagerð og veggjöld. 43. mál
  -> veggjald í Hvalfjarðargöng (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-358. mál
  -> veggjöld. 149. mál
  -> veiðikortasjóður. 634. mál
  -> viðræður um skiptingu tekjustofna ríkis og sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-410. mál
  -> virðisaukaskattur (matvörur). 6. mál
  -> virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga). 159. mál
  -> virðisaukaskattur (almenningsvagnar). 363. mál
  -> virðisaukaskattur (samgöngumannvirki, blöð og tímarit). 401. mál
  -> virðisaukaskattur af listmunagerð. 263. mál
  -> virðisaukaskattur af lyfseðilsskyldum lyfjum. 353. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar). 697. mál
  -> þjónustugjöld á náttúruverndarsvæðum. 221. mál
  -> þriðja kynslóð farsíma. 160. mál