Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


132. þing
  -> afleiðingar hlýnunar og viðbrögð við þeim. 156. mál
  -> afleiðingar jarðskjálftanna á Suðurlandi. 270. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipa (heildarlög). 741. mál
  -> áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005. 475. mál
  -> áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann. 736. mál
  -> áhrif veiða á erfðagerð þorsksins. 184. mál
  -> birgðastöð eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið. 752. mál
  -> bílaumferð og varpstöðvar. 262. mál
  -> boð til heyrnarskertra um viðvarandi hættuástand. 598. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). 686. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál). 285. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur). 286. mál
  -> efnistaka úr botni Hvalfjarðar. 304. mál
  -> eldi vatnafiska (heildarlög). 595. mál
  -> eldsneytisflutningar til Keflavíkurflugvallar. 261. mál
  -> fiskrækt (heildarlög). 613. mál
  -> fiskverndarsvæði við Ísland. 52. mál
  -> flóðahætta. 562. mál
  -> forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. 49. mál
  -> framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun. 549. mál
  -> fréttir af jarðskjálftum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-400. mál
  -> friðlýsing Jökulsár á Fjöllum. 68. mál
  -> fyrirhugaðar álversframkvæmdir (athugasemdir um störf þingsins). B-152. mál
  -> grisjun þjóðskóga. 307. mál
  -> grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort. 35. mál
  -> háspennulínur í jörðu. 128. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (úttekt faggilts aðila). 314. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur). 11. mál
  -> innflutningur á erfðabreyttu fóðri. 697. mál
  -> jarðskjálftaupplýsingar í Ríkisútvarpinu. 603. mál
  -> kadmínmengun. 572. mál
  -> kadmínmengun í Arnarfirði. 106. mál
  -> kanínubyggð í Vestmannaeyjum. 104. mál
  -> kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield. 170. mál
  -> kostnaður við aðal- og svæðisskipulag. 149. mál
  -> kóngakrabbi. 105. mál
  -> Kyoto-bókunin. 281. mál
  -> landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög). 668. mál
  -> landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.). 555. mál
  -> lax- og silungsveiði (heildarlög). 607. mál
  -> leyfi til olíuleitar. 154. mál
  -> ljósmengun. 672. mál
  -> loftmengun af völdum svifryks í Reykjavík. 659. mál
  -> lokun veiðisvæða. 468. mál
  -> losunarkvóti á gróðurhúsalofttegundir. 570. mál
  -> malarnám í Ingólfsfjalli. 532. mál
  -> malarnáma í Esjubergi. 658. mál
  -> merkingar á erfðabreyttum matvælum. 606. mál
  -> Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög). 688. mál
  -> náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum). 180. mál
  -> Norðlingaölduveita (athugasemdir um störf þingsins). B-262. mál
  -> norðurskautsmál 2005. 576. mál
  -> nýting vatnsafls og jarðvarma. 458. mál
  -> orkusparandi búnaður í skip Landhelgisgæslunnar. 450. mál
  -> raforkuver (Norðlingaölduveita). 431. mál
  -> rannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu. 223. mál
  -> rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf. 298. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark). 143. mál
  -> rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.). 288. mál
  -> rækjustofninn í Arnarfirði. 354. mál
  -> samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika (umræður utan dagskrár). B-310. mál
  -> samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi. 542. mál
  -> samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd. 543. mál
  -> sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum). 746. mál
  -> sinubrunar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-498. mál
  -> sjófuglar. 338. mál
  -> sjóvarnir við Hvaleyri. 497. mál
  -> skotveiði og friðland í Guðlaugstungum. 446. mál
  -> skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 713. mál
  -> skráning miðhálendis Íslands sem heimsminja UNESCO. 747. mál
  -> snjóflóðavarnir í Ólafsfjarðarmúla. 785. mál
  -> staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun. 120. mál
  -> staða selastofna við Ísland. 691. mál
  -> stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga (umræður utan dagskrár). B-219. mál
  -> stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri). 85. mál
  -> stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar. 56. mál
  -> stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál (umræður utan dagskrár). B-301. mál
  -> stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-394. mál
  -> stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.). 313. mál
  -> stækkun friðlands í Þjórsárverum. 418. mál
  -> sumarbústaðir. 639. mál
  -> togveiði á botnfiski á grunnslóð. 242. mál
  -> trjáræktarsetur sjávarbyggða. 727. mál
  -> umferð vélknúinna farartækja í ósnortinni náttúru. 241. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 377. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 503. mál
  -> umhverfismat áætlana. 342. mál
  -> umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans. 451. mál
  -> uppbygging álvera í framtíðinni (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-313. mál
  -> upplýsingar ef meiri háttar slys eða hamfarir verða. 599. mál
  -> úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds). 179. mál
  -> úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.). 714. mál
  -> útgáfa starfsleyfa til stóriðju (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-401. mál
  -> útgáfa talnaefnis um umhverfismál. 263. mál
  -> varðveisla Hólavallagarðs. 83. mál
  -> varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög). 596. mál
  -> vatnalög (heildarlög). 268. mál
  -> vatnsafl og álframleiðsla. 650. mál
  -> veðurathuganir á Stórasandi. 786. mál
  -> vegaframkvæmdir í Heiðmörk. 266. mál
  -> veiting virkjunarleyfa. 74. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (andaveiðar o.fl.). 57. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (kanínur, vernd lundans). 86. mál
  -> viðbúnaður Landhelgisgæslunnar. 155. mál
  -> viðskipti með hunda. 232. mál
  -> vöktun og bókhald yfir útstreymi gróðurhúsalofttegunda. 200. mál
  -> vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu. 175. mál
  -> þjóðarblóm Íslendinga. 455. mál
  -> þjóðlendur (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar). 630. mál
  -> æfingasvæði fyrir torfæruhjól. 291. mál