Niðurstöður efnisorðaleitar

landbúnaður


132. þing
  -> aðgengi að hollum matvælum. 233. mál
  -> aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað. 465. mál
  -> afréttamálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings). 210. mál
  <- 132 atvinnuvegir
  -> áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu (umræður utan dagskrár). B-370. mál
  -> brottfall laga um búnaðargjald. 311. mál
  -> búnaðargjald (lækkun gjalds). 332. mál
  -> eldi og heilbrigði sláturdýra (heilbrigðiseftirlit og eftirlitsgjald). 740. mál
  -> eldi vatnafiska (heildarlög). 595. mál
  -> endurskoðun jarðalaga vegna uppkaupa á jörðum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-501. mál
  -> fiskrækt (heildarlög). 613. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabænda). 21. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld). 333. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (afnám fóðursjóðs). 738. mál
  -> fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði). 683. mál
  -> garðplöntuframleiðendur. 757. mál
  -> garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi. 132. mál
  -> grisjun þjóðskóga. 307. mál
  -> innflutningur á erfðabreyttu fóðri. 697. mál
  -> innflutningur á landbúnaðarvörum. 524. mál
  -> jarðalög (kaup bújarða). 735. mál
  -> jarðalög (undanþága frá auglýsingaskyldu, tilkynningarskylda til sveitarfélaga o.fl.). 739. mál
  -> landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.). 555. mál
  -> lax- og silungsveiði (heildarlög). 607. mál
  -> Lánasjóður landbúnaðarins. 203. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda (einföldun og samræming lagaákvæða). 622. mál
  -> merkingar á erfðabreyttum matvælum. 606. mál
  -> merkingar ásetningsfjár. 309. mál
  -> rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys. 238. mál
  -> ríkisjarðir. 129. mál
  -> sala Hótel Sögu (athugasemdir um störf þingsins). B-298. mál
  -> sauðfjárveikivarnir. 654. mál
  -> sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum). 746. mál
  -> sinubrunar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-498. mál
  -> skinnaverkun. 474. mál
  -> staða garðplöntuframleiðenda (umræður utan dagskrár). B-567. mál
  -> styrkir til kúabænda. 230. mál
  -> sumarbústaðir. 639. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur). 716. mál
  -> trjáræktarsetur sjávarbyggða. 727. mál
  -> útflutningur dilkakjöts. 130. mál
  -> útivist í þjóðskógum. 306. mál
  -> varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög). 596. mál
  -> Veiðimálastofnun (heildarlög). 612. mál
  -> verð dýralyfja og dýralæknakostnaðar. 701. mál
  -> viðarnýtingarnefnd. 601. mál
  -> viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga. 582. mál
  -> vinnsla skógarafurða. 278. mál