Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


132. þing
  -> aflagjöld Akraneshafnar. 410. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (skráningargjöld). 63. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (nýjar gjaldtökuheimildir). 403. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (hækkun gjalds). 351. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipa (heildarlög). 741. mál
  -> álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur). 732. mál
  -> bensíngjald og olíugjald (tímabundin lækkun gjalds). 30. mál
  -> bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.). 379. mál
  -> breytingar á skattbyrði (umræður utan dagskrár). B-296. mál
  -> brottfall laga um búnaðargjald. 311. mál
  -> búnaðargjald (lækkun gjalds). 332. mál
  -> eignarskattur og eldri borgarar. 453. mál
  -> einkaneysla og skatttekjur. 350. mál
  -> eldi og heilbrigði sláturdýra (heilbrigðiseftirlit og eftirlitsgjald). 740. mál
  -> faggilding o.fl.. 361. mál
  -> fjármagnstekjuskattur líknarfélaga. 553. mál
  <- 132 fjármál
  -> fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum. 551. mál
  -> Flugmálastjórn Íslands (heildarlög). 707. mál
  -> Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins). 795. mál
  -> Framkvæmdasjóður aldraðra. 367. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld). 333. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (afnám fóðursjóðs). 738. mál
  -> gjaldfrjáls leikskóli. 26. mál
  <- 132 gjaldskrár
  -> gjaldtaka á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 643. mál
  <- 132 gjöld
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (hækkun eftirlitsgjalds). 381. mál
  -> höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur). 664. mál
  -> innflutningur dýra (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar). 390. mál
  -> landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög). 668. mál
  -> Lánasjóður landbúnaðarins. 203. mál
  -> lækkun matarskatts (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-77. mál
  -> lækkun skatta á eftirlaun og ellilífeyri. 494. mál
  -> lögreglulög (löggæslukostnaður á skemmtunum). 46. mál
  -> mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts. 41. mál
  -> málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð). 174. mál
  -> málefni Fríhafnarinnar (um fundarstjórn). B-304. mál
  -> mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur). 620. mál
  -> Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög). 688. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald). 327. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds). 363. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds). 794. mál
  <- 132 opinber gjöld
  -> opinber gjöld af bensíni og olíu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-502. mál
  -> opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands). 731. mál
  -> persónuafsláttur til greiðslu útsvars. 800. mál
  -> rekstrarskilyrði íslenskra kaupskipaútgerða. 439. mál
  -> réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga). 340. mál
  -> Ríkisútvarpið hf. (heildarlög). 401. mál
  -> saksókn og ákæruvald í skattamálum. 126. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 47. mál
  -> sívinnsla við skil skattframtala. 142. mál
  -> skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða (umræður utan dagskrár). B-305. mál
  -> skattalækkun og ný hjúkrunarheimili (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-465. mál
  -> skattalækkunaráform ríkisstjórnarinnar (athugasemdir um störf þingsins). B-105. mál
  -> skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun. 318. mál
  -> skattaumhverfi íslenskra kaupskipaútgerða og farmanna. 724. mál
  -> skattaumhverfi líknarfélaga. 547. mál
  -> skattbyrði. 554. mál
  -> skattbyrði. 679. mál
  -> skatteftirlit með stórfyrirtækjum. 127. mál
  -> skattkerfið og fjárfestingar í sprotafyrirtækjum. 515. mál
  -> skattlagning lífeyrisgreiðslna og skattleysismörk 70 ára og eldri. 640. mál
  -> skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum. 644. mál
  -> skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum og vaxta til erlendra aðila. 124. mál
  -> skattskil í veitingahúsarekstri. 702. mál
  -> skatttekjur af umferð (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-402. mál
  -> skatttekjur ríkissjóðs árið 2004. 219. mál
  -> skattur á líkamsrækt. 421. mál
  -> skerðing vaxtabóta. 674. mál
  -> skil á fjármagnstekjuskatti. 36. mál
  -> skólagjöld við opinbera háskóla (umræður utan dagskrár). B-169. mál
  -> skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 713. mál
  -> skráning og þinglýsing skipa (miðlægur þinglýsingargagnagrunnur). 666. mál
  -> skuldbreytingar hjá Íbúðalánasjóði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-375. mál
  -> staða garðplöntuframleiðenda (umræður utan dagskrár). B-567. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé). 18. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda (aðgreining útsvars og tekjuskatts á launaseðli). 527. mál
  -> stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis). 177. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 178. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-585. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum. 119. mál
  -> tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir). 623. mál
  -> tekjuskattur (skattfrjáls framlög úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga). 774. mál
  -> tekjuskattur (gengishagnaður). 793. mál
  -> tekjuskattur einstaklinga. 97. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár). 23. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts). 31. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður). 37. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (hækkun sjómannaafsláttar). 326. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (hámark útsvarsheimildar). 141. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.). 364. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur). 716. mál
  -> tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.). 733. mál
  -> 132 tollar
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 377. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 503. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 690. mál
  -> upplýsingaskylda í ársreikningum. 125. mál
  -> úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds). 179. mál
  -> úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.). 714. mál
  -> útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum – Fríhöfnin (athugasemdir um störf þingsins). B-302. mál
  -> útreikningur vaxtabóta (athugasemdir um störf þingsins). B-617. mál
  -> útvarpslög o.fl. (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.). 54. mál
  -> vaxtabætur vegna endurbóta á húsnæði. 559. mál
  -> vegamál. 457. mál
  -> veggjöld. 150. mál
  -> verð dýralyfja og dýralæknakostnaðar. 701. mál
  -> virðisaukaskattur (samgöngumannvirki, blöð og tímarit). 12. mál
  -> virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.). 624. mál
  -> virðisaukaskattur af lyfjum. 496. mál
  -> þróun áfengisgjalds. 762. mál
  -> þróun skattprósentu. 454. mál