Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


132. þing
  -> aðgangur að gögnum einkavæðingarnefndar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-76. mál
  -> aðgengi að hollum matvælum. 233. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur). 651. mál
  -> alþjóðleg útboð. 608. mál
  -> alþjónusta í fjarskiptum. 244. mál
  <- 132 atvinnuvegir
  -> auglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpi. 294. mál
  -> auglýsingar og kostun í grunnskólum. 116. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (skráningargjöld). 63. mál
  -> ábyrgð Byggðastofnunar. 234. mál
  -> áfengisauglýsingar í útvarpi. 507. mál
  -> áfengislög (áfengisauglýsingar). 71. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 235. mál
  -> áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005. 475. mál
  -> álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur). 732. mál
  -> álit Samkeppniseftirlits um taxta leigubifreiða (athugasemdir um störf þingsins). B-483. mál
  -> ástandið í lyfjamálum (athugasemdir um störf þingsins). B-73. mál
  -> bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.). 379. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög). 287. mál
  -> dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara). 312. mál
  -> einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). 445. mál
  -> einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 462. mál
  -> einkaleyfi (nauðungarleyfi). 346. mál
  -> einkaneysla og skatttekjur. 350. mál
  -> erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi (athugasemdir um störf þingsins). B-336. mál
  -> evrópsk samvinnufélög (EES-reglur). 594. mál
  -> faggilding o.fl.. 361. mál
  -> Fiskistofa. 360. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu. 22. mál
  <- 132 fjármál
  -> fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga). 556. mál
  -> fjármálafræðsla í skólum. 322. mál
  -> fjármálafyrirtæki (stofnfé og eigið fé sparisjóða). 801. mál
  -> flutningur aflaheimilda milli skipa. 411. mál
  -> flutningur vínbúðarinnar í Mjódd í leiguhúsnæði. 761. mál
  -> form fyrirspurnar (um fundarstjórn). B-511. mál
  -> framtíð íslensku krónunnar. 246. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2005. 558. mál
  -> fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði). 683. mál
  -> fullvinnsla á fiski hérlendis. 212. mál
  -> gjaldþrot ungs fólks. 321. mál
  -> grunnnet Símans (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-544. mál
  -> heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum (athugasemdir um störf þingsins). B-269. mál
  -> hlutafélög (opinber hlutafélög). 404. mál
  -> hlutafélög (opinber hlutafélög). 436. mál
  -> hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). 444. mál
  -> hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 461. mál
  -> hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.). 684. mál
  -> hækkun olíuverðs (athugasemdir um störf þingsins). B-533. mál
  -> hækkun raforkuverðs (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-315. mál
  -> innflutningur á landbúnaðarvörum. 524. mál
  -> innheimtulög. 136. mál
  -> Íbúðalánasjóður. 196. mál
  -> Íbúðalánasjóður (umræður utan dagskrár). B-334. mál
  -> jarðalög (kaup bújarða). 735. mál
  -> jöfnun á flutningskostnaði olíuvara. 538. mál
  -> jöfnun flutningskostnaðar. 107. mál
  -> kaup Eglu hf. á Búnaðarbankanum. 550. mál
  -> kaupendur Búnaðarbankans (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-373. mál
  -> könnun á fjarsölu og kostun. 194. mál
  -> landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög). 668. mál
  -> laun og kjör stjórnarmanna og æðstu stjórnenda. 425. mál
  -> launa- og starfskjör skráðra félaga í kauphöllinni. 420. mál
  -> lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa). 709. mál
  -> lánveitingar til stjórnenda fyrirtækja. 656. mál
  -> leiguverð fiskveiðiheimilda. 611. mál
  -> lyfjalög (sala nikótínlyfja). 652. mál
  -> lyfjaverð í heildsölu. 452. mál
  -> lækkun matarskatts (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-77. mál
  -> löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (grafískir hönnuðir). 463. mál
  -> markaðsráðandi staða á matvælamarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-223. mál
  -> Matvælarannsóknir hf.. 387. mál
  -> málefni Fríhafnarinnar (um fundarstjórn). B-304. mál
  -> meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu. 627. mál
  -> merking matvæla. 633. mál
  -> merkingar ásetningsfjár. 309. mál
  -> mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur). 620. mál
  -> námsefni framleitt af aðilum utan skólakerfisins. 123. mál
  -> neysluviðmiðun. 798. mál
  -> niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna). 614. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins). 730. mál
  -> Póst- og fjarskiptastofnun (afnám úrskurðarnefndar). 267. mál
  -> raforkumálefni. 348. mál
  -> rekstrarskilyrði íslenskra kaupskipaútgerða. 439. mál
  -> rekstur Herjólfs. 528. mál
  -> rekstur vöruhótela. 492. mál
  -> Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar). 60. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 47. mál
  -> sala Búnaðarbankans (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-372. mál
  -> samkeppnislög (mat á lögmæti samruna). 721. mál
  -> samkeppnisstaða fiskverkenda. 587. mál
  -> samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga. 66. mál
  -> samkeppnisstaða íslenskrar fiskvinnslu. 676. mál
  -> samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði. 590. mál
  -> samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu. 671. mál
  -> samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði). 682. mál
  -> samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis. 284. mál
  -> símtöl milli farsímakerfa. 539. mál
  -> skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða (umræður utan dagskrár). B-305. mál
  -> skattaumhverfi íslenskra kaupskipaútgerða og farmanna. 724. mál
  -> skatteftirlit með stórfyrirtækjum. 127. mál
  -> skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum og vaxta til erlendra aðila. 124. mál
  -> skattskil í veitingahúsarekstri. 702. mál
  -> skoðanakannanir. 769. mál
  -> skráning og þinglýsing skipa (miðlægur þinglýsingargagnagrunnur). 666. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfskjör stjórnenda og starfsmenn við eignastýringu). 498. mál
  -> skýrsla um aukin tækifæri í forustu atvinnulífsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-139. mál
  -> staða bankanna. 490. mál
  -> staða garðplöntuframleiðenda (umræður utan dagskrár). B-567. mál
  -> starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur). 669. mál
  -> starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur). 647. mál
  -> starfsemi og hæfi stjórnenda Kauphallarinnar. 552. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 178. mál
  -> stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. 734. mál
  -> stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands. 708. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 251. mál
  -> svörun í þjónustusíma. 247. mál
  -> takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru. 162. mál
  -> tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir). 623. mál
  -> tóbaksvarnalög (athugasemdir um störf þingsins). B-521. mál
  -> tóbaksvarnalög – eftirlaunafrumvarp – starfsáætlun þingsins (athugasemdir um störf þingsins). B-527. mál
  -> tóbaksvarnir (reykingabann). 388. mál
  -> tryggingavernd torfæruhjóla. 302. mál
  -> tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-351. mál
  -> uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur). 616. mál
  -> upplýsingar í ársreikningum um lán til stjórnenda fyrirtækja. 663. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 743. mál
  -> upplýsingaskylda bankastofnana. 422. mál
  -> upplýsingaskylda í ársreikningum. 125. mál
  -> úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds). 179. mál
  -> útflutningur á íslensku vatni í neytendaumbúðum. 102. mál
  -> útflutningur dilkakjöts. 130. mál
  -> útgáfa krónubréfa. 781. mál
  -> útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum – Fríhöfnin (athugasemdir um störf þingsins). B-302. mál
  -> útvarpslög o.fl. (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.). 54. mál
  -> útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.). 791. mál
  -> vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar). 344. mál
  -> verð á heitu vatni. 259. mál
  -> verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta). 77. mál
  -> verðbréfaviðskipti (lágmarkseignarhaldstími, vernd smárra hluthafa o.fl.). 568. mál
  -> verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). 655. mál
  -> verðsamráð olíufélaganna (athugasemdir um störf þingsins). B-204. mál
  -> viðbúnaður við áföllum í fjármálakerfinu. 593. mál
  -> viðskipti fruminnherja á fjármálamarkaði. 87. mál
  -> viðskipti með aflaheimildir. 396. mál
  -> viðskipti með hunda. 232. mál
  -> virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.). 624. mál
  -> þróun matvælaverðs (umræður utan dagskrár). B-116. mál
  -> öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum. 328. mál