Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


133. þing
  -> aðgerðir gegn skattsvikum. 106. mál
  -> aðgerðir til að lækka matvælaverð. 23. mál
  -> afnám stimpilgjalda. 50. mál
  -> almenningssamgöngur. 327. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða). 358. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög). 385. mál
  -> álbræðsla á Grundartanga (tekjuskattur á arð o.fl.). 93. mál
  -> búnaðargjald (brottfall laganna). 175. mál
  -> eldi og heilbrigði sláturdýra o.fl. (gjaldtökuákvæði). 377. mál
  -> endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.). 95. mál
  -> endurskipulagning á skattkerfinu. 28. mál
  <- 133 fjármál
  -> Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku). 390. mál
  -> gatnagerðargjald (heildarlög). 219. mál
  -> gjaldskrá Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra. 473. mál
  <- 133 gjaldskrár
  <- 133 gjöld fyrir þjónustu opinberra stofnana
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarhlutföll). 266. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (heildarlög). 272. mál
  -> hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl. (athugasemdir um störf þingsins). B-471. mál
  -> iðnaðarmálagjald. 16. mál
  -> kirkjugarðsgjald. 400. mál
  -> leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum). 515. mál
  -> loftferðir (EES-reglur). 389. mál
  -> lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-192. mál
  -> lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum (athugasemdir um störf þingsins). B-199. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 662. mál
  -> mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts. 74. mál
  -> málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð). 190. mál
  -> málefni aldraðra (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra). 559. mál
  -> nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt. 554. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald o.fl. (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds). 357. mál
  -> opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands). 280. mál
  -> Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur). 397. mál
  -> ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 408. mál
  -> Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög). 56. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 26. mál
  -> samkeppnisrekstur og virðisaukaskattur. 540. mál
  -> siglingavernd (EES-reglur). 238. mál
  -> skattaívilnanir vegna framlaga til mannúðar- og menningarmála. 271. mál
  -> skattamál einkahlutafélaga 2003–2005. 583. mál
  -> skattar og gjöld af barnavörum. 479. mál
  -> skattlagning greiðslna til foreldra langveikra barna. 336. mál
  -> skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð). 660. mál
  -> skattlagning lífeyrisgreiðslna. 382. mál
  -> skattlagning tekna af hugverkum. 547. mál
  -> skatttekjur ríkis og sveitarfélaga. 421. mál
  -> skil á fjármagnstekjuskatti. 64. mál
  -> skólagjöld í opinberum háskólum. 152. mál
  -> skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds). 350. mál
  -> skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003–2004 (umræður utan dagskrár). B-463. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 362. mál
  -> stuðningur atvinnulífsins við háskóla. 217. mál
  -> styrkir til íþróttaiðkunar og heilsuræktar. 328. mál
  -> tekjur af olíu- og kílómetragjaldi. 346. mál
  -> tekjur sveitarfélaga af einkahlutafélögum. 370. mál
  -> tekjuskattsgreiðslur banka. 470. mál
  -> tekjuskattur (vaxtabætur). 22. mál
  -> tekjuskattur (ferðakostnaður). 35. mál
  -> tekjuskattur (barnabætur). 53. mál
  -> tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts). 66. mál
  -> tekjuskattur (skattfrjáls framlög úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga). 86. mál
  -> tekjuskattur (birting skattskrár). 90. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga). 412. mál
  -> tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa). 550. mál
  -> tekjuskattur (söluhagnaður af hlutabréfum). 685. mál
  -> tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.). 276. mál
  -> tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). 591. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur). 403. mál
  -> tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). 419. mál
  <- 133 tollar
  -> tóbaksvarnir. 467. mál
  -> tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða). 420. mál
  -> umhverfismengun af völdum einnota umbúða (grunnur skilagjalds). 693. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 296. mál
  -> úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir). 451. mál
  -> úrvinnslugjald (umbúðanúmer og prósentutölur). 694. mál
  -> útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs). 656. mál
  -> vaxandi ójöfnuður á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-124. mál
  -> vegalög (heildarlög). 437. mál
  -> veggjöld. 373. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar). 588. mál
  -> viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (skattlagning samkvæmt íslenskum skattalögum). 688. mál
  -> virðisaukaskattur (samgöngumannvirki, blöð og tímarit). 45. mál
  -> virðisaukaskattur (almenningsvagnar). 338. mál
  -> virðisaukaskattur (afreikningshlutföll og uppgjörstímabil). 558. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds). 359. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (þrengri undanþágur). 678. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangasbifreiðar). 686. mál
  -> vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts). 416. mál
  -> þróun kaupmáttar hjá almenningi (umræður utan dagskrár). B-453. mál