Samantekt um þingmál

Bókasafnalög

109. mál á 141. löggjafarþingi.
Mennta- og menningarmálaráðherra.

Markmið

Að efla starfsemi og samvinnu bókasafna þannig að þau geti sem best gegnt því hlutverki að vera þekkingarveitur og fræðslustofnanir sem halda uppi virkri og fjölþættri upplýsingaþjónustu á sem flestum sviðum og tryggja jafnframt varðveislu þess menningararfs sem bókasöfn hafa að geyma.

Helstu breytingar og nýjungar

Taldar eru upp allar tegundir bókasafna sem rekin eru fyrir opinbert fé og kveðið á um samstarf þeirra og samvinnu og að þau séu hluti af bókasafnakerfi landsins. Lög um Blindrabókasafn Íslands eru felld inn í þessi lög og öll ákvæði um starfsemi þess einfölduð.

Lagt er til að stofnað verði bókasafnaráð sem skuli vera ráðherra og stjórnvöldum til ráðgjafar og stofnaður bókasafnasjóður sem hafi það að markmiði að efla starfsemi bókasafna með því að styrkja rannsóknir og þróunar- og samstarfsverkefni í greininni.

Gert er ráð fyrir skýrum heimildum til gjaldtöku vegna útlána, þjónustu, dagsekta og bóta og eru heimildir allra bókasafna sem lögin ná til samræmdar hvað það varðar.

Breytingar á lögum og tengd mál

Verði frumvarp þetta að lögum falla úr gildi lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 og lög um Blindrabókasafn Íslands nr. 35/1982.

Einnig eru lagðar til breytingar á 8. gr. laga um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, nr. 142/2011.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir auknum kostnaði fyrir ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Tvær umsagnir bárust þar sem gerðar voru nokkuð ítarlegar athugasemdir og breytingartillögur.

Afgreiðsla

Allsherjar- og menntamálanefnd lagði fram nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 648. Þær breytingar sem lagðar voru til voru lagatæknilegs eðlis og voru þær samþykktar. Frumvarpið varð að lögum með áorðnum breytingum.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf á Norðurlöndunum

Danmörk:
Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed LBK nr 914 af 20/08/2008.

Noregur:
Lov om folkebibliotek [folkebibliotekloven] LOV-1985-12-20-108.
Lov om bibliotekvederlag LOV-1987-05-29-23.
Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument [pliktavleveringslova]. LOV-1989-06-09-32.

Finnland:
Bibliotekslag 4.12.1998/904.

Svíþjóð:
Bibliotekslag (1996:1596).Síðast breytt 20.12.2012. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.