Samantekt um þingmál

Sveitarstjórnarlög

449. mál á 141. löggjafarþingi.
Innanríkisráðherra.

Markmið

Að styðja við framkvæmd rafræns lýðræðis í sveitarfélögum.

Helstu breytingar og nýjungar

Ráðherra getur heimilað sveitarfélögum að hafa samráð við íbúa á grundvelli X. kafla sveitarstjórnarlaga með rafrænum hætti og að kjörskrá vegna íbúakosninga verði rafræn.

Breytingar á lögum og tengd mál

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir að útgjöld Þjóðskrár Íslands vegna verkefnisins nemi um 30 milljónum kr. vegna vinnu við stofnkostnað og fjögur tilraunaverkefni. Um er að ræða tímabundið þróunarverkefni sem nær til maí 2018. Gangi það vel kann það að fela í sér tækifæri til að lækka kostnað ríkissjóðs vegna kosninga bæði á sveitarstjórnarstigi og til Alþingis til lengri tíma litið.

Umsagnir (helstu atriði)

Í umsögnum var almennt stuðningur við rafrænar íbúakosningar og aukna notkun rafrænna kjörskráa. Bent var á nauðsyn þess að lágmarkskröfur væru gerðar til þeirra auðkenna sem heimilt verður að nota við rafrænar íbúakosningar.

Afgreiðsla

Frumvarpið varð að lögum. Meðal annars voru samþykkt sú breyting að sveitarstjórn sé heimilt að miða kosningaaldur í íbúakosningu við 16 ár.

Aðrar upplýsingar

Skilagrein og tillögur nefndar um eflingu sveitarstjórnarstigsins (2012). Reykjavík: Innanríkisráðuneytið.
Stýrihópur um rafræna stjórnsýslu og lýðræði.
Netríkið Ísland 2008-2012 : stefna ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið (2008). Reykjavík: Forsætisráðuneytið.

Evrópuráðið, tilmæli með leiðbeiningum fyrir rafrænar kosningar. Recommendation Rec(2004)11 of the Committee of Ministers to member states on legal, operational and technical standards for e-voting.

Tilraunaverkefni í Noregi (e-valg prosjektet), helstu gögn:
E-valg 2011-prosjektet, vefur verkefnisins.
Evaluation of the e-voting trial in 2011, vefur á ensku.
Úttekt Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu á norska tilraunaverkefninu:
Norway : Internet Voting Pilot Project Local Government Elections 12 September 2011 (2012). Warsaw: Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Löggjöf á Norðurlöndum
Noregur
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) LOV-2002-06-28-57.
15. kafli.

Danmörk
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 105 af 08/02/2011.

Svíþjóð
Vallag (2005:837).

Finnland
Vallag 2.10.1998/714.Síðast breytt 19.03.2013. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.